Mødedato: 11.05.2023, kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Kultur- og Fritidsudvalgets første kvartalsprognose 2023

Se alle bilag

Kultur og Fritidsudvalget forelægges første kvartalsprognose for 2023 til godkendelse. Her fremgår Kultur- og Fritidsforvaltningens skøn over, hvordan regnskabsresultatet for året forventes at blive. Prognosen er opdelt på områderne service, anlæg og overførsler.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer et merforbrug på service på ca. 12,0 mio. kr. som følge af stigende udgifter til energi og et merforbrug som følge af flygtningesituationen på grund af krigen i Ukraine på 2,1 mio. kr. Samlet giver dette en forventet afvigelse på 14,1 mio. kr. De stigende udgifter til energi påvirker særligt Kultur- og Fritidsforvaltningen på grund af de energitunge anlæg som skøjtebaner, svømmehaller og idrætsanlæg.

Indstillingen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser og kræver på nuværende tidspunkt ingen handlingsmæssige indsatser. Forvaltningen afventer økonomiaftalen 2024 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, med henblik på at se om midtvejsreguleringen af priser og løn afhjælper problemstillingen på energiområdet.

Budgettet på anlæg og overførsler forventes at balancere.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender første kvartalsprognose 2023
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiger Kultur- og Fritidsforvaltningen til at foretage mindre, tekniske ændringer i prognosen efter udvalgets godkendelse.

Problemstilling

I henhold til cirkulære for budgetopfølgning 2023 skal de enkelte fagudvalg hver især godkende kvartalsprognosen for deres område, inden disse behandles i Økonomiudvalget som en del af kommunens samlede kvartalsprognose. Dette er den første af tre prognoser i 2023.

Løsning

Af kvartalsprognosen fremgår Kultur- og Fritidsforvaltningens skøn over, hvordan regnskabsresultatet for hele året forventes at blive (bilag 1). Kvartalsprognosen er opdelt på styringsområderne service, anlæg og overførsler. Der er en vis usikkerhed forbundet med første prognose, hvilket primært skyldes usikkerheden i verdensøkonomien, hvor særligt energipriserne har været stigende.

Service

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 12,0 mio. kr. på servicebevillingen i 2023 ekskl. forventede udgifter relateret til flygtningesituationen i Ukraine på 2,1 mio. kr.

Afvigelsen på de 12,0 mio. kr. omhandler stigende udgifter til energi, der afspejles af den nuværende situation på verdensmarkedet med stigende priser. Kultur- og Fritidsforvaltningen er særligt påvirket af stigningerne, da forvaltningens portefølje inkluderer energitunge anlæg i form af skøjtebaner, svømmehaller og idrætsanlæg. Forvaltningen afventer økonomiaftalen 2024 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, med henblik på at se om midtvejsreguleringen af priser og løn afhjælper problemstillingen på området. 

De forventede udgifter relateret til flygtningesituationen i Ukraine på 2,1 mio. kr. omhandler primært borgerserviceopgaver, hvor forvaltningen bl.a. bistår med indrejseregistreringer og øvrig borgerbetjening.  

Samlet giver det et forventet merforbrug på service på ca. 14,1 mio. kr. i 2023, jf. tabel 1 der viser det forventede regnskabsresultat på serviceområdet inkl. og ekskl. udgifter relateret til situationen i Ukraine.

Tabel 1. Forventet regnskab på service inkl. og ekskl. Ukrainerelaterede udgifter

1.000 kr.

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Afvigelse

Service ekskl. Ukraine

1.630.638

1.642.638

-12.000

Udgifter sfa. situationen i Ukraine

0

2.062

-2.062

Service total

1.630.638

1.644.700

-14.062

Anlæg

I tabel 4 fremgår det forventede regnskabsresultat på anlæg, og der forventes ingen udgifter relateret til Ukraine.

Tabel 4. Forventet regnskab på anlæg

1.000 kr.

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Afvigelse

Anlæg - udgifter

77.701

77.701

0

Anlæg - indtægter

-1.900

-1.900

0

Anlæg total

75.801

75.801

0

Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede udgiftsbudget på anlæg er på 77,1 mio. kr., hvilket er inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner på i alt -7,4 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget har et anlægsmåltal på i alt 77,7 mio. kr. inklusiv forventede korrektioner og nye projekter fra Overførselssagen 2022-2023.

Det korrigerede udgiftsbudget afspejler vurderingen af forvaltningens eksekveringsevne og forventes at balancere.

Den nuværende periodisering på anlægsporteføljen fremgår af bilag 2.

Der forventes ingen afvigelser på indtægtsbevillingen.

Overførsler

I tabel 3 fremgår det forventede regnskabsresultat på overførsler, og der forventes ingen udgifter relateret til Ukraine.

Tabel 3. Forventet regnskab på overførsler

1.000 kr.

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Afvigelse

Overførsler

620.955

620.955

0

Bevillingen på overførsler forventes at balancere.

Økonomi

Indstillingen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Kultur- og Fritidsudvalgets prognose indgår i kommunens samlede prognose for første kvartal, der behandles på Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2023.

 

Søren Tegen Pedersen

  /Kristian Bay Knudsen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 11. maj 2023:

Indstillingen blev godkendt.

Niels Peder Ravn og Karina Bergmann deltog ikke i behandlingen.

Til top