Mødedato: 11.05.2023, kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Megaeventstrategi for Københavns Kommune

Se alle bilag

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet udkast til Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar til Økonomiudvalget på baggrund af beslutning fra Budget 2023 om, at Københavns Kommune skal have en Megaeventstrategi. Forvaltningens høringssvar tager afsæt i Kultur- og Fritidspolitikken og lægger op til, at strategien fremskriver Københavns:

 • prioritering af megaevents i form af unikke og verdensklasse internationale sportslige og kulturelle begivenheder og oplevelser
 • prioritering af megaevents, som qua deres internationale format og omfang (også gerne tidsmæssigt) kan skabe størst mulig opmærksomhed om København som by og hovedstad
 • prioritering af megaevents, som kan være medudviklende for en langsigtet værdiskabelse for det aktive København, herunder elite- og foreningsidrætten.

Megaeventstrategien behandles på Økonomiudvalgsmødet den 13. juni 2023.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til høringssvar til ny megaeventstrategi for Københavns Kommune og godkender, at forslaget oversendes til Økonomiudvalget.

Problemstilling

Københavns Kommune oprettede med Budget 2019 en megaeventpulje på årligt 15 mio. kr. Puljen har udløb i 2026. Megaeventpuljen udmøntes af Økonomiudvalget på baggrund af en række kriterier, og efter forudgående høring i Kultur- og Fritidsudvalget. I både det interne eventarbejde og i kommunens samarbejde med eksterne aktører har der vist sig et behov for en strategisk retning for området og tilpasning af de eksisterende puljekriterier. Beslutningen om, at Københavns Kommune skal have en Megaeventstrategi er truffet med Budget 2023. Økonomiforvaltningen har udarbejdet udkast til strategien (bilag 1).

Løsning

Strategien skal fungere som Københavns Kommunes rettesnor for arbejdet med tiltrækning, planlægning og afvikling af internationale megaevents, som fra kommunens side forudsætter tilskud fra enten Megaeventpuljen eller budgetforhandlinger.

Om strategien
Strategien beskriver de forskellige roller, som København kan påtage sig som værtsby og de potentialer, som ligger i valg af værtskabsrolle. Strategien lægger op til, at Københavns Kommune - både på administrativt og politisk niveau - fremover, og tidligst muligt i processen, skal tage stilling til en megaevents potentiale for at aktivere københavnerne og de aktører, som er omfattet af henholdsvis Kultur- og Fritidspolitikken og erhvervs- og vækstpolitikken.

For at sikre implementering af strategien foreslås en ny organisering af eventområdet; både for det tværgående forvaltningssamarbejde og for kommunens samarbejde med nære, eksterne samarbejdspartnere, herunder WoCo, der p.t. varetager opgaven med at tiltrække megaevents til hovedstaden på vegne af kommunen.

Initiativer, som skal understøtte implementering af strategien
Strategien er vedlagt et bilag (bilag 2) med en række initiativer, som skal understøtte implementeringen af strategien. Centralt heri er forslaget om ændrede kriterier for megaeventpuljen, hvilket bl.a. vil give mulighed for at give tilskud til tilbagevendende megaevents.

Øvrige initiativer omhandler:

øget fokus og krav om bæredygtighed ved afvikling af megaevents.

Kultur- og Fritidsforvaltningen gør opmærksom på, at flere af initiativerne i bilag 2 forudsætter særskilt politisk beslutning samt finansiering, førend de kan realiseres. 

 • Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar til Økonomiudvalget
 • tidlig og løbende inddragelse af det politiske niveau, herunder en årlig strategisk drøftelse i Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
 • etablering af "Copenhagen Megaevents" på tværs af Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen og WoCo, hvor Københavns Kommunes arbejde med megaevents samles.
 • regulering af kommunens tilskud til tiltrækningsarbejdet i WoCo via kommunens samlede tilskud til WoCo, gældende fra 2024.
 • nedlæggelse af Københavns Kommunes Eventråd, som i dag sekretariatsbetjenes af WoCo, og etablering af ad hoc tematiske vidensgrupper målrettet de enkelte events.
Kultur- og Forvaltningen indstiller, at nedenstående oversendes til Økonomiforvaltningen som Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar:

 

Kultur- og Fritidsudvalget finder:

 • at det er en god idé med en skærpet strategisk orientering i retning af København og københavnerne som mere aktive medarrangører af megaevents og byens værtskab, ikke mindst idet det vurderes at styrke mulighederne for en bredere værdiskabelse for København og københavnerne
 • at det er vigtigt med et tæt, tværgående forvaltningssamarbejde – både administrativt og politisk så der løbende - og tidligt i processen - er en fælles dialog om prioriteret retning for kommunens værtskab for fremtidige megaevents.

Med afsæt i kultur- og fritidspolitikken ønsker udvalget, at strategien fremskriver Københavns:

 

  •  
  • prioritering af megaevents i form af unikke og verdensklasse internationale sportslige og kulturelle begivenheder og oplevelser

  • prioritering af megaevents, som qua deres internationale format og omfang (også gerne tidsmæssigt) kan skabe størst mulig opmærksomhed om København som by og hovedstad

  • prioritering af megaevents, som kan være medudviklende for en langsigtet værdiskabelse for det aktive København, herunder elite- og foreningsidrætten.

  • Specifikt i forhold til megaeventpuljens kriterier ønsker udvalget angivet, at tilbagevendende megaevents skal kunne præsentere kommunen for, hvordan kommunens tilskud gradvist kan udfases, så eventen kan blive økonomisk selvbærende.

   Udvalget ønsker, at effekterne af Megaeventpuljens udmøntninger evalueres i forbindelse med drøftelserne om en fortsættelse af pulje efter 2026. 
  • Kultur- og Fritidsudvalget gør desuden opmærksom på, at ressortansvaret for ”event- og eliteidrætsaktiviteter” ligger hos Kultur- og Fritidsudvalget, jf. styrelsesvedtægtens § 15, stk. 2, nr. 4. Og at initiativet i bilag 2 om samling af alle megaevents i ”Copenhagen Megaevents” (som sekretariatsbetjenes af Økonomiforvaltningen) skal tage højde for dette. Det betyder eksempelvis, at projektejerskabet for de enkelte megaevents skal fordeles mellem forvaltninger efter eventens karakter og med blik for forvaltningernes muligheder for at sikre (også langsigtede) positive aftryk på København, herunder på byens kultur- og fritidsliv.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar indgår som bilag til Økonomiforvaltningens indstilling til Økonomiudvalget med henblik på beslutning af megaeventstrategi for Københavns Kommune. Økonomiudvalget behandler sagen den 13. juni 2023.

 

Søren Tegen Pedersen 

/Jakob Heide Petersen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 11. maj 2023:

Udvalget anmodede om at der tilføjes bemærkninger om, hvad det enkelte event giver tilbage til københavnerne.

Med denne tilføjelse blev indstillingen godkendt.

Forvaltningen oversender det endelige høringssvar til Økonomiudvalget.

Til top