Mødedato: 11.05.2023, kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Temadrøftelse om varige sociale indsatser

Se alle bilag

Kultur- og Fritidsforvaltningen har igennem de sidste mange år inkluderet udsatte børn og unge i det københavnske kultur- og fritidsliv via forskellige sociale indsatser. Indsatserne udgør tilsammen en forandringsmodel, der består af fire trin: Introduktion til kultur- og foreningsaktiviteter (FerieCamp), Guidning til kultur- og foreningslivet (FritidsGuiderne KBH), Økonomisk muliggørelse (Kontingentstøtteordningen) og Fastholdelse i et aktivt kultur- og foreningsliv (Sociale partnerskabsaftaler og Børne- og Ungekulturpiloterne).

Kultur- og Fritidsudvalget kan drøfte de sociale indsatser, der er givet varige midler til. Formålet med drøftelsen er at give udvalget mulighed for at sætte retning for, hvordan forvaltningen skal prioritere det sociale område fremadrettet. Herunder kan udvalget drøfte muligheden for større økonomisk samtænkning mellem indsatserne og eventuel justering af vægtningen mellem de forskellige indsatser. Der fokuseres desuden på justeringer og udviklingspotentialer for de nuværende indsatser, og der gives forslag til eventuelle nye indsatser på det sociale område.

Forvaltningen har mangeårige og gode erfaringer med indsatserne, og vurderingen er, at koblingen og synergien mellem indsatserne er afgørende for de positive resultater. Den varige bevilling gældende fra 2025 er 16,6 mio. kr. årligt for alle indsatserne.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter Kultur- og Fritidsforvaltningens sociale indsatser, der er afsat varige midler til, samt potentialerne på det sociale område.

Problemstilling

Med Budget 2022 og Budget 2023 blev der afsat varige midler til en stor del af Kultur- og Fritidsforvaltningens sociale indsatser. Indsatserne omfatter: FerieCamp, FritidsGuiderne, Kontingentstøtteordningen, Sociale partnerskaber og Børne- og Ungekulturpiloterne. Indsatserne har samlet set til formål at introducere, inkludere og fastholde socialt udsatte børn og unge i kultur- og idrætslivet. På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 24. november 2022 bestilte udvalget en temadrøftelse af forvaltningens sociale indsatser med varige midler.

Løsning

Ifølge Kultur- og Fritidspolitikkens fokus på "de oversete" har kultur og idræt et unikt potentiale som løftestang på det sociale område, og Kultur- og Fritidsforvaltningen vil de kommende år arbejde med at videreudvikle metoder og idrætssociale indsatser, der inkluderer udsatte børn og voksne i foreningslivet.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har igennem de sidste mange år inkluderet udsatte børn og unge i det københavnske kultur- og fritidsliv via nedenstående sociale indsatser. Indsatserne udgør tilsammen en forandringsmodel, der består af fire trin:

 1. Introduktion til kultur- og foreningsaktiviteter via FerieCamp
 2. Guidning til kultur- og foreningslivet via FritidsGuiderne KBH
 3. Økonomisk muliggørelse via Kontingentstøtteordningen
 4. Fastholdelse i et aktivt kultur- og foreningsliv via Sociale partnerskabsaftaler og Børne- og Ungekulturpiloterne på Amager

Indsatserne er ikke gensidigt afhængige af hinanden, men tilsammen medvirker de til at understøtte udsatte børn og unges vej ind i kultur- og foreningslivet. Forvaltningens erfaringer er, at alle fire led i forandringsmodellen er vigtige, og sammenhængen og koblingen mellem dem er afgørende for positive resultater. F.eks. er samarbejdet mellem FritidsGuiderne og de Sociale partnerskaber afgørende for, at de guidede børn og unge får en god oplevelse med foreningslivet og bliver fastholdt.

Indsatserne har i 2022 haft særdeles gode resultater. FerieCamp havde over 42.000 fremmøder, hvilket er det højeste nogensinde. 631 børn og unge er blevet henvist til FritidsGuiderne, hvilket er 3,5 gange mere end i 2021. Antallet af kontingentstøttede børn og unge har været støt stigende, siden ordningen blev etableret i 2018. I 2022 modtog 1.755 børn og unge kontingentstøtte til i alt 98 forskellige foreninger/kulturtilbud. 993 af de 1.755 børn og unge har i januar 2023 fået forlænget støtten til at fortsætte ind i 2023, mens der løbende kommer nye ansøgninger til.

Indsatser og potentialer for justeringer

I forbindelse med udmøntningen af bevillingerne fra Budget 2022 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget den 13. december 2021 at give forvaltningen mulighed for at samtænke indsatserne økonomisk for at sikre, at ressourcerne bliver anvendt, hvor behovet er størst. Udvalget kan derfor drøfte, om vægtningen mellem indsatserne skal prioriteres anderledes, og om der således skal være en omfordeling af midler og aktivitetsniveau indsatserne imellem. Nedenfor præsenteres de enkelte indsatser og potentialer for eventuelle justeringer.

Indsats

Beskrivelse

Potentiale/justering

FerieCamp

Gratis kultur- og foreningsaktiviteter for børn og unge i alderen 3-17 år i de store skoleferier.

Der er afsat 5,2 mio. kr. årligt til indsatsen.

 • Styrke brobygning til faste kultur- og idrætsaktiviteter.
 • Øge antallet af FerieCamp for særlige målgrupper.
 • Øge vægtningen af kulturaktiviteter.

FritidsGuiderne KBH

Hjælper børn og unge i alderen 3-17 år i gang med en fritidsaktivitet.

Der er afsat 1,8 mio. kr. årligt til indsatsen.

 • Udvide målgruppen til at gælde fra 0 til 25 år.

Kontingentstøtte-ordningen

Støtte til at børn og unge i alderen 3-17 år kan deltage i foreninger og kulturtilbud.

Der er afsat 2,4 mio. kr. årligt til indsatsen.

 • Udvide målgruppen til at gælde fra 0 til 25 år.
 • Hæve den økonomiske ramme for støttebeløbet.
 • Øge den årlige bevilling for at imødekomme den stigende efterspørgsel.

Sociale Partnerskaber

Aftaler med 25 foreninger, der gør en særlig indsats for at rumme, inkludere og fastholde børn og unge fra udsatte boligområder.

Der er afsat 6,1 mio. kr. til indsatsen i 2023, 5,7 mio. kr. i 2024, og 6,4 mio. kr. fra 2025 og frem.

 • Se selvstændig indstilling om justering af model for Sociale Partnerskaber fra 2025.

Børne- og Ungekulturpiloterne

Uddanner børn og unge i alderen 10-18 år fra og omkring Urbanplanen til kulturiværksættere og -ambassadører.

Der er afsat 840.000 kr. årligt til indsatsen.

 • Udbredelse til andre bydele. Større fokus på de udsatte børn

Se bilag 1 for uddybende beskrivelse af indsatser, resultater og potentialer/justeringer. Forvaltningen er desuden involveret i andre sociale indsatser uden varige midler. Udvalgte af disse fremgår også af bilag 1.

Mulige nye indsatser eller fokusområder

De varige sociale indsatsers metoder kan med fordel anvendes i forbindelse med nye initiativer inden for det sociale område eller til initiativer, der kan bygge ovenpå eksisterende indsatser.

Målgrupper

Metoderne kan udvides til andre målgrupper.

 • Fokus på andre målgrupper på børne- og ungeområdet, f.eks. børn med særlige behov (fysiske/psykiske handicaps), udsatte teenagepiger m.m.
 • Fokus på nye målgrupper, f.eks. udsatte voksenmålgrupper, kriminalitetstruede unge, borgere med handicap, ældre borgere m.v.

Samarbejdspartnere

Indsatserne kan udvides til at inddrage nye typer af samarbejdspartnere,

 • f.eks. kulturaktører, kommercielle aktører eller NGO’er med henblik på at præsentere en given målgruppe for alternative fællesskaber.

Frivillighed

Der kan tilføres et ekstra fokus på frivillige til indsatserne. Mangel på frivillige i foreningerne er en begrænsning i forhold til at udvikle deltagelse og tilbud.

 • Understøttelse og kompetenceudvikling af frivillighed for at bevare et rummeligt og inkluderende foreningsliv. Understøtte rekruttering af frivillige.

Koordineret samarbejde med de øvrige forvaltninger

Med et styrket fokus på koordinering med de øvrige forvaltninger kan der igangsættes fælles indsatser, der kan medvirke til bedre at understøtte de udsatte grupper,

 • f.eks. forankring af et samarbejde med Idrætsprojektet i Socialforvaltningen om socialpædagogiske ressourcer i de foreninger, der tager imod udsatte børn og unge (f.eks. de Sociale partnerskaber). Eller et formaliseret samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen om adgangen til børn og unge på de københavnske skoler og fritidsinstitutioner.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Hvis udvalget ønsker at igangsætte nye indsatser, skal der afsættes særskilte midler til dette ved de kommende budgetforhandlinger.

Videre proces

Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse og input til prioriteringer på det sociale område indgår i Kultur- og Fritidsforvaltningens videre arbejde.

 

Søren Tegen Pedersen                                        
                                                          /Jakob Heide Petersen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 11. maj 2023:

Udvalget drøftede indstillingen og anmodede forvaltningen om at vende tilbage med en ny indstilling på baggrund af udvalgets bemærkninger og tilkendegivelser.

Til top