Mødedato: 11.05.2023, kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

B-sag: Kommende sager

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager oversigten over kommende sager på udvalgets dagsorden til efterretning.

Problemstilling

Det bemærkes, at der kan ske ændringer af tidspunktet for de enkelte sagers behandling af Kultur- og Fritidsudvalget, bl.a. på grund af manglende oplysninger i sagen eller lignende.

Løsning

8. juni 2023

 • Foreningstid i svømmehaller
 • Behandling af ansøgninger til de disponible midler
 • Udmøntning af Festivalpuljen 2024
 • Ny aftale for Boldklubben Fremad Valby
 • Placering af vinterbadefaciliteter
 • Udmøntning af pulje til strategisk erhvervsudvikling 
 • Afrapportering af screeningsbevillinger på idræt
 • Tilskud til ny frivillighedsindsats 
 • Godkendelse af integrations- og medborgerskabspolitikken 2023-2026 pba. høring
 • World Tour Copenhagen
 • Halvårlig status på trygheden på byens kultur- og fritidsfaciliteter
 • Halvårlig status på halinspektørordningen

25. august 2023

 • HR ledelsesinfo
 • Høringssvar til KK's kønsligestillingspolitik
 • Høringssvar til KK’s digitaliseringsstrategi
 • Ny ældrepolitik i høring
 • Tekniske ændringsforslag
 • Placering af nyindkøbte saunaer
 • Udvalgshenvist medlemsforslag om badning i hele havnen
 • Biblioteks- og bevægelseshus i Remisen
 • Principper for udvælgelse af små storbyteatre 2025-2028
 • Ændring af lejevilkår for to små storbyteatre
 • Fælles bydækkende kampagner og markedsføring
 • Nyt bestyrelsesmedlem til FOOD
 • Reservering af midler til billetindkøb for Scenekunstudvalgets medlemmer
 • B-sag: 2. sag om bevillingsmæssige ændringer
 • B-sag: 2. regnskabsprognose og kvartalsregnskab

28. september 2023

 • Temadrøftelse om Sikker by-strategi
 • Behandling af ansøgninger til de disponible midler
 • Orientering om resultatet af Budget 2024
 • Status på behov for præventive energisparetiltag
 • B-sag: Uddeling af fondsmidler fra Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat

Sager, hvor dato ikke er fastlagt:

 • Byens Hus
 • Renoveringsplan med økonomiske modeller og bæredygtighedskriterier for fremtidig renovering af kunstgræsbaner
 • Status og projektforslag GAME, herunder finansiering af afledte driftsudgifter
 • Eliteidræt
 • Takster/pilotprojekter
 • Budgetpakke om biodiversitet til forhandlingerne om Budget 2024 
 • Rollespilsfabrikken
 • Handleplan handicapområdet
 • Konvertering af lejemål
 • Kapacitetsudnyttelse på idrætsanlæg
 • Brugsaftale Copenhagen Music
 • Januar 2024: Stillingtagen til ansøgninger om at blive regionale spillesteder 2025-2028 samt årlig driftsstøtte til de indstillede spillesteder

Kommende temadrøftelser

 • Temadrøftelse om kunst, vækstlag og Nikolaj
 • Temadrøftelse om kulturhuse
 • Temadrøftelse om bæredygtighed og events

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 11. maj 2023:

Indstillingen blev godkendt i forbindelse med behandlingen af dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).

Til top