Mødedato: 11.05.2023, kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

B-sag: 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2023

Se alle bilag
Når der sker ændringer i udvalgenes bevillinger, som følge af at der overføres budget mellem fagudvalg eller inden for udvalgenes egne bevillinger, skal det godkendes af fagudvalg, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Ændringer af teknisk karakter samles i fire årlige sager om bevillingsmæssige ændringer, hvoraf dette er den første i 2023.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at der foretages bevillingsmæssige ændringer med en nettoeffekt på service på 14,0 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger i 2023, jf. bilag 1.
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender modtagelse af eksterne tilskud, jf. bilag 2.
  3. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at der er gennemført administrative omplaceringer, jf. bilag 3.
  4. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at de tekniske bevillingsmæssige ændringer på Kultur- og Fritidsudvalgets område mellem bevillingsområder og udvalg samt korrektioner af indtægts- og udgiftsbudget vedrørende eksternt finansierede projekter indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer.

Problemstilling

For at reducere antallet af politiske sager om bevillingsmæssige ændringer samles alle administrative og tekniske bevillingsændringer, som udelukkende er af teknisk karakter, i sager om bevillingsmæssige ændringer. Bevillingsmæssige ændringer med reelt politisk indhold eller af mere principiel karakter mv. skal forelægges udvalgene og Borgerrepræsentationen i særskilte sager.

De enkelte fagudvalg skal fire gange årligt behandle sager om bevillingsmæssige ændringer inden for deres områder. Herefter samles fagudvalgenes bidrag af Økonomiforvaltningen og forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Dette er årets første sag om bevillingsmæssige ændringer i 2023.

Løsning

Der sondres mellem forskellige typer af bevillingsmæssige ændringer:
• bevillingsmæssige omplaceringer mellem fagudvalg og omplaceringer inden for udvalgene (bilag 1)
• eksterne tilskudsbevillinger (bilag 2)
• administrative omplaceringer inden for fagudvalgene (bilag 3).

Bevillingsmæssige ændringer mellem eller inden for fagudvalg
Bevillingsmæssige ændringer mellem fagudvalg sker, hvis der overføres budgetmidler fra et fagudvalg til et andet, fx overførsel af anlægsmidler til Byggeri København fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i forbindelse med at anlægsprojekter igangsættes.
Bevillingsmæssige omplaceringer inden for fagudvalg kan fx være, hvis der skal bevilliges yderligere indtægtsbevilling til en aktivitet i en enhed. Der foretages bevillingsmæssige ændringer i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2023 som anført i bilag 1.

Eksterne tilskud
Af bilag 2 fremgår en oversigt over eksterne tilskud, Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende at modtage. Eksterne tilskud, der kan have særskilt politisk interesse, vil blive fremlagt i selvstændige indstillinger.

Administrative omplaceringer
Administrative omplaceringer indenfor udvalg kan fx være flytning af budget mellem enkelte konti eller enheder inden for samme forvaltning og på samme bevilling. Cirkulæret for budgetopfølgning 2023 foreskriver, at administrative omplaceringer inden for udvalgets bevillinger forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering, jf. bilag 3.

Økonomi

Effekten af de bevillingsmæssige ændringer på Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2023 fremgår af tabel 1. Eksterne tilskud er inkluderet og fremgår også selvstændigt af tabel 2.

Tabel 1: Effekten af bevillingsmæssige ændringer på Service i 2023 (i mio. kr.)

Type ændring

 

Service

Ikke varige ændringer

Udgifter

4,2

Indtægter

-0,9

Netto

3,3

Varige ændringer

Udgifter

10,7

Indtægter

0,0

Netto

10,7

I alt

 

14,0

De største ændringer beskrives nedenfor.

Midler, som Kultur- og Fritidsforvaltningen modtager på service:

Afdrag fra hver for forvaltning på betaling af Næste Generation Digital Post på i alt 647 t. kr. Indhentning af afdrag fortsættes hele lånets løbetid til udgangen af 2028.

Dækning fra øvrige forvaltninger af en merudgift til den lovbestemte digitale bevarings- og tilgængelighedsopgave på Københavns Stadsarkiv på samlet 1.270 t. kr. Fra 2024 er der stigende profil. Midlerne er bevilliget t.o.m. 2027

Budget til basisleje til Kampsportens Hus på 7.970 t. kr. Budgettet dækker KEIDs opkrævning af husleje, som startede den 1. januar 2023. Beløbet er givet varigt.

Midler fra Megaeventpuljen til de to arrangementer VM i BMX 2026 og VM i SUP. Til VM i BMX gives 5.580 t.kr. over to år. VM i SUP modtager 4.550 t.kr. også fordelt over to år.

115 t. kr. til udskiftning af dræn på Østerbro Stadion.

215 t. kr. i driftsmidler til Ørestad Idrætspark. Denne bevilling har en stigende profil, som øges, i takt med at flere dele af projektet ibrugtages.

185 t kr. til lønmidler til et halvt årsværk til at finansiere en bookingmedarbejder til BookLokalt i 2023.

927 t. kr. varigt til drift af international.kk.dk fra KIT. KIT har tidligere varetaget opgaven, men har vurderet, at opgaven ligger bedre i KFF med henblik på bedre opgavevaretagelse.

Driftsmiler til opgradering af Ørestad Skøjtehal og midler til øgede forsyningsudgifter, samlet 1.443 t. kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningen afgiver budget til Økonomiforvaltningen til udviklingssamarbejde i Copenhagen Visitor Service. Det skyldes et ønske om at samle turismen i en samlet bevilling hos Økonomiforvaltningen fra 2023 og frem. Kultur- og Fritidsforvaltningen afgiver 350 t.kr. i 2023 og 2024.

Eksterne tilskud
Der modtages eksterne tilskud på i alt 872 t. kr. Københavns Kommune skal betale fondsmoms på 17,5 pct., når der modtages tilskud fra private fonde. Det udvalg, der modtager tilskud fra en fond, har samtidig ansvaret for, at der overføres 17,5 pct. af beløbet til Økonomiudvalget, der ved årets slutning betaler fondsmoms. Fondsmoms udgør 43 t. kr. for de tilskud der indgår i denne sag.

Tabel 2: Eksterne tilskud i 2023 (i 1.000 kr.)

Tilskudsgiver

Tilskudsbeløb

Fondsmoms

Beckett Fonden

50

-9

CircusCircus

12

-

DPA - Danske Professionelle Autorer

25

-4

Ny Carlsberg Fondet

100

-18

Plaza

12

-

Sidewalk Skateshop

12

-

Statens Kunstfond

573

-

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

21

-

Velux Fonden

67

-12

Total

872

-43

Tilskuddet fra Statens Kunstfond på i alt 573 t. kr. udgøres i væsentlig grad af honorarstøtte til forskellige kunstnere og forfattere.
Ny Carlsberg Fondet giver 100 t. kr. til genopførsel af Peter Bonnéns ”Kornmark” i Nikolaj Kunsthal.
Beckett Fonden giver tilskud til udstillingen ”Shane Brox” i Nikolaj Kunsthal på 50 t. kr.
Velux Fonden giver en medfinansiering på 67 t.kr. til keramikværkstedet i Loftet i Amager Kulturpunkt.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer på Kultur- og Fritidsudvalgets område sendes til Økonomiforvaltningen med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 23. maj 2023 og af Borgerrepræsentationen den 1. juni 2023. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budget.

Søren Tegen Pedersen

/Kristian Bay Knudsen

 

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 11. maj 2023:

Indstillingen blev godkendt i forbindelse med behandlingen af dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).

Til top