Mødedato: 11.05.2023, kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Charter for et natteliv uden diskrimination

Se alle bilag

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til udkast til Charter for et natteliv uden diskrimination.

Med Budget 2023 blev det besluttet, at initiativet Charter for et fair natteliv 2017 skulle relanceres og suppleres med pilotforsøg inspireret af ”Oslo-modellen” (kontrolkorps). Relanceringen er forankret i Nattelivsudvalget, hvor en følgegruppe har været tæt involveret i udviklingen af charteret, og hvor medaktører inden for bl.a. restaurationsbranchen, minoritetsorganisationer, ungdomsorganisationer, repræsentanter for relevante personalegrupper samt en række eksperter inden for emnet diskrimination har bidraget.

Underskriverne af charteret forpligter sig bl.a. til at:

  • tage ansvar for at bekæmpe enhver form for diskrimination i nattelivet,
  • udpege en nøgleperson på den enkelte restauration, der har ansvaret for, at personale, ledelse og gæster kender til charteret,
  • samarbejde med Københavns Kommune om et pilotforsøg med en kontrolinstans.

Følgegruppen bakker op om det foreliggende udkast til charteret og de konkrete initiativer. Tilsvarende har øvrige interessenter tilkendegivet deres støtte til udkastet, herunder Mino Danmark.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender udkast til Charter for et natteliv uden diskrimination.

Problemstilling

Med Budget 2023 blev det besluttet at relancere Charter for et fair natteliv 2017, som nu foreligger i vedlagte udkast til Charter for et natteliv uden diskrimination (bilag 1). 

Oplevet diskrimination er ifølge Københavns Medborgerskabsundersøgelse fra 2021 (bilag 4) stadig en udfordring i det københavnske natteliv. Ifølge undersøgelsen har 48 procent af unge københavnere med ikke-vestlig oprindelse følt sig diskrimineret inden for det seneste år. Heraf har 24 procent af disse unge angivet, at diskriminationen er foregået i nattelivet.

Relanceringen af charteret og tilhørende indsatser til bekæmpelse af oplevet diskrimination er forankret i Nattelivsudvalget. Nattelivsudvalget besluttede i oktober 2022 at nedsætte en følgegruppe med medlemmer af Nattelivsudvalget samt eksperter inden for emnet diskrimination, som har bidraget med viden, netværk og ideer til konkrete initiativer i charteret.  Medlemmerne i følgegruppen repræsenterer HORESTA, Danske Restauranter og Cafeer (DRC), unge/nattelivsgæster (Ungeråd KBH/Club Mafia), Mino Danmark og det kulturbårne natteliv (Københavns Frie Promotere). Samtidig har Nattelivsudvalget besluttet   at anvende midler fra Nattelivspuljen (ca. 0,4 mio. kr.) på at fremrykke processen med opdatering af charteret.

Løsning

Med denne indstilling forelægges et endeligt forslag til et Charter for et natteliv uden diskrimination. Chartret er en relancering af initiativet Charter for et fair natteliv 2017 (bilag 2), som suppleres af et pilotforsøg med et kontrolkorps inspireret af den såkaldte ”Oslo-model” (bilag 3).

For at skabe et medejerskab over for charteret og implementeringen heraf, er så mange interessenter og aktører som muligt blevet involveret i udviklingen af charteret. Det har været afgørende for at sikre bredest mulig opbakning blandt nattelivets aktører, når charteret bliver endeligt lanceret.

Udkastet til Charter for et natteliv uden diskrimination er derfor udarbejdet på baggrund af inddragelse af aktører inden for bl.a.  restaurationsbranchen, minoritetsorganisationer, ungdomsorganisationer, repræsentanter for relevante personalegrupper samt en række eksperter inden for emnet diskrimination (bilag 5).  

Forvaltningen indgik i november 2022 en aftale med konsulentfirmaet BARC Scandinavia, om at stå for processen med relancering af Charter for et fair natteliv 2017 i samarbejde med Mino Danmark og ovennævnte aktører.

Det fremgår af udkastet, at underskriverne (restauratørerne) forpligter sig til at tage ansvar for at bekæmpe enhver form for diskrimination i nattelivet – uanset om det angår etnicitet, national oprindelse, religion, køn, kønsudtryk, seksualitet, fysik, alder, social baggrund, sprog eller politisk anskuelse.

Dette følges op af en række konkrete initiativer, der i højere grad forpligter til et vedvarende og aktivt arbejde med bekæmpelse, forebyggelse og håndtering af diskrimination.  

Underskriverne forpligter sig bl.a. til at udpege en ’nøgleperson’ på den enkelte restauration, der har indgående kendskab til charteret og som har ansvaret for at personale, ledelse og gæster kender til charterets budskab og indsatser. Ved at underskrive charteret forpligter underskriverne sig også til at kommunikere tydeligt over for restaurationens gæster samt etablere processer for håndtering af diskriminerende adfærd.

Udover ovennævnte er der også en række initiativer, som underskriverne erklærer at ville bakke op om, men som endnu ikke er endeligt aftalte samt finansierede. Det gælder bl.a. udvikling af et centralt styret dialogværktøj til behandling af henvendelser om diskrimination, etablering af et centralt styret uddannelsesforløb for nattelivsbranchens aktører samt etablering af et eller flere branchefora, hvor underskrivere af charteret kan udveksle erfaringer og dele viden om bekæmpelse af diskrimination. Forvaltningen vil i forlængelse heraf fortsætte samarbejdet med bl.a. følgegruppen om at afklare rammerne samt behovet for finansiering af disse initiativer, idet der ikke i forbindelse med Budget 2023 blev afsat midler hertil.

Endelig skal det bemærkes, at underskriverne forpligter sig til at samarbejde med kommunen om et pilotforsøg med en ’kontrolinstans’, der vil efterprøve underskrivernes forpligtelser i henhold til charterets indsatsområder, jf. det anførte i budgetnotatet om etablering af et kontrolkorps med inspiration fra den såkaldte ”Oslo-model”. Denne del er finansieret ved Budget 2023, men alene for 2023.

Der er udtrykt opbakning til charterets udformning, herunder fra den nedsatte følgegruppe samt Mino Danmark m.fl.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Hvis indstillingen godkendes, vil forvaltningen i samarbejde med restaurationsbranchen og de øvrige interessenter lancere det nye Charter for et natteliv uden diskrimination. Forvaltningen vil i forbindelse med lanceringen af charteret sikre et tæt samarbejde med kommunens egne kulturhuse, spillesteder mv., der også anses som en del af nattelivet.

Charteret er sammen med udkast til plan for det videre arbejde med implementeringen af charteret på Nattelivsudvalgets møde den 7. juni 2023, herunder iværksættelse af pilotforsøg med en kontrolmodel med inspiration fra "Oslo-modellen". Implementering samt evaluering af pilotforsøg med et ’kontrolkorps’ forventes gennemført i anden halvdel af 2023. Kultur- og Fritidsudvalget vil blive orienteret herom.

 

Søren Tegen Pedersen

  /Jesper Hyldal

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 11. maj 2023:

Indstillingen blev godkendt.

Til top