Mødedato: 11.05.2023, kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Procesplan og drøftelse af kriterier ved udpegning af regionale spillesteder 2025-2028

Se alle bilag

Københavns Kommune støtter, i samarbejde med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, en række regionale spillesteder i København, som over en 4-årig periode modtager et årligt tilskud til musikaktiviteter.

De nuværende aftaler om regionale spillesteder udløber den 31. december 2024, og der skal derfor i løbet af 2023 og 2024 udpeges regionale spillesteder for perioden 2025-2028.

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der beslutter de overordnede ansøgningskriterier, og tager stilling til den endelige udpegning. For at komme i betragtning som regionalt spillested, skal spillestedet være indstillet til kommunal medfinansiering i hele den fireårige periode.

Derfor træffer Kultur- og Fritidsudvalget afgørelse om indstilling af spillestederne efter en høring af Københavns Musikudvalg.

indeværende periode er både ALICE og VEGA udpeget som regionale spillesteder, og Københavns Kommune yder derfor et årligt tilskud på 2,074 mio. kr. til ALICE og 2,529 mio. kr. til VEGA. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks årlige tilskud i perioden er henholdsvis 3 mio. kr. til ALICE og 3,6 mio. kr. til VEGA.

De medfinansierende kommuner har mulighed for at opstille egne kommunale kriterier, der flugter med den enkelte kommunes kulturpolitik.

Kultur- og Fritidsudvalget foreslås i den forbindelse at drøfte eventuelle kommunale kriterier for valg af nye spillesteder, der fx matcher de oversete, for fællesskabet og for byen. Udvalget orienteres samtidig om procesplanen for udpegningen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter Københavns Kommunes eventuelle yderligere kriterier for valg af regionale spillesteder for perioden 2025-2028.
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget tager procesplan for valg af regionale spillesteder for perioden 2025-2028 til efterretning.

Problemstilling

De medfinansierende kommuner har mulighed for at opstille egne kommunale kriterier, der flugter med den enkelte kommunes kulturpolitik.

Det foreslås derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvorvidt der skal tilføjes kommunale kriterier for de kommende regionale spillesteder i København i perioden 2025-2028.

Løsning

Baggrund

Ved den seneste udpegning for perioden 2021-2024 valgte Kultur- og Fritidsudvalget ikke at tilføje yderligere til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks kriterier for udpegning. De nuværende regionale spillesteder i København, ALICE og VEGA, har derfor ikke andre kommunale kriterier ud over kommunens obligatoriske krav vedrørende arbejdsklausuler og sociale klausuler jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 10. november 2016.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 26. november 2020 en ligestillingshandlingsplan for perioden 2021-2024. Der blev derfor tilføjet i rammeaftalerne for ALICE og VEGA, at der i forbindelse med de årlige ledelsesberetninger skulle indgå en refleksion over ligestilling i institutionens organisation og aktivitet.

Forslag til nye kommunale kriterier

I forbindelse med den kommende udpegningsperiode foreslås det, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, om der skal tilføjes yderligere kommunale kriterier.

Nedenstående forslag baseret på temaerne i den nyligt besluttede kultur- og fritidspolitik for perioden 2023-2026 kan eventuelt indgå i udvalgets drøftelser:

Forslag til kommunalt ansøgningskriterie (tema vedrørende fællesskabet):

At udvalget prioriterer ansøgninger, hvor ansøgeren samarbejder med lokale skoler og musikskoler for derved at præsentere den rytmiske musik for flere af byens børn og unge.

Forslag til kommunalt ansøgningskriterie (tema vedrørende de oversete):

At udvalget prioriterer ansøgninger, hvor ansøgeren igennem målrettede musikaktiviteter formår at inkludere borgere, der som udgangspunkt ikke selv opsøger koncerter.

Forslag til kommunalt ansøgningskriterie (tema vedrørende byen):

At udvalget prioriterer ansøgninger, hvor ansøgeren samarbejder med kulturaktører langs den københavnske kommunegrænse med henblik på at skabe mere liv og koncertaktivitet i byens yderområder.

Procesplan

Udpegning og udarbejdelse af rammeaftaler er en proces, der strækker sig fra september 2023 til slutningen af 2024. En detaljeret procesplan fremgår af bilag 1.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik offentliggør de endelige udpegningskriterier og ansøgningsskemaer for den kommende udpegning medio/ultimo oktober 2023. Det forventes derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget først kan orienteres om kriterierne på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 26. oktober 2023. Udvalget skal ved samme lejlighed tage endelig stilling til de eventuelt besluttede kommunale kriterier.

Forvaltningen foreslår, med forbehold for Musikudvalgets godkendelse, et ekstraordinært Musikudvalgsmøde i december 2023, hvor Københavns Musikudvalg drøfter ansøgningerne om at blive taget i betragtning som regionalt spillested i Københavns Kommune i perioden 2025-2028 og afgiver høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget. Det vil give mulighed for en ansøgningsfrist den 27. november 2023, hvilket betyder, at ansøgerne vil have fire uger til at udarbejde ansøgning.

Hvis ikke der kan afholdes et ekstraordinært Musikudvalgsmøde, vil ansøgningsfristen være den 16. november 2023, så Musikudvalget kan behandle ansøgningerne og udarbejde høringssvar på Musikudvalgets sidste ordinære møde den 29. november 2023. Det vil give ansøgerne en ansøgningsfrist på 2 ½ uge.

Kultur- og Fritidsudvalget skal herefter på førstkommende møde i januar 2024 dels tage stilling til, hvilke københavnske spillesteder der skal indstilles til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og dels til størrelsen af det årlige kommunale tilskud. Herefter kan spillestederne på baggrund af tilsagn om 4-årig støtte ansøge Projektstøtteudvalget for Musik.

Det er forventningen, at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udpeger de regionale spillesteder i foråret 2024, hvorefter Kultur- og Fritidsudvalget vil blive orienteret.

Finansiering

Kultur- og Fritidsudvalgets varige pulje til spillesteder forventes at udgøre 8,54 mio. kr. årligt (2023 p/l) under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen vedtager det årlige budget (bilag 2).

Den varige pulje inkluderer både økonomien bag den regionale spillestedsordning samt andre af Kultur- og Fritidsudvalgets tilskudsbevillinger til de københavnske spillesteder.

Efter sidste udpegningsperiode bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget de resterende midler til andre københavnske spillesteder. Herunder bl.a. til Jazzhus Montmartre og Loppen, der – på trods af en indstilling fra Københavns Kommune – ikke blev udpeget som regionale spillesteder.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningen udarbejder på baggrund af udvalgets drøftelser et oplæg til udvalgsmødet den 26. oktober 2023 om kommunale kriterier i forbindelse med udpegningen af regionale spillesteder for perioden 2025-2028. 

Søren Tegen Pedersen/

                                                                     Marius Hansteen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 11. maj 2023:

Udvalget besluttede, at kriteriet ”ansøgeren samarbejder med kulturaktører langs den københavnske kommunegrænse med henblik på at skabe mere liv og koncertaktivitet i yderområder” udgår.

Med denne tilføjelse blev indstillingen godkendt.

Til top