Mødedato: 11.05.2023, kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Afklaring af Spillestedet Stengades drift fra 2024

Se alle bilag

Foreningen Spillestedet Stengade, der driver Spillestedet Stengade på adressen Steengade 18, har ansøgt om en ny 3-årig aftale fra 2024-2026. Foreningens nuværende 3-årige driftsaftale løber til udgangen af 2023.

Kultur- og Fritidsudvalget kan vælge at tildele et tilskud efter kommunalfuldmagtsreglerne til fx en forening til drift af spillestedet eller gennemføre et udbud af Stengade 18. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor drøfte og tage stilling til, om der skal indgås en ny 3-årig driftsaftale med foreningen, eller om der skal igangsættes en proces for udbud af driften af Spillestedet Stengade.

Udvalgets stillingtagen er uafhængig af spillestedets aktuelle situation, hvor foreningen er under skærpet tilsyn. Sagen forelægges, fordi den nuværende aftale udløber med udgangen af 2023.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og tager stilling til, om der skal indgås en ny 3-årig aftale fra 2024-2026 med Foreningen Spillestedet Stengade, eller der i 2023 skal igangsættes en proces for udbud af driften af Spillestedet Stengade.

Problemstilling

Spillestedet Stengade, der drives af Foreningen Spillestedet Stengade, holder til i en kommunal ejendom på adressen Stengade 18 på Nørrebro.

Der har været spillested i bygningen i mere end 50 år. Tidligere havde Foreningen Spillestedet Stengade en ikke tidsbegrænset driftsaftale og brugsaftale, men i 2020 blev aftalerne i henhold til forretningscirkulære for tilskud ændret til en samlet 3-årig driftsaftale for bygning og tilskud, der løber til udgangen af 2023.

Foreningen Spillestedet Stengade har ansøgt om en ny 3-årig aftale fra 2024-2026 (bilag 1).

Kultur- og Fritidsudvalget vil kunne vælge at tildele et tilskud efter kommunalfuldmagtsreglerne til fx en forening til drift af spillestedet. Sådanne kulturelle tilskud er i udgangspunktet ikke udbudspligtige. Kultur- og Fritidsforvaltningen finder imidlertid, at det af hensyn til at opnå en åben og gennemskuelig proces er hensigtsmæssigt, at der på samme måde som i Amager Bio gennemføres et udbud af Stengade 18.

Et udbud vil bl.a. kunne teste markedet for nye idéer og koncepter.

Løsning

Spillestedet Stengades nuværende aftale

Spillestedet Stengade er et rytmisk spillested beliggende centralt på Nørrebro. Det drives af Foreningen Spillestedet Stengade. Spillestedet er et af Nordeuropas ældste scener for live-musik, og de ca. 175 koncerter årligt drives i høj grad af frivillige.

Foreningen Spillestedet Stengade modtager et årligt tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget til aktiviteter samt retten til vederlagsfri brugsret til bygningen.

Tilskuddet i 2023 er 1,35 mio. kr. samt 0,17 mio. kr. til husleje. 

 Løsning 1: Driftsaftale

Hvis det besluttes at imødekomme ansøgningen fra Foreningen Spillestedet Stengade, vil forvaltningen udarbejde en ny 3-årig driftsaftale for bygning og tilskud for perioden 2024-2026.

Løsning 2: Udbud

Hvis det besluttes at iværksætte et udbud af spillestedet, foreslår forvaltningen, at der igangsættes en proces for udbud af driften af spillestedet beliggende Stengade 18 i 2023, således at en ny aftale kan indgås pr. 1 januar 2025.

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår i dette scenarie endvidere, at det nuværende tilskud til Foreningen Spillestedet Stengade på baggrund af den indsendte ansøgning genforhandles med virkning fra 1. januar 2024, hvor den nuværende aftale udløber, og indtil et udbud er gennemført med udgangen af 2024.

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget beslutter løsning 2, vil et udkast til udbudskriterier blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget i august 2023, herunder udkast til musikprofil og krav om samarbejde med frivillige. Spillestedet Stengade drives i dag i vidt omfang sammen med frivillige, og det foreslås, at et element af samarbejde med frivillige skal sikres i et eventuelt udbud.

Et eventuelt udbud og bortforpagtning af Stengade 18 vil skulle håndteres på samme måde som Amager Bio. Dette vil indebære en bortforpagtning på kommercielle vilkår, men hvor udvælgelsen sker efter faglige, kulturelle kriterier og med mulighed for øremærket tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Foreningen Spillestedet Stengades aktuelle situation

Foreningen Spillestedet Stengade stod forud for den ordinære generalforsamling den 12. april 2023 uden beslutningsdygtig bestyrelse, idet fem ud af syv medlemmer indenfor de seneste måneder var trådt tilbage. Der blev den 12. april 2023 afholdt ordinær generalforsamling, hvor der blev valgt fire medlemmer til bestyrelsen, hvilket ikke ifølge vedtægterne er tilstrækkeligt. Der blev derfor den 2. maj 2023 afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor en fuldtallig bestyrelse på syv medlemmer samt to suppleanter blev valgt. Bestyrelsen vil blive konstitueret på et møde den 22. maj 2023.

Forvaltningen har på baggrund af de organisationsmæssige udfordringer sat Spillestedet Stengade under skærpet tilsyn foreløbigt indtil 1. august 2023. Den nyvalgte bestyrelse skal derfor fremover indsende en månedlig status på organisation, økonomi og aktiviteter, hvor første afrapportering skal være forvaltningen i hænde senest den 1. juni 2023.

Forvaltningen kan på baggrund af et møde den 25. april 2023 konstatere, at foreningen indtil videre overholder aktivitetskravet i driftsaftalen med Københavns Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse og stillingtagen til, om der skal indgås en ny 3-årig aftale eller igangsættes en proces for udbud af driften af Spillestedet Stengade, er uafhængig af spillestedets aktuelle situation. Sagen forelægges, fordi den nuværende aftale udløber med udgangen af 2023. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Hvis indstillingen godkendes, vil der blive arbejdet videre under følgende overordnede tidsplan:

Løsning 1: Driftsaftale

Forvaltningen vil udarbejde en ny 3-årig driftsaftale for bygning og tilskud for perioden 2024-2026.

Løsning 2: Udbud

August 2023: Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende udbudskriterier

September – november 2023: Udarbejdelse af udbudsmateriale, teknisk opmåling, udformning af kontrakt m.m.

December 2023 – februar 2024: Udbudsfase

Marts 2024 – maj 2024: Screening, evaluering

Juni 2024: Tildeling med virkning fra 1. januar 2025

 

Søren Tegen Pedersen

 

                                                               /Marius Hansteen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 11. maj 2023:

Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag om, at indstillingens at-punkt ændres til: At der i 2023 skal igangsættes en proces for udbud af driften af Spillestedet Stengade.

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag, blev sat til afstemning:

For stemte: Det Konservative Folkeparti og Venstre.

Imod stemte: Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Ændringsforslaget var herefter forkastet med 7 stemmer mod 3.

Et enigt udvalg besluttede herefter at tilbyde spillestedet en ny 3-årig aftale.

Det Konservative Folkeparti ønskede følgende tilført protokollen, hvilket Venstre tilsluttede sig:

Det Konservative Folkeparti støtter og går som udgangspunkt ind for udbud. Af principielle grunde fordi der er tale om en kommunal bygning og vi derfor bør afsøge markedet for hvilken forening eller aktør, der kan give borgerne mest værdi for pengene. Det betyder ikke nødvendigvis at vi har kritik at udsætte på den nuværende forening. 

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

Radikale Venstre stemmer for indstillingen, da vi gerne vil give den nuværende konstruktion af foreningen Stengade en chance for at drive spillested. Både set i lyset af covid og fordi et udbud først vil kunne gælde fra 2025.

Til top