Mødedato: 11.05.2023, kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Kultur- og Fritidsudvalgets studietur 2023

Kultur- og Fritidsudvalget har mulighed for at tage på studietur med det formål at få fagligt input til Københavns Kommunes arbejde med udvikling af rammerne for fx talentudvikling, idrætsaktiviteter, integration af udsatte borgere via kultur- og fritidsområdet og brug af byens rum til kulturelle aktiviteter.

 

Udvalget skal beslutte destination og overordnede temaer for studietur 2023.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at udvalget tager på studietur til New York den 6.-11. august 2023.
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender den overordnede økonomiske ramme for turen, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til forslag om en studietur til New York i dagene den 6. – 11. august 2023.

Løsning

New York er arnested for et bredt udvalg af kulturelle bevægelser indenfor bl.a. kunst, kultur og musik, som også afspejler sig i et alsidigt kunst- og kulturtilbud målrettet mange forskellige kultur- og fritidsbrugere. New York har ligeledes gennemgået en massiv byudvikling, som i høj grad har gjort det muligt at anvende byens rum til fysisk aktivitet samt at tilbyde offentlige kulturelle aktiviteter til borgerne.

Studieturen foreslås på den baggrund bygget op om besøg ved kulturelle aktører indenfor fx social bæredygtighed, kunst, kultur, byudvikling og idræt. Aktørerne kan bidrage med inspiration til opfyldelse af målsætningerne i Kultur- og Fritidspolitikken 2023-2026.

Økonomi

Der anvises kassemæssig dækning for rejseudgifterne på Kultur- og Fritidsudvalgets serviceramme, konto 6.42.41, Kommunalbestyrelsen (studie- og tjenesterejser).

Det økonomiske estimat er beregnet ud fra et forventet deltagerantal på 15 personer.

Udgifter

Beløb (kr.)

Flybilletter

88.000 - 113.000

Indkvartering

100.000 - 125.000

Forplejning

40.000

Leje af minibus

5.000

Gaver, entré, transport mv.

15.000

Uforudsete udgifter

7.000

I alt

255.000 - 305.000

Videre proces

Såfremt udvalget godkender indstillingen, vil forvaltningen indhente input fra det nedsatte udvalg med politiske repræsentanter og udarbejde et udkast til program for turen.

Udkast til program for turen vil blive forelagt udvalget på udvalgsmøde den 8. juni.

For at der kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, skal Borgerrepræsentationen formelt anmode medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget om at tage på studietur. Dette håndteres med en indstilling til mødet i Borgerrepræsentationen den 22. juni, hvor kultur- og fritidsborgmesteren vil indstille til Borgerrepræsentationen, at Borgerrepræsentationen anmoder Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer om at tage på studietur til New York den 6. – 11. august 2023, samt at Borgerrepræsentationen beslutter at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til de medlemmer, der har valgt denne ordning. 

Søren Tegen Pedersen

                                                                                                                                                                                           /Mads Kamp Hansen

 

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 11. maj 2023:

Sagen blev udsat.

Til top