Mødedato: 11.05.2023, kl. 17:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 87

Fællesindstilling om fremtidig bæredygtig organisering af Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen forelægges til godkendelse en fremtidig bæredygtig organisering af Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget, at det overfor Borgerrepræsentationen anbefales,

  1. at det tiltrædes, at Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø bevares, idet fondens formål indskrænkes til at eje, udlåne eller udleje rocentret beliggende Skovalléen 40, Bagsværd samt fortsat at støtte aktiviteter indenfor ro-, kano- og kajaksport, samt at det tiltrædes, at bestyrelsen reduceres til 3 medlemmer, idet et medlem udpeges af Københavns Kommune, et medlem udpeges af Team Danmark, og det tredje medlem udpeges af de to øvrige bestyrelsesmedlemmer i fællesskab,
  2. at Økonomiforvaltningen bemyndiges til at tiltræde justeringer af Fonden Danmarks Rostadions vedtægt i overensstemmelse med 1. at-punkt samt ændringer af vedtægten, som fondsmyndigheden måtte finde nødvendigt,
  3. at det godkendes, at 0,8 mio. kr. af tidligere udmøntede midler til projektet på 1,2 mio. kr. lægges i kassen, idet screening af rocentret forventes at kunne gennemføres for 0,4 mio. kr. jf. tabel 1 i Økonomiafsnittet og
  4. at det godkendes, at der fortsat reserveres 36,9 mio. kr. på kassen til renovering og modernisering af rocentret.

Problemstilling

Den 14. oktober 2021 tiltrådte Borgerrepræsentationen, at Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø (herefter Fonden) indleder proces mod opløsning. Fonden er stiftet i 2016 af Københavns-, Gladsaxe- og Lyngby-Taarbæk kommuner samt Team Danmark med henblik på at forestå en opgradering af det samlede rostadion ved Bagsværd Sø, som senere har vist sig ikke at være realiserbar.

I 2022 har Civilstyrelsen som fondsmyndighed givet tilladelse til, at Fonden kan opløses.

Fondens bestyrelse har på denne baggrund undersøgt, hvorledes rocentret, jf. bilag 1, bestående af bygning med tilhørende arealer, fortsat kan danne ramme om atleter fra de københavnske ro-, kano- og kajakklubber. Fonden har med henblik på Københavns Kommunes eventuelle tilbagekøb af ejendommen indhentet valuarvurderinger, som viser en markedspris på 10,3 mio. kr.

Fonden har derudover indhentet advokatvurdering af muligheder for at uddele aktiver og midler. Vurderingen fastslår, at Fonden ikke under nogen form kan foretage uddelinger til Københavns Kommune i forbindelse med en opløsning, idet Københavns Kommune er medstifter af Fonden.

Civilstyrelsen har samtidig tilkendegivet, at uddeling ligeledes ikke vil kunne ske til foreninger, herunder de københavnske ro-, kano- og kajakklubber.

Uddeling af Fondens aktiver og midler vurderes alene at kunne ske til en eksisterende eller nystiftet fond med formål i overensstemmelse med den eksisterende fonds, det vil sige med formål om at støtte aktiviteter inden for ro-, kano- og kajaksporten i Københavns, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner.

Fonden har herudover indhentet valuarvurdering af markedsprisen på øvrige aktiver, herunder baneanlægget på Bagsværd Sø, der oprindeligt er indskudt af Gladsaxe- og Lyngby-Taarbæk kommuner samt Team Danmark, og som estimeres til 1,2 mio. kr.

Løsning

Det foreslås på den baggrund, at Fonden bevares i henhold til en opdateret aftale imellem Fondens stiftere.

Fonden forbliver ejer af rocenterejendommen, mens øvrige aktiver herunder baneanlæg mv. sælges til markedsværdi til Gladsaxe Kommune alternativt Gladsaxe- og Lyngby-Taarbæk kommuner i forening.

Fondens vedtægt justeres i overensstemmelse med interessenternes aftale, og Fondens formål indskrænkes til at eje, udlåne eller udleje rocenterejendommen samt fortsat at støtte aktiviteter inden for ro-, kano- og kajaksport. Fondens bestyrelse reduceres til 3 medlemmer, idet et medlem udpeges af Københavns Kommune og et medlem af Team Danmark. Det tredje medlem udpeges af de to øvrige medlemmer i fællesskab. Dermed fjernes Gladsaxe- og Lyngby-Taarbæk kommuners hidtidige udpegningsret til Fondens bestyrelse.

Københavns Kommune indgår lejeaftale med Fonden om rocenterejendommen. Lejeaftalen forelægges forinden Borgerrepræsentationen til godkendelse.  Derefter forventes indgået en tidsbegrænset brugsaftale om faciliteterne med de nuværende brugerforeninger. Brugsaftalen vil være baseret på delvis foreningsdrift. Alternativt skal anlægget under fuld kommunal drift og daglig ledelse som større idrætsanlæg.

Kultur- og Fritidsforvaltningen driver rocentret for midler, der afsættes i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. Den fremtidige anvendelse af det samlede rostadions faciliteter skal gennem aftaler fastlægges med de øvrige primære interessenter.

Gladsaxe Kommune har på borgmesterniveau meddelt, at man bakker op om løsningen. Lyngby-Taarbæk Kommunes kommunalbestyrelse har ligeledes tiltrådt modellen, ligesom Team Danmark har meddelt sin opbakning til den foreslåede fremtidige organisering.

Borgerrepræsentationen besluttede den 14. oktober 2021 at reservere 36,9 mio. kr. på kassen til brug for eventuelt køb og renovering af rocenterejendommen, som er i utidssvarende og dårlig stand. Rocentret består af klub- og træningslokaler samt en bådhal med tilhørende udearealer. Det foreslås, at reservationen på kassen fastholdes til renovering og modernisering af rocentret.

Økonomi

Kultur- og Fritidsforvaltningen har fortsat 1,2 mio. kr. afsat til det tidligere projekt, herunder screening af rocentret, som blev besluttet af Borgerrepræsentationen i 2021. Det forventes, at Byggeri København kan gennemføre screeningen for 0,4 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget finder anlægsmåltal til brug for screeningen indenfor egen ramme. Restbeløbet på 0,8 mio. kr. lægges i kassen jf. tabel 1.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.

(2023 p/l)

Varig?
ja/nej

2023

2024

2025

 

8.

KFU

2060 – Kultur & Fritid - Anlæg

0.32.31.3

U

-800

 

 

Nej

8.

ØU

Finansposter

(kassen)

8.22.05.5

U

800

 

 

Nej

I alt

-

-

-

-

0

0

0

-

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i dag driftsudgifter på ca. 0,79 mio. kr. årligt til Danmarks Rostadion, der baserer sig på delvis foreningsdrift. Det estimeres, at hvis Københavns Kommune i dag skulle varetage den nuværende drift af rocentret, ville det koste 1,5 mio. kr. årligt plus tilskud til Fonden. Det anbefales, at de fremtidige driftsudgifter genberegnes i planlægningsfasen i forbindelse med en renovering og modernisering af rocentret i overensstemmelse med Byggeri Københavns almindelige anlægsmodel.

Fondens drift er i dag ligeledes understøttet af Gladsaxe– og Lyngby-Taarbæk kommuner samt Team Danmark, som derudover betaler udgifter til forskellige faciliteter på søen mv.

I forbindelse med indgåelse af lejeaftale med Fonden skal der forventeligt deponeres for ejendomsværdien, der ifølge den offentlige ejendomsvurdering 2023 udgør 14,4 mio. kr. Deponering vil i så fald indgå i kommende budgetforhandlinger.

Ligeledes forudsætter en lejeaftale mellem Fonden og Københavns Kommune forventeligt en godkendelse fra Indenrigsministeren i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse, idet kommunen tidligere har ejet ejendommen. Godkendelse søges sideløbende med Fondens godkendelsesproces hos fondsmyndigheden.    

Videre proces

Den fremtidige organisering forudsætter politisk godkendelse i Gladsaxe Kommune, herunder en stillingtagen til erhvervelse af øvrige aktiver til en anslået værdi af 1,2 mio. kr.

Den fremtidige organisering forudsætter ligeledes, at Fondens bestyrelse træffer beslutning om at imødekomme stifternes forslag om bevarelse af Fonden under justerede rammer.  

Endelig forudsætter organiseringen, at fondsmyndigheden godkender, at Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø bevares, og at vedtægten justeres, som beskrevet.

Screening af rocentret, som har afventet politisk stillingtagen til organiseringen, igangsættes straks af Kultur- og Fritidsforvaltningen med henblik på at søge en planlægningsbevilling til Budget 2024. 

Søren Hartmann Hede                                       Søren Tegen Pedersen

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning på mødet den 11. maj 2023:

Indstillingen blev godkendt.

Til top