Mødedato: 02.04.2024, kl. 14:00
Mødested: Skriftlig votering

Godkendelse af årsregnskab 2023

Se alle bilag

Kultur- og Fritidsforvaltningen fremlægger årsregnskab 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget til udvalgets godkendelse. Årsregnskabet består samlet set af følgende, der er vedlagt indstillingen: Regnskabsforklaringer 2023, årsrapport på balancen 2023 og obligatoriske oversigter til regnskabet.

 

Regnskabet viser, at der efter overførsler mellem årene er balance på alle fire styringsområder: Service, Anlæg, Overførsler og Finansposter. Der er altså hverken større over- eller underskud på de fire styringsområder, når der tages højde for overførselsanmodninger mv.

 

Før overførsler udviser regnskabet et mindreforbrug på 30,2 mio. kr. svarende til ca. 1,3 pct. på tværs af styringsområderne. Af det samlede mindreforbrug kan 24,0 mio. kr. henføres til Service, 1,1 mio. kr. til Anlæg og 5,1 mio. kr. til Overførsler.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte ved en særskilt sag medio marts forvaltningens forslag til overførsler mellem 2023 og 2024. Overførslerne udgør i alt 19,5 mio. kr. på Service og 0,7 mio. kr. på Anlæg. De overførte midler kan primært forklares med periodeforskydninger af aktiviteterne mellem årene, og aktiviteterne ville umiddelbart ikke kunne gennemføres i 2024, hvis ikke midlerne blev overført.

Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at:

  1. Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskab 2023 med tilhørende regnskabsforklaringer, obligatoriske oversigter samt årsrapport på balancen

Problemstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet regnskab 2023 på Kultur- og Fritidsudvalgets område i overensstemmelserne med de retningslinjer, som Økonomiudvalget har besluttet i regnskabscirkulæret.

Indstillingen beskriver kort regnskabsresultatet fordelt på forvaltningens fire styringsområder, dvs. på Service, Anlæg, Overførsler og Finansposter, mens bilag 1 indeholder uddybende forklaringer for hvert enkelt område. Bilaget er struktureret på samme måde som indstillingen, dvs. at der først er en gennemgang af Service og dernæst af henholdsvis Anlæg, Overførsler og Finansposter. Bilaget med regnskabsforklaringerne giver dermed en mulighed for at få uddybet det, der fremgår nedenfor.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningens regnskab for 2023 viser før overførsler en samlet positiv afvigelse på 30,2 mio. kr. eller 1,3 pct. af budgettet på tværs af de fire styringsområder: Service, Anlæg, Overførsler og Finansposter. Af tabel 1 fremgår regnskaberne på de enkelte styringsområder.

 

Tabel 1. Regnskab 2023, Service, anlæg, Overførsler og Finansposter

Styringsområde

 

Beløb i 1.000 kr.

Korrigeret budget

Regnskab

Afvigelse

Service

Anlæg

Overførsler mv.

Finansposter

 

1.669.081

63.706

591.254

18.737

1.645.073

62.580

586.172

18.773

 

24.008

1.126

5.082

-36

Total

2.342.778

2.312.598

30.180

Note: Mindreforbrug angives med positivt fortegn, og merforbrug angives med negativt fortegn.

 

Service

På servicebevillingen udviser regnskab 2023 et mindreforbrug på 24,0 mio. kr. som vist i tabel 1. Set i forhold til det samlede budget på servicerammen på ca. 1,7 mia. kr., svarer dette til en afvigelse på 1,4 pct., før der er taget højde for overførsler og korrektioner i regnskabet.

 

I forbindelse med regnskabsafslutningen er der ført tekniske korrektioner til regnskabet på servicebevillingen på 2,2 mio. kr. De tekniske korrektioner består primært af et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende overskydende midler i forhold til MitID i Københavns Borgerservice som følge af, at der har været færre borgerrettede henvendelser end forventet, og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende projektet ”Næste Generation Digital Post”, da projektet er nedskaleret og ikke har behov for midlerne.

 

Når der er taget højde for korrektionerne på 2,2 mio. kr., udgør mindreforbruget 21,8 mio. kr. Hovedforklaringerne på mindreforbruget fremgår af tabel 2, mens bilag 1 indeholder yderligere forklaringer.

 

Tabel 2. Regnskab 2023 efter tekniske korrektioner

Korrigeret regnskabsafvigelse 2023

21.765

Decentral opsparing i enhederne

1.893

Eksternt finansierede projekter

701

Lov- eller kontraktbundne midler

4.981

Øvrige overførsler (netto)

11.947

Mindreforbrug, som ikke kan overføres

2.243

   

Den decentrale opsparing i enhederne udviser, som det fremgår, et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Opsparingen omhandler primært forskydninger i opgaveløsningen på svømmehalsområdet og i Historie og Kunst. Forskydningerne i Historie og Kunst er relateret til udstillingen ’Stamsteder’, Byvandringer for seniorer og renovering af et gavlmaleri, mens forskydningerne på svømmehalsområdet omhandler forsinket leverance af svømmearmbånd samt forskydninger vedrørende et forsøgsprojekt med udvidet foreningstid i svømmehallerne, der fortsættes i 2024.

 

De eksternt finansierede projekter udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som primært udgøres af forskydninger af mer- og mindreforbrug relateret til en række flerårige eksternt finansierede projekter og aktiviteter, der udlignes i 2024. 

 

De kontraktbundne midler udviser et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som primært er knyttet til forskydninger i projektet ’Digital Tvilling’ på svømmehalsområdet, forskydninger i rateudbetalingerne af tilskud til VM i banecykling, samt forudbetalte midler fra bygherre i forbindelse med arkæologiske konserveringsopgaver efter udgravninger til nye bygninger.

 

De øvrige overførsler udviser 11,9 mio. kr. i nettomindreforbrug, som er sammensat af et mindreforbrug på ca. 12,2 mio. kr. og et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget omhandler primært forskydninger vedrørende statsrefusion på børneteater, mens mindreforbruget overordnet omhandler projektforsinkelser vedrørende fem businesscases, samt udskydelse af renoveringen af HusetKBH som følge af byggetekniske udfordringer i renoveringsprocessen. 0,5 mio. kr. omhandler overskydende midler vedrørende VM i banecykling, som ikke har fundet anvendelse og derfor skal tilbageføres til Megaeventpuljen, mens 2,2 mio. kr. vedrører VM i Badminton, som også skal tilbageføres til Megaeventpuljen. Årsagen er, at Badminton Danmark har realiseret et overskud i 2023, der betyder, at der ikke skal udbetales det fulde støttebeløb til eventet.

 

Mindreforbruget på de 2,2 mio. kr., som ikke kan overføres, omhandler primært et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forbindelse med afregning af svømmehalssamarbejde med Tårnby Kommune grundet lavere energiforbrug, et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende Pumpehuset i forbindelse med taskforce på tilskudsområdet, hvor en række tilskud omlægges, samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende en række øvrige tilskud og puljemidler, der efter bevillingsreglernes anvisning skal tilbageføres til kassen.

 

Anlæg

Anlæg udviser et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der er sammensat af et nettomindreforbrug på 3,0 mio. kr. på udgiftsbevillingen og en mindreindtægt på 1,9 mio. kr. på indtægtsbevillingen.

 

Mindreindtægten på 1,9 mio. kr. er knyttet til projektet ’Dansekapellets gårdareal’, som endnu mangler at modtage den sidste fondsfinansiering. Anlægsdelen af projektet er afsluttet, og der afventes udbetaling fra fonden med henblik på aflæggelse af regnskab, som afleveres i 2024.

 

Mindreforbruget på de 3,0 mio. kr. på udgiftsbevillingen er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på tværs af forvaltningens samlede portefølje af anlægsprojekter og kan forklares med almindelige forskydninger i anlægsprocessen. Heraf er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på afsluttede anlægsprojekter, som anvises til kassen i forbindelse med regnskabet og 0,7 mio. kr. er anmodet overført til budget 2024 i en særskilt sag, som KFU godkendte medio marts.

 

Overførsler

Overførsler udviser et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., der består af færre udgifter vedrørende boligydelse til lån og tilskud til lån for andelshavere på ca. 13,8 mio. kr., mens udgifter til afskrivninger vedrørende boligsikring modsat har været stigende og udviser et merforbrug på 8,7 mio. kr. Niveauet for afskrivninger i 2023 er påvirket af, at Udbetaling Danmark i 2023 har effektueret afskrivninger af en større pulje af ældre krav, som er afsluttet med boudlæg.

 

 

Finansposter

Finansposterne udviser stort set balance og de mindre afvigelser omhandler primært de langfristede balanceforskydninger vedrørende renteindtægter i relation til et lån knyttet til Amager Skibakke, samt Folkepension København, hvor folkepensionister har modtaget et personligt tilskud (udlån) fra kommunen med aftale om tilbagebetaling af ydelsen. Afvigelsen skyldes at tilbagebetalingerne fra borgerne har været mindre end forventet i 2023.

Økonomi

Økonomien i sagen er beskrevet ovenfor. Sagen er en redegørelse for årsregnskabet 2023.

Videre proces

Når regnskaberne er godkendt af de respektive fagudvalg, behandles kommunens samlede regnskab i Økonomiudvalget den 9. april 2024 og i Borgerrepræsentationen den 18. april 2024.

 

Beslutning

Kultur- Fritidsudvalgets beslutning i skriftlig votering fra tirsdag den 2. april 2024 til torsdag den 4. april 2024,  kl. 14.00.

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top