Mødedato: 20.06.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, KFUs mødesal, 1. sal værelse 86

Årlig drøftelse af ligestilling på scenekunstområdet

Se alle bilag
Scenekunstudvalget skal én gang om året drøfte ligestilling på scenekunstområdet, med henblik på at give en tilbagemelding til Kultur- og Fritidsudvalget. 

Indstilling

Kultur- og fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at udvalget drøfter ligestilling på scenekunstområdet med henblik på en tilbagemelding til Kultur- og Fritidsudvalget.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på mødet den 26. november 2020 en handlingsplan for ligestilling for perioden 2021-2024. 

Handlingsplanen består af syv initiativer, hvoraf et initiativ er, at der skal indføres kriterier for ligestilling i alle puljer med kriterier, herunder scenekunstudvalget. Derudover opfordrer Kultur- og Fritidsudvalget fagudvalgene, herunder scenekunstudvalget, til en årlig drøftelse af ligestillingsprofilen på deres område og beder om en tilbagemelding herom hvert år. Se alle syv kriterier i Kultur- og Fritidsudvalgets handlingsplan for ligestilling (Bilag 1).

1. Kriterium om ligestilling i alle puljer "For alle puljer med kriterier vil der blive opstillet et nyt kriterium, der stiller krav til ansøgere om at reflektere over ligestillingsforhold i henhold til det formål, der ansøges om støtte til.

Ligestillingskriteriet vil blive tilpasset den enkelte pulje og kan derfor variere. Ansøgere vil i deres ansøgning blive bedt om at redegøre for konkrete ligestillingsperspektiver i projektet herunder ligestillingsinitiativer i organisationen og vurdering af målgrupper (mænd, kvinder, andet)."

  • Københavns Scenekunstudvalg vedtog 12. maj 2021 følgende kriterie til uddeling af bevillinger:  Scenekunstudvalget prioriterer projekter, hvor ansøger har reflekteret over ligestilling og mangfoldighed i forhold til at tiltrække, engagere og aktivere publikum uanset køn, etnicitet og alder.

Kriteriet blev revideret af det nuværende Scenekunstudvalg den 23. marts 2023, og følgende kriterie fremgår nu af Scenekunstudvalget retningslinjer:

  • Scenekunstudvalget prioriterer projekter, hvor ansøger har reflekteret over ligestilling og mangfoldighed i forhold til at tiltrække, engagere og aktivere publikum, jf.  Københavns Kommunes arbejde med mangfoldighed, ligestilling og inklusion. 

Løsning

Scenekunstudvalget drøfter ligestilling på scenekunstområdet, med henblik på en tilbagemelding til Kultur- og Fritidsudvalget. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil på baggrund af Scenekunstudvalgets drøftelser udarbejde et udkast til en tilbagemelding, der sendes til endelig godkendelse hos udvalget inden den forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Udvalget drøftede punktet. Forvaltningen vil, på baggrund af udvalgets drøftelse, udarbejde et udkast til svar, som sendes til udvalget i skriftlig votering. 
Til top