Mødedato: 26.08.2021, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken

Orientering om status på helhedsplan for Brønshøj Torv

Se alle bilag

Tidligere beslutninger

20-02-2020: Lokaludvalget drøftede tidlig inddragelse ifbm. mageskifte mellem Pilegården og Brønshøj Gamle Skole og nedsatte en planlægningsgruppe til at stå for et inddragelsesarrangement.

20-08-2020: Lokaludvalget bevilgede 230.000 kr. til en helhedsplan for Brønshøj Torv. (Selve helhedsplansarbejdet blev ikke igangsat i 2020, men dele af bevillingen blev brugt på afholdelse af et digitalt informationsmøde om lokaludvalgets vision for Brønshøj Torv og den foreløbige plan for Brønshøj Gamle Skole som kulturhus samt på en arkitekttegning af et forslag om en terrasse til kulturhuset i Brønshøj Gamle Skole.)

19-11-2020: Lokaludvalget tog en orientering om planerne for afholdelsen af digitalt informationsmøde om Brønshøj Gamle Skole til efterretning.

29-04-2021: Lokaludvalget nedsatte en arbejdsgruppe der skal planlægge igangsættelsen af en helhedsplan. Arbejdsgruppen består af Kirsten Møller, Søren Cloos, Søren Krøigaard, Ida Berendsen, Christoffer Rosenkrands, Stine Skot, Elsebeth Thorlak, Richard Hare og Lise Buch. Arbejdsgruppen har udpeget Kirsten Møller som tovholder for arbejdsgruppen. 

27-05-2021: Lokaludvalget bevilgede 230.000 kr. til helhedsplanen og valgte arkitektfirmaet SLA til at udarbejde helhedsplanen.

24-06-2021: Lokaludvalget godkendte planen for helhedsplansprocessen, udarbejdet af SLA og lokaludvalgets arbejdsgruppe. Desuden godkendte lokaludvalget en henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget med orientering om helhedsplansprocessen og en opfordring til politikerne om at lade deres forvaltninger indgå i arbejdet.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Arbejdsgruppemøde afholdt den 11. august

Lokaludvalgets arbejdsgruppe for helhedsplansarbejdet har afholdt møde den 16. august med deltagelse af SLA og leder af Brønshøj Bibliotek og Kulturhuset Pilegården, Rasmus Elleby Engell-Kofoed. På mødet blev en revideret procesplan med flere inddragelsesaktiviteter godkendt. Procesplanen giver overblik over interne og offentlige aktiviteter i forbindelse med helhedsplanen. (Se procesplan i bilag.)

Åbent hus i Brønshøj Gamle Skole

I samarbejde med Kultur N/Kulturhuset Pilegården afholder lokaludvalget åbent hus i Brønshøj Gamle Skole den 23., 24. og 25. august for at informere om helhedsplanen og samle idéer til udvikling af området omkring Brønshøj Torv samt aktiviteter i det kommende kulturhus i Brønshøj Gamle Skole. Åbent hus-aktiviteterne fortsætter hver anden torsdag i september-november. Interesserede lokaludvalgsmedlemmer opfordres til at melde sig som ’værter’ ved åbent hus-arrangementerne.

Borgerworkshop den 6. september

I samarbejde med SLA afholdes borgerworkshop om udvikling af Brønshøj Torv og kulturfaciliteterne langs med Brønshøjvej, som lokaludvalget tidligere har benævnt ”Kulturaksen”.

Henvendelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Henvendelsen har afstedkommet et dagsordenspunkt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 18. august, hvor udvalget skal drøfte forvaltningens involvering i helhedsplansprocessen. 

Teknik- og miljøborgmesteren har takket for henvendelsen og efterspurgt en liste over datoer for offentlige aktiviteter. En sådan liste er efterfølgende sendt til Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget (se bilag).

Teknik- og Miljøforvaltningen har givet tilsagn om at deltage på borgermøder og workshops i forbindelse med helhedsplanen, ligesom Kultur- og Fritidsudvalget på deres møde d. 18. august traf beslutning om forvaltningsdeltagelse. Læs mere her: | Københavns Kommune (kk.dk)

 

Løsning

Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

 

Videre proces

Lokaludvalget orienteres løbende om arbejdet med helhedsplanen.

Til september vil Lokaludvalget få forelagt en indstilling om at benytte Brønshøj-Husum Borgerpanel i helhedsplansarbejdet.

På lokaludvalgsmødet den 25. november præsenteres udkast til helhedsplan til godkendelse.

Se procesplanen i bilag for overblik over yderligere aktiviteter.

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.

 

Kirsten Møller oplyste, at der har været åbent hus i Brønshøj Gamle Skole man-ons i denne uge med ca. 40 besøgende hver dag i samarbejde mellem Lokaludvalget og Kultur Nord. Endvidere har Lokaludvalgets arbejdsgruppe holdt møde med erhvervslivet om helhedsplanen og deres ønsker til torvet; her deltog primært lokale cafeer, madsteder.

Kirsten oplyser, at Brønshøj Gamle Skole kan åbnes for interesserede, hvis der kommer efterspørgsel, da udstillingen foreløbigt bliver stående. Der er fremadrettet åbent hus hver 2. torsdag i hver måned. Det annonceres løbende af sekretariatet.

Lokaludvalget drøfter, at hele Kulturhuset Pilegården forventes lukket pr. 1/1-2022 og et år frem, imens ombygningen pågår. Dette af sikkerhedsmæssige årsager ift. ombygning. Pilegårdens aktiviteter flyttes midlertidigt til andre steder i bydelen; pavillonen, Brønshøj Bibliotek og Brønshøj Skole, indtil Brønshøj Gamle Skole er færdigrenoveret og klar til indflytning.

 

Til top