Mødedato: 26.08.2021, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken

Orientering om puljen - oversigt over økonomi og ansøgninger

Denne puljestatus giver en opdatering på indkomne rapporter, nye ansøgninger og på puljeøkonomien.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager orienteringen til efterretning.

 

Problemstilling

Bydelspuljen 2021 er lukket for ansøgninger, da de sidste midler blev uddelt på lokaludvalgsmødet d. 24. juni. Lokaludvalget afventer muligt tilbageløb fra projekter, støttet af Bydelspuljen. I så fald åbnes Bydelspuljen igen for ansøgninger i 2021.

Såfremt der ikke kommer tilbageløb til Bydelspuljen dækker lokaludvalget underskuddet på 602 kr. med midler fra Pulje B; Borgerrettede projekter.

Læs mere fra lokaludvalgsmødet d. 24. juni her: | Københavns Kommune (kk.dk) og her: | Københavns Kommune (kk.dk)

Første ansøgningsfrist til Bydelspuljen til projekter i 2022 er d. 27. september.

Interne indstillinger:

Der er to interne indstillinger til Pulje B; Borgerrettede projekter:

Indstillinger til Pulje B: Samarbejde og Netværk

Fagudvalg

Beløb

Årsskrift/indstik i Brønshøj-Husum Avis

FU

85.000

Valgmøde om vandmiljøet

MU

10.000

I alt

95.000

 

Afrapportering af Bydelspulje-projekter (Pulje A)

Suppe og håndarbejde i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus: Foreningen Café Mors Varme Hænder har i samarbejde med Igne:oya, den boligsociale helhedsplan og Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus afholdt tre arrangementer, hvor deltagerne lavede mad og håndarbejde. To ud af tre arrangementer blev afholdt online, grundet COVID-19-situationen. Der deltog ca. 20 personer til hvert arrangement, både danske kvinder og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk og ansøgers målgruppe blev derved nået. Projektet har fået udbetalt 9.000 kr. 

Brønshøj Gadekærs Renholdelseslaug: En lokal borger har startet et laug til renholdelse af Brønshøj Gadekær og fået støtte til at indkøbe et par vaders og en gribetang til brug ved oprensningen. Første oprensning er foretage og ca. 10 kg affald blev fjernet fra gadekær og omgivelser. Oprensningen fortsætter i fremtiden efter behov. Projektet har fået udbetalt 2.070 kr, i støtte.

Løsning

Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Økonomi

Der er af Borgerrepræsentationen bevilget 1.584.900 kr. til Brønshøj-Husum Lokaludvalg i puljemidler i 2021. Puljen gives til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere i og brugere af bydelen.

Derudover er der af Borgerrepræsentationen givet en bevilling til drift af sekretariatet, som varetages af Økonomiforvaltningen. 

Lokaludvalget besluttede den 17. december 2020 følgende tredeling af puljen i 2021:

Pulje A (Bydelspuljen), til netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne: 858.000 kr. 

Pulje B til borgerrettede og netværksskabende aktiviteter igangsat af lokaludvalget og samarbejdspartnere: 586.900 

Pulje C (Kommunikation): 140.000 kr.

Oversigt på puljeøkonomien

 

 

 

Årets samlede budget

1.584.900

 

 

 

Budget

Bevilliget og
budgetteret

Rest til disposition

Bydelspuljen (A)

871.000

871.636

-636

Intern Pulje (C )

140.000

140.000

-

Borgerrettede projekter (B)

573.900

573.866

34

Saldo (rest budgettal)

0

 

 

 

 

 

 

Tilbage af årets budget til disposition (A, B og C)

-602

 

 

 

 

Beslutning

 

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.

 

Formanden og sekretariatet oplyser, at der er løbet ca. 50.000 kr. tilbage til Bydelspuljen 2021, da projekt Bella Bio ikke har kunnet finde medfinansiering til at gennemføre deres projekt i 2021.

 

Lokaludvalget beslutter, at Bydelspuljen for 2021 genåbnes for ansøgninger til næste ansøgningsfrist d. 27. september 2021. Sekretariatet annoncerer genåbningen på Facebook, i klummen og i nyhedsbrevet. Lokaludvalget ønsker, at det annonceres hvor mange midler, der er til rådighed i puljen.

 

 

Til top