Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Meddelelser

Se alle bilag

 

Genopretning af Hyrdevangen

Fra slutningen af maj 2022 vil Teknik- og Miljøforvaltningen påbegynde renovering og helhedsgenopretning af Hyrdevangen mellem Hareskovvej og Engsvinget.

Orienteringsbrev til beboerne om processen er vedhæftet som bilag.

 

'Idrætsmilliarden'

Regeringen har gjort det muligt for Frederiksberg og Københavns Kommune at afsætte yderligere 1 mia. kr. i perioden 2022-2030 til nye idrætsfaciliteter. Indsatsen, ”Idrætsmilliarden” skal øge idrætskapaciteten, så flere københavnere fremover kan være idrætsaktive. Men hvordan forbedres idrætskapaciteten bedst?

Det får københavnerne nu mulighed for at komme med svaret på. Der kan bydes ind med forslag til nye idrætsfaciliteter ved at udfylde et spørgeskema eller møde op på lokale bydelsmøder. Derudover inviteres idrættens aktører til stormøde med debat om prioritering af fremtidige anlægsinvesteringer.

Skriftlige og mundtlige inputs præsenteres for Kultur- og Fritidsudvalget forud for budgetforhandlingerne om Budget 2023. Læs mere om Idrætsmilliarden: Idrætsmilliarden | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Sekretariatet har udsendt invitationen til bydelsmøder og information til hele lokaludvalget samt kommunikeret om 'Idrætsmilliarden' samt muligheden for at komme med forslag til anlæg på lokaludvalgets Facebookside.

 

Kursus i 'københavnerdialog' 31. maj kl. 17-20 i Festsalen på Københavns Rådhus

Alle lokaludvalg inviteres til inspirationskursus i mulighederne for dialog med københavnerne. 

Kurset er for alle interesserede lokaludvalgsmedlemmer i de 12 bydele. Det indledes af Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen og derefter vil det være medarbejderne på tværs af lokaludvalgssekretariaterne, som faciliterer kurset. Der er sørget for en let forplejning. 

Fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg har Søren Krøigaard, Elsebeth Thorlak, Farhio Yusuf, Mette Hansen, Christian Erdmann og Lise Buch tilmeldt sig.

 

Midler til sø i Glumsøparken

I efteråret 2021 henvendte en beboer fra Glumsøvej sig til lokaludvalgets sekretariat med en idé
om at lave en sø på 100 m2 på Glumsøparkens græsplæne grænsende mod Korsager Allé. Søen
skulle være eksempel på en sø med stor biodiversitet og både fungere som en rekreativ 'facilitet'
og som pædagogisk læringsrum for de omkringliggende skoler. Sekretariatet tog efter en
indledende samtale med beboeren henvendelse til den i bydelen bosiddende ekspert Kåre Press-
Kristensen for at drøfte projektets muligheder for realisering. Det almennyttige boligselskab, der
ejer Glumsøparkens arealer viste sig at være med på projektet og Københavns Kommunes
biodiversitetspulje blev ansøgt i foråret 2022. Den 9 april modtog Kåre Press Kristensen et
tilsagnsbrev om en bevilling på kr.198.800. Lokaludvalgets miljømedarbejder deltager i den næste
fase i mindre omfang i arbejdet med at få projektet realiseret.

 

Kampagne om 'Byens Sjæl'

Københavns Kommune har iværksat kampagnen ”Byens Sjæl” for at inddrage københavnerne i at udpege skæve gamle bygninger, der er særlige for København og som er vigtige i gadebilledet – altså de bygninger som har betydning for Københavns sjæl. Alle kan nominere bygninger fra den 5. maj til den 23. juni, eller ”like” allerede nominerede bygninger. Herefter vil et udpeget dommerpanel gennemgå københavnernes nomineringer og på den baggrund indstille op til 10 bygninger fra hver bydel i København, som de vurderer, er bevaringsværdige. Dommerpanelet består af både iværksættere, kulturpersonligheder og fagfolk. Københavnernes og dommerpanelets indstilling vil herefter blive politisk behandlet i Københavns Borgerrepræsentation med en anbefaling om, at de nominerede bygninger får beskyttelse, for eksempel i den næste kommuneplan eller kommende lokalplaner.

Lokaludvalgene er også inviteret til at nominere bygninger med sjæl fra deres bydel. Læs mere om hvordan man nominerer bygninger og hvem der sidder i dommerpanelet på hjemmesiden https://byenssjael.kk.dk

Sekretariatet har kommunikeret om projektet og muligheden for at nominere bygninger på lokaludvalgets Facebookside.

 

Nej til Miljøkajak i Fæstningskanalen

Teknik- og Miljøforvaltningen, meddelte d. 12. maj efter 8 måneder, at de ikke kan give tilladelse til det miljøkajakprojektet i Fæstningskanalen som lokaludvalget har fået tilladelse til fra Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen og Fredningsnævnet i København. Årsagen til afslaget er begrundet i den sundhedsfare, der er forbundet ved at være i kontakt med vandet i Fæstningskanalen. En sundhedsfare, der er direkte koblet til den lejlighedsvise udledning af kloakopblandet regnvand, der strømmer til Fæstningskanalen via overløbsbygværket U11. 

 

Lokaludvalget får besøg af Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod 10. august

10. august kl. 17-19 besøger Line Barfod Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Lokaludvalget har tradition for, at invitere den pågældende Teknik- og Miljøborgmester på cykel- eller gåtur i bydelen for at præsentere forskellige problemstillinger og drøfte mulige løsninger.

Sekretariatet planlægger turen i samarbejde med de nye fagudvalg, der beskæftiger sig med teknik- og miljø. Alle er velkomne til at deltage.

 

Invitation til reception i anledning af Husum Boldklubs 100års jubilæum

I forbindelse med at Husum Boldklub fylder 100 år den 17. juni afholdes reception i klubhuset (Nordrupvej 6) fra kl. 15-18. Lokaludvalget er inviteret og invitationen er med som bilag til dagsordenen. Arrangementet er støttet af lokaludvalgets Bydelspulje. 

Til top