Idrætsmilliarden

Regeringen besluttede i 2021 at give Københavns Kommune lov til at bruge flere penge på at bygge idrætsfaciliteter, så flere kan være idrætsaktive.

Baggrund

Med Regeringens initiativ, ”Tættere på - grønne byer og en hovedstad i udvikling” har Frederiksberg og Københavns Kommune fået ekstra anlægsmåltal på 1 mia. kr. i perioden 2022-2030. Det giver kommunen mulighed for at bruge flere penge på idrætsfaciliteter udover de planlagte investeringer, der følger med demografien.

Formålet er at bygge og renovere flere idrætsanlæg, så færre skal vente, og flere kan dyrke idræt. Det ønskede løft af idrætskapaciteten kan ske gennem renovering og modernisering af eksisterende idrætsfaciliteter samt etablering af nye idrætsfaciliteter.

Investeringsplan for Idrætsmilliarden

I Budget23 blev parterne enige om en investeringsplan, der muliggør realisering af igangsatte anlægsprojekter og imødekommer input fra proces med brugerinddragelse i foråret 2022. Investeringsplanen indeholder nedenstående hovedgreb, som er retningsgivende for prioritering af investeringer med måltal fra Idrætsmilliarden frem til 2030.

Projektkategori Mio. kr.
Budget 2022
- Midler allerede anvendt
55
Opfølgning på projekter med screenings- og planlægningsbevilling
- Realisering af igangsatte projekter fra Budget 2022 og fremadrettet
95
Vandsport/svømmehal
- Facilitet til aktivitet/ophold/opbevaring fx kajak, SUP, vandpolo, havsvømning m.m.
125
Bydelsdækkende specialanlæg
- Faciliteter særligt målrettet udvalgte idrætsgrene som fx en klatrehal, fægtesal eller skatepark
125
Modernisering og udvikling af eksisterende idrætsanlæg
- Fx faciliteter i Udviklingsplan for Valby- og Sundby Idrætspark eller Kløvermarkens Idrætsanlæg
250
Naturpark Nordhavn
- Faciliteter til fx outdooraktiviteter og fodbold
50
Pulje til foreninger
- Foreningsdrevne anlægsprojekter, der kan realiseres inden for kort tidshorisont
60
Udestår til lokal udmøntning
- Reserveret rådighedsbeløb til nye projekter, der ikke falder inden for de øvrige hovedgreb
100
I alt 860

Investeringer med Budget 23

Med Budget 23 blev der afsat anlægsmidler på i alt ca. 288 mio. kr. til følgende projekter:

 • Hekla Park - konvertering af græsbaner til kunstgræs (74,7 mio. kr.)
 • Emdrupparkens Idrætsanlæg – anlæg af et beachområde til håndbold, volleyball og fodbold (2,2 mio. kr.)
 • Østerbro Stadion - udskiftning af dræn og etablering af varme i fodboldbanen (19,7 mio. kr.)
 • Ørestad Idrætspark – anlæg af kunstgræsbaner, klubhus, streetareal (54,7 mio. kr.)
 • Ørestad Boulevard – planlægning af ny skoleidrætshal (1,8 mio. kr.)
 • Valby Idrætspark – planlægning af udskiftning af to nedslidte 11-mands kunstgræsbaner (0,7 mio. kr.) 
 • Valby Idrætspark – konvertering af fire 11-mands græsbaner til kunstgræs, planlægning af ny multihal ved Hafnia-Hallen, af et foreningsstøttepunkt og af flytning af hockeybane (43,7 mio. kr.)
 • Sundby Idrætspark – konvertering af en 11-mands græsbane til kunstgræs, planlægning af tennishal, omlægning af tennisbaner, renovering af to idrætshaller samt af en aktivitetssti (13,3 mio. kr.)
 • Kløvermarkens Idrætsanlæg - planlægning af nye omklædnings- og klubfaciliteter (1,7 mio. kr.)
 • Bavnehøj Idrætsanlæg – anlæg af et nyt klubhus (31,6 mio. kr.)
 • Titanparken – anlægstilskud til etablering af et boldspilstorv (1,6 mio. kr.)
 • Jagtvej – anlæg af en byrumsbane med kunstgræs ved et kommende botilbud (1,6 mio. kr.)
 • Damhusengens Skole – anlæg af en stor 5-mands kunstgræsbane (3,6 mio. kr.)
 • Pulje til faciliteter til street hubs (anlægstilskud 7,0 mio. kr.)
 • Pulje til foreningsdrevet idrætskapacitet (27,5 mio. kr. 2023-2026)   
 • Screening af byggegrunde til nye svømmefaciliteter, skoleidrætshaller, gymnastikhaller, vinterbadefaciliteter samt af en helhedsplan for Bellahøjmarken og for Ryparkens Idrætsanlæg (2,5 mio. kr.)

Der er med Budget22 og Budget23 i alt afsat anlægsmidler på ca. 332 mio. kr. Dermed resterer ca. 528 mio. kr. i ekstra anlægsmåltal til kommende investeringer i idrætsfaciliteter med måltal fra Idrætsmilliarden frem mod 2030.

Videre proces

Forvaltningen vil frem mod de årlige budgetforhandlinger fremlægge status på igangsatte projekter og en oversigt med budgetnotater om anlægsprojekter, der giver mere idrætskapacitet. Forvaltningen udarbejder budgetnotaterne på bestilling fra Kultur- og Fritidsudvalget eller medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Frem mod budgetforhandlinger genfremsendes også oversigten med anlægsforslag fra brugerinddragelsen til Kultur- og Fritidsudvalget. Derudover er forvaltningen i løbende dialog med repræsentanter for idrætslivet i forhold til igangværende og kommende indsatser.

Kontakt