Mødedato: 24.05.2022, kl. 18:30
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet 1. sal

Høring af ny Sikker By strategi

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter høring vedr. de fire fagprincipper i forbindelse med ny Sikker By strategi for Københavns Kommune.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter og godkender udkast til høringssvar.

Problemstilling

Sikker By samarbejdet mellem alle kommunens forvaltninger, SSP og Københavns Politi har eksisteret siden 2010. I den periode har der været tre politisk vedtagne, fireårige programmer/strategier, der har udgjort den overordnede ramme for kommunens indsats for mere tryghed og mindre kriminalitet i København. Den nuværende Sikker By strategi 2018-2021 er udløbet, og strategien skal derfor fornys. I processen for arbejdet med en ny strategi, er der
besluttet en model med en bred inddragelse for at sikre en relevant og bredt forankret strategi.
Hovedelementet i den nuværende Sikker By strategi er seks principper for kommunens kriminalpræventive og tryghedsskabende indsats. Det er besluttet, at den nye strategi også skal bygge på en række overordnede principper og en række fagprincipper. Med denne høring ønskes
lokaludvalgenes input til fagprincipperne. På den baggrund sendes forvaltningens udkast til fire fagprincipper til den nye Sikker By strategi i høring hos alle lokaludvalg.

Lokaludvalgene bedes i høringen forholde sig til, om de fire principper rummer de kriminalitets- og tryghedsudfordringer som lokaludvalgene oplever i deres område. Se bilag for høringsmateriale.

De fire fagprincipper

  • Fokus på kriminalitetstruede børn og unge
  • Fokus på rocker- og bandekriminalitet
  • Fokus på lokalområder med tryghedsudfordringer
  • Fokus på forebyggelse af ekstremisme.

Tryghedsskabende aktiviteter og tryghedsundersøgelser i Brønshøj-Husum

Sekretariatet gør opmærksom på følgende aktiviteter i Brønshøj-Husum:

  • Tryghedspartnerskab i Tingbjerg-Husum:

Der er et Tryghedspartnerskab i Tingbjerg-Husum, hvor lokaludvalgssekretariatet er repræsenteret. Læs mere her: Tryghedspartnerskaber | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

  • Omdømmeundersøgelse fra 2020:

I august 2020 brugte lokaludvalget sit borgerpanel til en omdømmeundersøgelse af Tingbjerg-Husum. Læs mere herOmdømmeundersøgelse af Tingbjerg og Husum Nord | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

  • Tryghedsundersøgelse fra 2021:

I august 2021 holdt Sikker By oplæg for lokaludvalget om tryghedsundersøgelsen i København. Læs mere her: Oplæg fra Sikker By om Tryghedsundersøgelsen 21 | Københavns Kommunes hjemmeside

Løsning

Lokaludvalget drøfter de fire fagprincipper, der er sendt i høring i forbindelse med ny strategi for Sikker By.

Lokaludvalget drøfter udkast til høringssvar og vedtager et høringssvar.

 

Videre proces

Sekretariatet indsender lokaludvalgets høringssvar inden høringsfristen 3. juni.

Udkastet til de fire fagprincipper er i høring i lokaludvalgene fra den 25. april til 3. juni. De indkomne høringssvar vil indgå i forvaltningens videre arbejde med strategien. Den videre proces vil også indeholde en indledende borgmesterdrøftelse af udkastet til principper. Når det endelige
forslag til en ny Sikker By strategi foreligger, vil den blive forelagt Økonomiudvalget til behandling over to møder, forventeligt i august og oktober. Den endelige politiske godkendelse af den nye Sikker By strategi sker i Borgerrepræsentationen, forventeligt i november.

Sekretariatet inviterer projektlederen for Tingbjerg-Husum Tryghedspartnerskabet til at fortælle lokaludvalget mere om tryghedspartnerskabet og Sikker Bys indsatser i starten af et lokaludvalgsmøde til efteråret.

Beslutning

Ad 1) Lokaludvalget drøftede høringen vedr. de fire fagprincipper i forbindelse med ny Sikker By strategi for Københavns Kommune.

Ad 2) Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar.

Til top