Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Ansøgning om støtte til "Syng Højt! - Opera"

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at støtte projektet "Syng Højt! - Opera" med 45.000 kr.,

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en person til at følge projektet.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Det lokale firma Peter Rønn Musikoplevelser APS søger om støtte til af afholde ”Syng Højt! – Opera” på Bellahøj Friluftsscene en hverdag under Copenhagen Opera Festival, sandsynligvis onsdag den 24. august 2022. 

Syng Højt! har eksisteret som siden 2012 (med undtagelse af 2020 og 2021) og er et 7 ugers sangpædagogisk forløb for vuggestuer, børnehaver, 0.-3. klasser, der afsluttes med en fælleskoncert. I år er opera omdrejningspunkt, og produktionen skabes med og støttes af Copenhagen Opera Festival samt Danmarks Underholdningsorkester. På koncertdagen ledes sangene af en erfaren børnedirigent, kendte børneværter og optræden af lokale børnekor og operasolister.

Opnår ansøgningen støttetilsagn, vil ”Syng Højt! – Opera” på Bellahøj Friluftsscene blive en del af en ”Syng Højt! – Opera” landsturné.  

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er vuggestuer, børnehaver, 0.-3. klasser og deres pædagoger og lærere i hele københavnsområdet. Desuden inviteres ældre borgere fra byens plejehjem og ældrecentre. Den afsluttende fælleskoncert er gratis og åben for alle, men der vil være et særligt fokus på at få institutionerne fra Vanløse, Brønshøj, Husum, Tingbjerg og Bispebjerg med.  

Ansøger forventer 2.300 deltagere, heraf mindst 700 børn samt 150 pædagoger og ældre fra Brønshøj/Husum/Tingbjerg-området.

”Syng Højt! – Opera” arrangeres i samarbejde med Copenhagen Opera Festival, Danmarks Underholdningsorkester. Derudover er der samarbejde med Restaurant Bellahøj, der udlåner toiletter og hjælper med backstage, kaffe og te, samt de lokale institutioner Gemmet og Tusindfryd, der bidrager med bl.a. pædagogisk udvikling.

Arrangementet annonceres via sociale medier, aviser, bibliotekernes platforme, samt direct mail og telefonopkald til skoler og institutioner.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 50.000 kr.
Forventede udgifter: 360.000 kr.
Forventet egenfinansiering: 6.000 kr.

Projektet har udgifter til bl.a. honorarer for optræden og projektledelse, leje af udstyr, PR, KODA-afgift, fotograf, førstehjælpsvagter m.v.

Ansøger søger også støtte hos Københavns Musikudvalg, Københavns Kommunes Børne- og Ungeudvalg, 15. Juni Fonden, Vanløse Lokaludvalg, Bispebjerg Lokaludvalg samt Copenhagen Opera Festival og Danmarks Underholdningsorkester.

Udover ansøgers egenfinansiering, bidrager samarbejdspartnerne Restaurant Bellahøj og institutionerne Gemmet og Tusindfryd med en værdisat medfinansiering.

Tidligere tilsagn

Lokaludvalget har tidligere bevilget støtte til Syng Højt! på Bellahøj Friluftsscene, senest i 2019, hvor udvalget bevilgede 40.000 kr. 

Bemærkning fra sekretariatet

Sekretariatet har spurgt ansøger, om budgettet kun dækker afviklingen af arrangementet på Bellahøj Friluftsscene, eller om der også er noget af budgettet, der dækker afviklingen af landsturnéen – herunder specifikt budgetposten ”Værter, dir., solister, Danmarks Underholdn.ork (11 mand), manus, instrukt., prøver”. Ansøger har svaret følgende:  

”Det dækker kun Bellahøj-projektet. Det er lidt større end hidtige Syng Højt! produktioner, men også et desto større og dyrere projekt inkl. Danmarks Underholdningsorkester, A-navne inden for den klassiske operaverden i Norden etc. - et særprojekt. Ang. budgetposten, så bemærk venligst at Danmarks Underholdningsorkester ud af dette også selv betaler en del i kontant medfinansiering. Se længere nede i budgettet, hvor dette gerne skulle stå tydeligt.”

Sekretariatet har bedt ansøger, om at uddybe sammenhængen mellem arrangementet på Bellahøj Friluftsscene og landsturnéen. Ansøger har svaret følgende:

”Sammenhængen for børn og voksne deltager er at vi alle er en syngende del af dette spændende projekt - et symbol på at  fem store byer synger operasange og materiale for fuld hals til efteråret. Særligt Facebook, PR/ marketing arbejdet og øvrige SoMe initiativer og måden vi italesætter dette på dagen og indskriver narrativt i manus vil gøre at man føler denne samhørighed. Planen for landsturnéen er p.t.: Landspremiere til Aalborg Operafestival torsdag d. 11.8.22. Derefter København ultimo august. Århus, Kolding og Brønderslev i september. Det er også muligt at turnéen samles til at blive mere komprimeret datomæssigt, så alle afslutninger ligger mellem 11.8. og 27.8. P.t. pågår et større puslespil i den retning, men vil i de kommende måneder blive fastlagt, så vi er klar til "køre" i fald midlerne tilvejebringes.”

Løsning

Ansøgningen har været behandlet i Kulturudvalget, der indstiller til fuld støtte på 50.000 kr., da udvalget synes, det er et godt projekt, der er med til at fastholde årlige aktiviteter på Bellahøjscenen, og med en lokal ansøger, der inddrager og involverer daginstitutionerne med et 7 ugers sangpædagogisk forløb, som kulminerer i en fællessangskoncert.

Ansøgningen har desuden været behandlet i Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der indstiller til delvis støtte på 40.000 kr. med begrundelse i en økonomisk prioritering af de resterende midler i Bydelspuljen. Udvalget synes, det er godt projekt og vil gerne anerkende, at projektet foregår i bydelen, men ønsker en økonomisk prioritering.

Forretningsudvalget har drøftet ansøgningen og indstiller til delvis støtte på 45.000 kr. Den delvise støtte skyldes en økonomisk prioritering af de resterende midler i Bydelspuljen.

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at støtte ansøgning om 'Syng Højt! - Opera' delvist 45.000 kr. Den delvise støtte skyldes en økonomisk prioritering af de resterende midler i Bydelspuljen.

Lokaludvalget valgte Kirsten Vibeke Møller til at følge projektet.

Til top