Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Meddelelser

Se alle bilag

Halvårligt møde med Teknik- og Miljøforvaltningen, Byplan Nord 24. maj kl. 17-18

Teknik- og Miljøforvaltningen har udskudt det halvårlige møde med lokaludvalget planlagt til d. 24. februar til tirsdag d. 24. maj kl. 17-18. Mødet afholdes lige før lokaludvalgsmødet d. 24. maj, der starter kl. 18.30.

Sekretariatet eftersender invitation til mødet med dagsorden til det nye lokaludvalg.

 

Status vedr. Husumforbindelsen

Torsdag d. 24. juni 2021 tog EnergiCenter Voldparken initiativ til en gåtur med projektlederen for Husumforbindelsen mhp. at undersøge en evt. linjeføring henover EnergiCenterets grund. Palle Lolk og Freddy Ingvorsen deltog.

På lokaludvalgsmødet d. 30. september 2021 svarede lokaludvalget på en lukket, intern høring vedr. ny linjeføring af Husumforbindelsen henover EnergiCenterets grund.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i februar 2022 efter AAB 38’s ønske, genoptaget dialogen med AAB 38 med henblik på at videreføre Husumforbindelsen gennem AAB 38 gennem garagerne. Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder derfor videre med den linjeføring og linjeføringen gennem Energicenter Voldparken er hermed ikke aktuel.

Næste skridt er en fælles besigtigelse med repræsentanter fra AAB, forvaltningen, rådgivere og lokaludvalgsrepræsentanter. Sekretariatet afventer og eftersender mødeindkaldelse til fælles bestigelse til Byudviklingsudvalget - og evt. andre interesserede.

 

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen  besøger Brønshøj-Husum

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen besøger Brønshøj-Husum 28/2 og 1/3 og har via Facebook opfordret borgere, foreninger og andre interesserede til at invitere hende på besøg.

Sekretariatet har delt Overborgmesterens invitation på lokaludvalget Facebookside.

Overborgmesterens besøg koordineres af borgmesterkontoret. Der planlægges frokost mellem fagudvalgsformænd og Overborgmesteren.

 

FÆLLES BESIGTIGELSE GRÆNSELANDET BISPEBJERG-VANLØSE

Bispebjerg Lokaludvalg har arrangeret en fælles besigtigelse af området mellem Bispebjerg og Vanløse, hvor Brønshøj-Husum Lokaludvalg også er inviteret. Det finder sted 9. marts. Se vedhæftede invitation.

 

 Orientering om kommende høring af strategi for biodiversitet i perioden 28. april - 16. maj 

Teknik- og Miljøforvaltningen er i samarbejde med Københavns øvrige forvaltninger samt Danmarks Naturfredningsforening i gang med at udarbejde en strategi for biodiversitet. Strategien udvikles  på baggrund af borgerinddragelsen i 2022, hvor lokaludvalgene og miljøpunkterne  også har været involveret.

Strategien er en bestilling i  Budget 2021 med et ønske om, at strategien udvikles i løbet af 2021 med udgangspunkt i en bred inddragelse af københavnerne og et formål om at styrke kommunens arbejde med biodiversitet og få mere vild natur og flere arter i byen.

Det er besluttet, at strategien skal være politisk godkendt forud for dette års budgetforhandlinger. Det betyder, at strategien senest skal godkendes af BR  d. 25. august 2022 og at strategien ikke bliver sendt i intern høring, før den fremlægges til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget d. 25. april 2022 til udsendelse i offentlig  i perioden mellem d. 28. april -16. maj 2022.  

Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer lokaludvalgene om strategiens tids- og procesplan for at lokaludvalgene har mulighed for at forberede sig på den stramme tidsplan og evt. at kunne tilrettelægge lokale møder i den offentlige høringsperiode.  

Teknik- og Miljøforvaltningen er bekendt med anbefalingerne om, at lokaludvalgene som minimum får sager sendt i internhøring i 6 uger forud for den politiske behandling, men har desværre ikke mulighed for at efterleve dette i denne sag.

Tidsplan:

- 25. april 2022: Politisk godkendelse i TMU til udsendelse i offentlig høring

- 28. april - 16. maj 2022 Offentlig høringsperiode

- 20 juni – 25. august 2022 Politisk vedtagelse af den endelige strategi

 

Valg til lokaludvalg og velkomstaften 6. april

23 foreninger har tilmeldt en foreningsrepræsentant til at stemme til valg til lokaludvalget, mens 21 foreninger har opstillet en kandidat til lokaludvalget. Der er dermed i alt 44 foreningsrepræsentanter, der stemmer til det digitale valg til lokaludvalget.

Den digitale afstemning afvikles i perioden 14/2 - 28/2. Herefter offentliggøres stemmefordelingen.

Valgresultatet samt politisk udpegede kandidater til det nye lokaludvalg godkendes af Borgerrepræsentationen d. 24. marts.

Sekretariatet inviterer det nye lokaludvalg til velkomstaften onsdag d. 6. april. Invitationen eftersendes.

 

Radiointerview om Brønshøj-Husum Lokaludvalgs indsatser hos Station København

Lokaludvalgets formand, Hans S. Christensen, har deltaget i radiointerview hos Station København om lokaludvalgets indsatser. Interviewet kan høres her: 

https://www.spreaker.com/user/14687493/broenshoej-hussum-mixdown

 

Ny organisering i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Kultur- og Fritidsforvaltningen omorganiseres fra 1. april. Kultur Nord nedlægges og Kultur- og Fritidsforvaltningen inddeles lokalt efter lokaludvalgenes bydelsgrænser i 12 bydele. 

Fagdirektør Esben Danielsen deltager på kommende møde i Mødeforum d. 21/2 og orienterer lokaludvalgsformændene herom.

 

Tour de France 2022

Økonomiudvalget forelægges status om Tour de France 15. marts. Sekretariatet eftersender denne til Lokaludvalget.

Læs mere om turen her:

Tour de France i København | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Beslutning

Besigtigelsestur vedr. Husumforbindelsen

Palle Lolk oplyste, at der er planlagt besigtigelsestur vedr. Husumforbindelsen d. 3. marts.

 

Frokost med Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen

Hans S. Christensen oplyste, at Forretningsudvalget spiser frokost med Overborgmesteren i en time - og i det omfang, det er muligt drøfter følgende med hende:

  • Lokaludvalgene og borgerinddragelse
  • Introduktion til bydelen, udsatte boligområder og villakvarterer
  • Byudviklingen i Tingbjerg og Bystævneparken
  • Trafik, kollektiv trafik og trafikale problemer, Frederikssundsvej og indfaldsveje
  • Utterslev Mose og bevarelse af natur
  • Kultur
  • Sundhed, lægemangel, seniorbofællesskaber
  • Sport og fritid
  • De sociale forhold og utryghed
  • Bydelspuljen

 

Ny organisering i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Hans S. Christensen orienterede kort om organisationsændringen i KFF.

I fremtiden vil KFF være opdelt i tre centre:

• Et center, hvor man samler al myndighedsarbejde
• Et stabscenter, hvor man samler digitalisering, HR og økonomifunktioner
• Et center for kultur- og fritidsaktiviteter.

Under centret for kultur- og fritidsaktiviteter vil der i fremtiden ligge en række bydelsenheder, som vil spejle lokaludvalgene. I alle bydelsenheder vil der være tilknyttet bydelsledere fra 1. april.

Til top