Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Statusorientering om Lokaludvalgets egne projekter

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

Formænd og medlemmer af fagudvalg og arbejdsgrupper kan på mødet orientere om projekter og sager.

 

Status vedr. indsats for kunst i offentlige rum:

Kulturudvalget nedsatte i sommer en arbejdsgruppe til at arbejde for mere kunst i bydelens offentlige rum, som fx gavlmalerier, skulpturer og kunstværker af mere midlertidig karakter fx på elskabe. Arbejdsgruppen har bl.a. via interview med Søren Cloos i Brønshøj Husum Avis opfordret interesserede borgere i at tage del i arbejdet.

  • Der er i forhold til det øvrige København færre kunstneriske oplevelser i de offentlige rum i bydelen. 
  • Kunst kan være et bindeled mellem bydelen, og et bindeled i de enkelte bydele.

Kulturudvalget anbefaler nu lokaludvalget, at der arbejdes langsigtet frem mod en kunststrategi for bydelen. En kunststrategi vil gøre det muligt at realisere større projekter i det offentlige rum, fordi større fonde ikke yder støtte hertil uden en plan, f.eks. at ejerforhold og forsikringer er afklaret etc., ligesom Rådet for Visuel Kunst i Københavns Kommunes skal høres, før der sættes kunstprojekter op i det offentlige rum. Kulturudvalget vil derfor opfodre til, at det kommende lokaludvalg arbejder med at udvikle en Kunststrategi, der kan indgå i indgå i den nye Bydelsplan 2022 - 26. 

Arbejdsprocessen frem mod en kunststrategi, kan se således ud:

  • Forår 2022: Kulturudvalget/KOR tager kontakt til Rådet for Visuel Kunst i Københavns Kommune, og ansøger om hjælp til udarbejdelse af en langsigtet kunststrategi for  Brønshøj-Husum.  
  • Sommer 22: Ansøgning til Statens Kunstfond om konsulentbistand til en kunststrategi  og vejledning i, hvordan en proces for udarbejdelse af en kunststrategi kan være.
  • Efterår 22: Procesforløb for udarbejdelse af strategi og borgerinddragelse.
  • Vinter 22: Udkast til kunststrategi for Brønshøj-Husum fremlægges for lokaludvalget.

 

Borgermøde med præsentation af helhedsplan for Brønshøj Kulturakse tirsdag d. 8. marts 

LUA (lokaludvalgets arbejdsgruppe) inviterer til borgermøde tirsdag d. 8. marts kl. 19-22 på Brønshøj Skole. Se bilag.

 

Beslutning

Lokaludvalget drøftede, at det kommende lokaludvalg kan prioritere at udarbejde en kunststrategi for bydelen.

 

 

Til top