Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Bevilling: Udviklingsplan for EnergiCenter Voldparkens udearealer

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter projekt: "Udviklingsplan for ECVs udearealer", herunder lokaludvalgets ressourcer til at gennemføre projektet.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg bevilger en økonomisk ramme på 65.000 kr. til udviklingsplanen.

 

Problemstilling

Baggrund

Lokaludvalget har i mange år arbejdet for at skabe en base for aktiv naturformidling og naturpædagogik i relation til Utterslev Mose og Vestvolden. I 2015 blev Lokalplanen for Voldparken Skole vedtaget, hvori der blev udpeget et byggefelt til et muligt fremtidigt naturcenter. I perioden 2015 -2018 blev det forsøgt at løfte et samlet projekt (Naturbyen) ind i budgetforhandlingerne i relation til Tingbjerg-Husum Udviklingsstrategi. Selvom projektet blev anset som vigtigt i denne udviklingsstrategi og er blevet fremhævet i Teknik- og Miljøforvaltningens to publikationer fra 2017: 'Idekatalog for Vestvolden' og 'Helhedsplan for Utterslev Mose' og omtalt positivt blandt byens borgmestre, er det ikke lykkedes at skabe den fornødne opbakning til at realisere ønsket om et naturcenter.

Der kan peges på flere årsager til at projektet endnu ikke er virkeliggjort, herunder at det ikke er lykkedes at udarbejde en driftsmodel. EnergiCenter Voldparken, som står for drift og vedligehold af udearealerne, har undervejs udviklet byhaven - som senere blev omdøbt til Naturbyhaven som et grønt aktivitetsområde i samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg. EnergiCenter Voldparken står tillige for drift af naturlegepladsen og har i 2021 muliggjort, at spejderne samler deres naturaktiviteter op mod volden.

Udviklingsplan for udearealer

EnergiCenter Voldparkens bestyrelse har i 2021 truffet beslutning om at afsætte midler og arbejdskraft til at få designet en sammenhængende udviklingsplan for udearealerne, der kan danne afsæt for naturpædagogik, dyrkning og madlavning, bevægelse og udendørsidræt, foreningsliv - og et mødested for beboere i Husum og Tingbjerg. Planen skal danne grundlag for ansøgninger til fonde om anlæg og til Københavns Kommune om medfinansiering og driftsmodel. Planen skal desuden vise, hvordan friarealerne omkring EnergiCenter Voldparken relaterer sig til de nærliggende byområder og naturområder.     

Ønsket om en udviklingsplan for arealerne er blevet aktualiseret af en række sager, der på forskellig vis har stor betydning for at skabe et sammenhængende aktivitetsområde:

1) Linjeføringen af cykelstien fra Kobbelvænget til den kommende cykelgangbro over Vestvolden. 2) Flytningen af skoletandplejen til Pilegården i 2023 og muligheden for at få fjernet disse pavilloner 3) Muligheden for at få udviklet og driftet arealerne som bemandet legeplads.

Med en udviklingsplan for en etapevis omdannelse af udearealerne og driften heraf er det målsætningen for EnergiCenter Voldparken som bygherre og Brønshøj-Husum Lokaludvalg som central visionsejer at mobilisere den fornødne kapital til at etablere og drifte dette nye aktivitetsområde.

 

Proces for udviklingsplan

Det foreslås, at processen for 'Udviklingsplan for ECV’s udearealer' falder i fire faser.

Fase 1: Forberedelsesfase (1. marts – 1.maj). Lokaludvalgets miljømedarbejder og ECVs to medarbejdere, der udgør arbejdsgruppen forsøger at afdække, hvilke interesser der er bundet til pavillonernes fremtidige eksistens, hvilke snitflader der vil være mellem Husumforbindelsens linjeføring fra Kobbelvænget til den nye bro over Vestvolden. Formålet er at skabe størst mulig klarhed forud for den efterfølgende interessentinddragelse og entrereingen med eksternt konsulentbureau.

Der udarbejdes et visions kort visionsoplæg samt en udvidet procesbeskrivelse for resten af 2022 og den efterfølgende fase med at tilvejebringe de nødvendige midler til anlæg og drift. Såvel visionsoplægget som procesbeskrivelsen, forelægges lokaludvalget den 28. april. Ligeledes nedsættes en styregruppe med to medlemmer udpeget af lokaludvalget

Fase 2: Partnerskabsfase: 1. maj – 1. juli. I denne periode afholdes møder med de professionelle/kerneaktører, der forventes at spille en hovedrolle i forhold at udvikle, finansiere og drifte dette nye aktivitetsområde. Der drejer sig om Børne- og Ungdomsforvaltningen (naturskole, og daginstitutioner) Teknik- og Miljøforvaltningen (bemandet legeplads) Kultur- og Fritidsforvaltningen, Idrætsprojektet, Spejderne på ECV, Helhedsplanerne i området samt en række centrale fonde m.fl. Målsætningen i denne partnerskabsfase er udvikle et en sammenhængende aktivitets- og driftsmodel, eventuelt i form af en række scenarier. Arbejdsgruppen faciliterer disse møder.

Projektbeskrivelse og procesplanen revideres. Opgavebeskrivelsen til landskabsarkitekter udarbejdes

Styregruppen suppleres eventuelt med medlemmer fra partnerskabet.

Fase 3. Offentlighedsfase: 1. august – 1. oktober. I denne periode kobles konsulenter på opgaven. Sandsynligvis et bureau af landskabsarkitekter. Konsulenterne faciliterer omkring i den sidste del af perioden en større offentlig indkaldt workshop, der præsenterer visionen for området og det grundlag der er skabt i partnerskabsfasen. Workshoppen har til formål at høste ideer og knytte af til et engagement fra en bredere kreds af lokale aktører.

Fase 4. Designfase: Konsulenterne udarbejder en samlet landskabsplan for området med dets forskellige aktivitetsrum, faciliteter og forbindelser. Den samlede udviklingsplan udarbejdes i tæt samarbejde med arbejdsgruppen og i dialog med styregruppen.

Udviklingsplanen præsenteres enten i december 2022 eller i januar 2023

Herefter starter næste fase der primært handler om at tilvejebringe den nødvendige finansiering til anlæg og drift via fonde, puljer og budgetmidler.  

Løsning

Lokaludvalget drøfter projektet og afsætter kr. 65.000 til arbejdet med udviklingsplanen.

 

Økonomi

Beløbet taget fra Pulje B: 'Egne projekter og københavnerinddragelse'. Lokaludvalget har i Projektkatalog for 2022 budgetteret med 65.000 kr. til projektet.

 

Budget

Diverse udgifter til projektet, herunder forplejning, tryk og annoncering: 20.000 kr.

Honorar til Landskabsarkitekt: 120.000 kr.

Udgifter i alt: 140.000 kr.

 

Finansiering

Brønshøj-Husum Lokaludvalg: 65.000 kr.

EnergiCenter Voldparken: 75.000 kr.

I alt: 140.000 kr.

 

Videre proces

EnergiCenter Voldparken varetager projektledelsen og ansvaret for økonomistyringen.

Beslutning

Lokaludvalget drøftede projekt: 'Udviklingsplan for EnergiCenter Voldparken' i forhold til, at der på lokaludvalgsmødet i april skal vælges repræsentanter fra lokaludvalget til at indgå i projektet. Lokaludvalget opfordrede til, at det er medlemmer med politiske kontakter, der engagerer sig heri.

Lokaludvalget bevilgede 65.000 kr. til projektet.
Til top