Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Ansøgning om støtte til "Junior Betjent - Brønshøj"

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg beslutter at støtte "Junior Betjent - Brønshøj" med 35.000 kr.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg udpeger en person til at følge projektet.

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Nærpolitiet i Nordvest, der bl.a. dækker Brønshøj-Husum bydel, søger støtte til projektet "Junior Betjent". Projektet starter 1. april 2022 og forsætter året ud. Det primære afholdelsessted er nærpolitiets lokaler på Rentemestervej i Bispebjerg bydel, som er særligt indrettet til formålet. Der vil også være aktiviteter uden for København. Gennem uddannelsesaktiviteter, internatophold, forældrekurser m.m. skal unge uddannes som lokale ambassadører for politiet. 

I 2021 afviklede ansøger et lignende projekt for unge i Tingbjerg og Husum, i samarbejde med tryghedspartnerskabet Husum-Tingbjerg. Nu ønsker ansøger at lave et lignende projekt for unge fra Brønshøj.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er unge fra Brønshøj i alderen 11-14 år. Ansøger forventer at kunne tilbyde forløbet til 12-14 unge. Udvælgelsen af de unge, der får tilbud om at medvirke i projektet, sker i samarbejde med lokale aktører som SSP, skoler, klubber, boligsociale medarbejdere, erhvervsdrivende m.fl., som får sendt en invitation til at indstilling unge til en plads i forløbet.

Til at skabe fokus og opmærksomhed på indsatsen samt til formidling af evt. succeshistorier og læringspunkter ønsker ansøger at gøre brug af Københavns Politis kommunikationskanaler,  lokalaviser, lokal- og regional-tv samt evt. nationalt tv. 

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 70.000 kr.
Forventede udgifter: 80.000 kr.
Forventede indtægter: 10.000 kr.

Projektet rummer udgifter til undervisningsudgifter, lokaleleje og indkøb af udstyr. Indtægter stammer fra SSP-midler (er bevilget). Ansøger bidrager med medarbejdertimer. lokaler, transport m.v. Samarbejdspartnere bidrager også medarbejdertimer. 

Sekretariatets bemærkninger

Sekretariatet har gjort ansøger opmærksom på, at ansøger formelt skal afslutte projektet og indsende evaluering inden udgangen af 2022. Ansøger er indforstået med dette, men ønsker at fortsætte projektet forstået på den måde at nærpolitiet bevarer kontakten indtil de unge juniorbetjente indtil de unge fylder 18 år. 

Sekretariatet har opfordret ansøger til at tydeliggøre hvilke konkrete uddannelsesaktiviteter de unge tilbydes. Ansøger som eksempel sendt en invitation til Junior Betjent i Tingbjerg/Husum i 2021, som er vedlagt som bilag til ansøgningen. Sekretariatet ligger inde med yderligere materiale, fx projektbeskrivelser og programmer fra tidligere projekter, som I kan få tilsendt ved at kontakte sekretariatet. 

Løsning

Ansøgningen har været behandlet Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget, der indstiller til delvis støtte på 35.000 kr. med begrundelse i en økonomisk prioritering af lokaludvalgets midler. Den delvise støtte skal gå til den løsning, ansøger selv foreslår, hvor projektet gennemføres sammen med støtte fra Vanløse Lokaludvalg, hvor begge bydele får 6 juniorbetjente hver.

Ansøgningen har desuden været behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, der også indstiller til delvis støtte på 24.000 kr., så det svarer til ca. 2.000 kr. pr. deltager. 

Forretningsudvalget har drøftet ansøgningen og indstiller til delvis støtte på 35.000 kr., som kan gå til den løsning ansøger selv foreslår, hvor Brønshøj-Husum og Vanløse bydel deles om pladserne. Den delvise støtte skyldes en økonomisk prioritering af de resterende midler i Bydelspuljen. 

Hvis lokaludvalget beslutter at give tilsagn om støtte til ansøgningen på 25.000 kr. eller derover, skal lokaludvalget vælge et medlem, der kan følge projektet, jf. lokaludvalgets beslutning på lokaludvalgsmødet den 23. januar 2020.

Økonomi

Pengene tages fra Pulje A, Bydelspuljen.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at støtte ansøgning om 'Junior Betjent - Brønshøj' delvist med 35.000 kr.

Den delvise støtte skyldes en økonomisk prioritering af de resterende midler i Bydelspuljen. Den delvise støtte ydes, som foreslået af ansøger, så der kan deltage 6 unge fra Brønshøj-Husum.

 

Lokaludvalget drøftede, at de gerne vil høre mere om projektet fra deltagerne. Sekretariatet gør ansøger opmærksom herpå, så et par af deltagerne i projektet, kan deltage på et lokalvalgsmøde og fortælle om forløbet i forbindelse med, at projektet afsluttes.

 

Lokaludvalget valgte Pernille Høholt-Larsen til at følge projektet.

Til top