Mødedato: 24.02.2022, kl. 18:30
Mødested: Lok. 204, EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Ansøging om støtte til "Er du dus med himlens fugle? – Alsang i gårdhaven"

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg giver afslag på støtte til projektet "Er du dus med himlens fugle? – Alsang i gårdhaven".

Problemstilling

Tid, sted og indhold

Erindringsfabrikken (kulturaktør, der ikke er hjemhørende i bydelen) søger støtte til at afholde ni udendørs alsangsarrangementer på aktivitetscentre og plejehjem i bydelen. Arrangementerne afholdes i perioden 15. marts til 15 juni 2022.  

Igennem fortælling, sang, musik, historiske genstande og lydklip vil ansøger tegne et billede af 50'ernes Danmark, hvor deltagernes erindringer inddrages som levende historiebilleder. Personalet, der til daglig arbejder med de ældre, vil i forbindelse med projektet få udleveret et lille hæfte med inspiration til, hvordan de kan vække erindringer og igangsætte samtaler om ”gamle dage”.

Målgruppe, samarbejdspartnere og annoncering

Målgruppen er ældre mennesker, plejepersonale og pårørende på de ni plejecentre Aktivitetscenter Husum Vænge, Aktivitetscenter Brønshøj, Dagcenter Brønshøj, Pilehuset Aktivitetscenter, Egebo plejehjem, Poppelbo plejehjem, Lærkebo, Plejecentret Hasselbo og Plejehjemmet Louise Marie Hjemmet. Ansøger forventer 65 deltagere pr. arrangement. 

Ansøger oplyser, at de har bekræftende aftaler/samarbejder med alle plejecentre nævnt i ansøgningen undtagen to plejecentre, som ansøger ikke kunne få fat i telefonisk. De to resterende plejecentre vil ansøger tage fat i efter eventuel støtte fra lokaludvalget.

Plejecentrene står selv for reklame for arrangementet og det er op til det enkelte plejecenter, hvem der inviteres. Ansøger oplyser, at de lægger op til at plejecentret inviterer pårørende og bidrager til at gøre markedsføringen let for plejecentrene ved at sende billeder og skriftligt materiale, så de kan lave en plakat/opslag, som de kan hænge op på plejecentret og sende ud i deres netværk.

Budgetoverblik

Ansøgt beløb: 49.000 kr.
Forventede udgifter: 70.700 kr.
Forventet egenfinansiering: 10.000 kr.
 Forventet medfinansiering fra plejecentre: 11.700 kr.

Støtten søges til honorarer til optrædende samt til projektledelse. Plejecentrene financierer en ekstraudgift i medarbejdertimer til afholdelse af projektet samt snacks og drikkevarer til arrangementet. Ansøger bidrager ved at afholde udgifter til rekvisitter, transport og udarbejdelse af hæfte med erindringsaktiviteter.

Tidligere tilsagn

Erindringsfabrikken fik i 2019 bevilget 19.000 kr. til erindringssaloner på bydelens plejecentre.

Sekretariatets bemærkninger

Lokaludvalget besluttede i juni 2021 at sende et brev til bydelens plejehjem/plejecentre med information om Bydelspuljen. Brevet er til orientering vedlagt som bilag.

Løsning

Ansøgningen har været behandlet Social- og Sundhedsudvalget. Udvalget synes, at idéen er god og at det er godt med arrangementer for de ældre, men det er ikke plejehjemmene selv der står som ansøgere, som lokaludvalget i i et brev i juni 2021 har opfordret alle bydelens plejehjem til.

Forretningsudvalget støtter Social- og Sundhedsudvalgets indstilling om afslag med følgende begrundelse:

Begrundelsen er, at lokaludvalget savner en stærkere lokal forankring af projektet, fx i form af større et gensidigt samarbejde med de lokale plejecentre. Lokaludvalget har i sommeren 2021 taget kontakt til bydelens plejehjem og opfordret dem til at være medansøgende og medfinansierende ved ansøgninger om støtte fra Bydelspuljen.

Beslutning

Lokaludvalget besluttede at give afslag på ansøgning om støtte til 'Er du dus med himlens fugle? - Alsang i gårdhaven'.

Begrundelsen er, at lokaludvalget savner en stærkere lokal forankring af projektet, fx i form af større et gensidigt samarbejde med de lokale plejecentre. Lokaludvalget har i sommeren 2021 taget kontakt til bydelens plejehjem og opfordret dem til at være medansøgende og medfinansierende ved ansøgninger om støtte fra Bydelspuljen.

Lokaludvalget drøftede, at et nyt Social- og Sundhedsudvalg under det kommende lokaludvalg kan arbejde med at etablere netværk og kontakt til de lokale plejecentre for et tættere samarbejde, herunder dialog om ansøgninger til Bydelspuljen.

Til top