Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:00
Mødested: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, Fysiklokalet på 1. sak

Beslutning: Budget for puljemidler, projekter og lokaludvalgets organisering i 2024

Se alle bilag

Tidligere beslutninger

26.10.23: Lokaludvalget drøftede ny organisering af lokaludvalget efter bydelsplan med færre fagudvalgsmøder og flere arbejdsgrupper under følgende temaer:

- evt. sammenlægning/samarbejde imellem små fagudvalg.

- øget fokus på rekruttering til fagudvalgene.

- at værne om socialt liv i fagudvalgene.

- organisering af arbejdsgrupper via fagudvalgene.

- fokus på udvikling, frem for drift.

Sekretariatet har udsendt referat af lokaludvalgets drøftelser.

Læs mere her: Indledende drøftelse: Lokaludvalgets organisering efter bydelsplan i 2024 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

26.10.23: Lokaludvalget besluttede rammer for bydelspuljen 2024, herunder:

- at reservere 10% af Bydelspulje-summen til hver ansøgningsfrist.

- at afsætte 50.000 kr. til fortsættelse af Kvikpuljen i 2024.

- at afsætte 80.000 kr. til juletræer med julelys i 2024.

- at afsætte 75.000 kr. til aktiviteter under Kulturnatten 2024 samt 5.000 kr. til kommunikation af Kulturnatten i 2024. 

Læs mere her: Beslutning: Rammer for Bydelspuljen m.v. i 2024 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Indstilling

Forpersonen indstiller,

1. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager orientering om puljemidler i 2024 til efterretning.

2. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg tager fagudvalgenes drøftelser om antal fagudvalgsmøder og arbejdsgrupper i 2024 til efterretning.

3. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøfter og beslutter projekter og budget for puljemidler 2024.

4. at Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkender budget- og projektkatalog for 2024.

 

Problemstilling

Orientering om puljemidler 2024

Brønshøj-Husum Lokaludvalg i 2024 har fået tildelt 1.657.900 kr. i puljemidler. Det er 48.700 kr. mere end i 2023.

Puljemidlerne kan anvendes til aktiviteter, udstyr og materiel, der gavner lokalområdet og bidrager til realisering af lokaludvalgenes bydelsplaner. Puljemidlerne kan anvendes til at støtte projekter og aktiviteter i bydelen efter ansøgning fra københavnere og foreningslivet. Lokaludvalgene kan også indgå i samarbejdsprojekter med andre aktører, f.eks. andre lokaludvalg om aktiviteter i og udenfor bydelen. Endelig kan lokaludvalgene afsætte puljemidler til egne projekter, dog således at puljemidlerne kommer københavnerne til gode og anvendes til at støtte lokale initiativer fra bydelens københavnere.

Organisering efter bydelsplan - fagudvalgsmøder og arbejdsgrupper

Fagudvalgene har drøftet forslag til organisering efter bydelsplan ved at reducere antallet af møder i fagudvalgene og i højere grad bruge tid på arbejdsgrupper:

- Kulturudvalget forventer at holde 9 møder i 2024 og et temamøde i januar med Kultur og Fritid Brønshøj Husum. Kulturudvalget fortsætter arbejdsgruppen for kunst i det offentlige rum og opretter en tværgående arbejdsgruppe om Bellahøj Friluftsscene. Dertil samarbejder Kulturudvalget fortsat med og indgår i Aktørgruppen for Brønshøj Kulturakse.

- Byudviklingsudvalget forventer at holde 10 møder i 2024. Byudviklingsudvalget foreslår som noget nyt en inspirationstur om Vestvolden for alle interesserede, der kan lede til en arbejdsgruppe.

- Miljøudvalget forventer at holde 10 møder i 2024, men supplerer møderne med temamøder, hvor der sættes fokus på forskellige temaer. Miljøudvalget fortsætter arbejdsgruppe om vandmiljø, starter arbejdsgruppe om naturværksted og starter en arrangementsarbejdsgruppe.

- Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har i november holdt samarbejdsmøde og forventer at koordinere deres fagudvalgsmøder i 2024, så de af og til holder møder sammen.

Sekretariatet bemærker, at der ikke er et fagudvalg eller arbejdsgruppe til at arbejde med overnatning og turisme. Sagen drøftes igen til januar.

 

Budget for 2024 og projekter

Fagudvalgene har drøftet deres ønsker til projekter i 2024 samt budget herfor. Sekretariatet har samlet dette i et udkast til budget- og projektkatalog. Se bilag.

Sekretariatet bemærker, at der ikke er budgetteret med midler til Sundhedsnetværksmøder, som Social- og Sundhedsudvalget tidligere har taget initiativ til. Der er heller ikke afsat midler til en husstandsomdelt bydelsguide. Sekretariatet foreslår, at lokaludvalget i stedet budgetterer med midler til et 2-siders indstik i Brønshøj Husum avis. 

Løsning

Fagudvalgene har drøftet og budgetteret deres ønsker til egne arrangementer, aktiviteter og københavnerinddragelse i 2024:

- Kulturudvalget har ønsker og engagement til projekter for i alt 155.000 kr., herunder opstart af tværgående arbejdsgruppe og Bellahøj Friluftscene og fortsættelse af arbejdsgruppe om Kunst i Det Offentlige Rum.

- Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget har ønsker og engagement til projekter for i alt 105.000 kr., herunder involvering af børn og unge som opfølgning på inddragelsesprojekt.

- Miljøudvalget har ønsker og engagement til projekter for i alt 98.000 kr., herunder indvielse af Rytterskolen have samt 15 naturarrangementer. 

- Social- og Sundhedsudvalget har ønsker og engagement til projekter for i alt 70.000 kr., herunder fokus på kvinder i overgangsalderen, unge og ensomhed samt unge, motion, kost og sundhed.

- Byudviklingsudvalget har ønsker og engagement til projekter for i alt 95.000 kr., herunder inspirationstur om Vestvolden, cykelcaféer om cyklisme og trafiksikkerhed og info om evt. udvikling på Husum Torv.

Forretningsudvalget støtter fagudvalgenes ønsker til egne projekter og københavnerinddragelse.

Forretningsudvalget foreslår, at lokaludvalget forhøjer den ordinære bydelspulje med 50.000 kr. til i alt 750.000 kr. i 2024, da lokaludvalget har 48.700 kr. mere i puljemidler end i 2023. I 2023 var den ordinære bydelspulje på 700.000 kr.

Lokaludvalget tager orientering om puljemidler 2024 til efterretning.

Lokaludvalget tager fagudvalgenes beslutninger om fagudvalgsmøder og arbejdsgrupper i 2024 til efterretning.

Lokaludvalget godkender budget- og projektkatalog 2024. Se bilag.

Økonomi

Forretningsudvalget har drøftet lokaludvalgets puljemidler for 2024 på baggrund af fagudvalgenes input og foreslår følgende fordeling af midlerne:

Puljemidler for 2024 tredeles i pulje A, pulje B og pulje C:

Pulje A: Bydelspuljen 960.000 kr.:

- 750.000 kr. til den ordinære Bydelspulje med fire ansøgningsfrister. Der reserveres 10 procent af den samlede sum til hver ansøgningsfrist, dvs. 75.000 kr. til hver ansøgningsfrist.

- 50.000 kr. til Kvikpuljen for børn og unge.

- 80.000 kr. til Kulturnatspulje, heraf 5.000 kr. til annoncering.

- 80.000 kr. til Juletræspulje.

Pulje B: Egne projekter og københavnerinddragelse: 584.300 kr.

Pulje C: Kommunikation: 109.900 kr.

Rest: 3.700 kr.

Videre proces

Sekretariatet layouter budget- og projektkatalog for 2024, sender til lokaludvalget samt offentliggør denne på lokaludvalgets hjemmeside.

Sekretariatet annoncerer fagudvalgenes mødeplaner på hjemmesiden.

Beslutning

ad 1) Brønshøj-Husum Lokaludvalg tog orientering om puljemidler i 2024 til efterretning.

ad 2) Brønshøj-Husum Lokaludvalg tog fagudvalgenes drøftelser om antal fagudvalgsmøder og arbejdsgrupper i 2024 til efterretning.

ad 3) Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøftede og besluttede projekter og budget for puljemidler 2024.

ad 4) Brønshøj-Husum Lokaludvalg godkendte budget- og projektkatalog for 2024.

Til top