Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Anlægsoversigt 2023, fjerde kvartal

Se alle bilag

Det forventede niveau for bruttoanlæg i regnskabet for 2023 er på 3.886 mio. kr., hvilket er på samme niveau, som i tredje anlægsoversigt 2023. Bruttoanlægsniveauet er 426 mio. kr. over kommunens anlægsramme på 3.460 mio. kr.

I 2024 er bruttoanlægsbudgettet på 4.468 mio. kr. Forvaltningerne skal frem mod første anlægsoversigt 2024 tilpasse deres bruttoanlægsbudgetter, således budgetter overholder måltallet på 3.984 mio. kr., som Økonomiudvalget godkendte i styringssagen for anlæg i 2024.

Indstillingen giver herudover en status på fremdriften i kommunens anlægsprojekter.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at de bevillingsmæssige ændringer vedrørende over-/underskudsmodellen samt øvrige ændringer af teknisk karakter i Byggeri København og Teknik- og Miljøforvaltningen, jf. bilag 3, godkendes,
  2. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2023-2034, jf. bilag 4 godkendes,
  3. at de bevillingsmæssige ændringer vedrørende udmøntningen af p/l-puljen fra budget 2023 godkendes, og at der frigives anlægsbevillinger vedrørende udmøntningen af p/l-puljen på i alt 181 mio. kr. til projekter i Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen, jf. bilag 5,
  4. at der frigives anlægsbevillinger på i alt 5 mio. kr. til projekter under Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiudvalget, jf. bilag 6.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

De fire årlige anlægsoversigter giver en status på fremdriften i kommunens anlægsprojekter, jf. bilag 1. Anlægsoversigterne bruges desuden til at sikre, at budgetterne for de enkelte projekter er placeret i de år, hvor de forventes anvendt, under hensyntagen til at de tildelte anlægsmåltal overholdes. Økonomiforvaltningen følger med sagerne om anlægsoversigten samt i de tre kvartalsvise regnskabsprognoser op på periodiserede budgetter og forventet forbrug på bruttoanlæg.

Kommunens anlægsramme er i 2023 på 3.460 mio. kr., hvoraf 105 mio. kr. vedrører idrætsmilliarden. I styringssagen for 2023 blev måltallet fastsat til 4.143 mio. kr. Måltallet blev fastsat højere end anlægsrammen, idet tidligere års erfaringer har vist, at der er behov for, at anlægsstyringen tager udgangspunkt i et måltal, der er højere end anlægsrammen, for at fremme eksekveringen.

I regnskab 2022 blev der imidlertid eksekveret for 4.280 mio. kr., hvilket medførte en overskridelse af anlægsrammen på 348 mio. kr., og den forventede eksekvering i løbet af året var ikke faldende, som det har været tendensen i tidligere år, men lå stabilt på 4,2 mia. kr. gennem hele året (marginalt under det endelige regnskabsresultat).

Af Københavns Kommunes bevillingsregler fremgår, at Økonomiudvalget kan fastsætte et anlægsmåltal for de enkelte udvalg for at sikre, at Københavns Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder det mellem KL og regeringen aftalte niveau for bruttoanlæg

Set i lyset af regnskabsresultatet for 2022 og en anlægsramme i 2023 på 3.460 mio. kr. følger Økonomiforvaltningen udviklingen i anlægsbudget og -forbrug tæt.

Københavns Kommunes anlægsramme i 2024 er samlet på 3.633 mio. kr., inkl. 105 mio. kr. vedrørende idrætsmilliarden og 22 mio. kr. til udvidelse af botilbudskapaciteten på det specialiserede socialområde. For at sikre tilstrækkelig eksekvering blev anlægsmåltallet i 2024 i styringssagen for anlæg 2024, der blev godkendt af Økonomiudvalget på mødet den 24. oktober 2023, fastsat til 3.984 mio. kr. Anlægsmåltallet er gældende fra første anlægsoversigt 2024.

Forvaltningerne har frem mod anlægsoversigten for fjerde kvartal gennemgået deres forventninger til eksekveringen i 2024 og frem.

Løsning

Udvalgenes forventede eksekvering og tilpasning af måltal i 2023

Siden tredje anlægsoversigt 2023 er der indarbejdet budgetkorrektioner besluttet af Borgerrepræsentationen til og med 12. oktober 2023, samt sager vedrørende omflytninger mellem udvalgene, som forventes besluttet af Borgerrepræsentationen den 30. november 2023.

Forvaltningerne forventer fortsat at kunne eksekvere svarende til måltallet i styringssagen for 2023. Det indstilles, at måltallet tilpasses med justeringerne i tabel 1, således det samlede måltal inklusive den centrale anlægspulje og idrætsmilliarden herefter udgør 3.889 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

I budgetaftalen for 2024 blev der givet anlægsbudgetter i 2023, men der fulgte ikke måltal med. Budgettet blev givet til Byggeri København under Økonomiudvalget, der skal udføre anlægsarbejdet for henholdsvis Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. I forbindelse med anlægsoversigten flyttes der måltal fra Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget til Økonomiudvalget, jf. tabel 1 (3), for at sikre at Byggeri København kan eksekvere for de nye budgetmidler i 2023.

Tabel 1. Udvalgenes måltal og udgifter i 2023, mio. kr., 2023-pl

Udvalg

Måltal i 3. anlægs-oversigt 2023

Ændringer i BR-sager*

Flyt af måltal ml. forvaltningerne

Øvrige ændringer af måltallet

Korrigeret måltal i 4. anlægs-

oversigt 2023*

Budget i 4. anlægs-

oversigt 2023*

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

12

0

0

0

12

12

Børne- og Ungdomsudvalget

163

-8

-4

0

151

151

Kultur- og Fritidsudvalget

73

0

0

-8

65

65

Socialudvalget

38

0

-2

0

36

36

Sundheds- og Omsorgsudvalget

36

0

0

0

36

36

Teknik- og Miljøudvalget

895

0

0

0

895

895

Økonomiudvalget

2.685

8

6

-7

2.691

2.691

I alt

3.901

0

0

-15

3.886

3.886

Central anlægspulje**

3

0

0

0

3

3

I alt

3.905

0

0

-15

3.889

3.889

* Difference skyldes afrundinger

** Måltallet i den centrale anlægspulje indeholder 3 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter.

Anlægsudgifter og måltal i 2024

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 24. oktober 2023 styringsmodellen for anlæg i 2024. I styringsmodellen blev anlægsmåltallet fastsat til 3.984 mio. kr. Anlægsmåltallet er gældende fra første anlægsoversigt 2024, som behandles af Økonomiudvalget på mødet den 5. marts 2024. Forvaltningerne skal frem mod første anlægsoversigt 2024 tilpasse deres budgetter til det fastsatte måltal.

Hvis et udvalgs nuværende bruttoanlægsbudget i 2024 overstiger måltallet, skal udvalget have forelagt en sag om prioritering af måltal, før første anlægsoversigt 2024 behandles af Økonomiudvalget.

Det foreløbige anlægsbudget i 2024 udgør 4.468 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Udvalgenes budget i 2024, mio. kr., 2024-pl

Udvalg

Budget i 3.
anlægs-

oversigt
2023

Ændringer
i BR-sager *

Ændringer,
som
besluttes
med 4.
anlægs-

oversigt
2023*

Budget
i 4.
anlægs-

oversigt
2023*

(1)

(2)

(3)

(4)

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

7

0

0

7

Børne- og Ungdomsudvalget

195

96

-16

275

Kultur- og Fritidsudvalget

89

2

-1

90

Socialudvalget

67

9

-2

74

Sundheds- og Omsorgsudvalget

65

6

-17

54

Teknik- og Miljøudvalget

924

57

0

982

Økonomiudvalget

2.726

133

-3

2.857

I alt

4.073

304

-39

4.337

Central anlægspulje***

144

-14

0

130

I alt

4.217

290

-39

4.468

* Difference skyldes afrundinger

** Den centrale anlægspulje indeholder budget på 29 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter, 48 mio. kr. til investeringspuljen, 50 mio. kr. til Overførselssagen 2023-2024 og 3 mio. kr. til idrætsmilliarden.

Samlede anlægsbudgetter

Københavns Kommune har i perioden 2023-2034 et samlet bruttoanlægsbudget på 26 mia. kr. Forøgelsen af det samlede anlægsbudget siden tredje anlægsoversigt 2023 skyldes budgetaftalen for 2024.

Tabel 3. Bruttoanlægsbudget inkl. Central anlægspulje 2023-2034

Mio. kr.

2023-pl

2024-pl

2023-/
2024-pl

2023

2024

2025

2026

2027

2028-
2034

I alt

3. anlægsoversigt
(august 2023)

3.905

4.217

4.020

2.271

2.236

8.320

24.968

4. anlægsoversigt
(november
2023)

3.889

4.468

4.571

2.621

2.434

7.926

25.906

Ændringer

-15

251

551

350

198

-395

938

 

I nedenstående tabel 4 fremgår fordelingen på bruttoanlægsbudgettet på de enkelte udvalg.

Tabel 4. Bruttoanlægsbudget fordelt på udvalg 2023-2034

 

2023-pl

2024-pl

2023-/ 2024-pl

Mio. kr.

2023

2024

2025

2026

2027

2028-2034

I alt

BIU

12

7

5

1

1

0

25

BUU

151

275

303

178

63

434

1.403

KFU

65

90

51

20

13

46

285

SUD

36

74

87

27

19

4

246

SOU

36

54

194

36

26

44

391

TMU

895

982

996

636

616

4.254

8.379

ØU

2.691

2.857

2.842

1.629

1.586

2.962

14.567

Central pulje

3

130

93

93

111

182

613

I alt

3.889

4.468

4.571

2.621

2.434

7.926

25.906

 

Styr på eksekveringen

I bilag 1 ’Styr på eksekvering’ gives en status på eksekveringen af kommunens anlægsprojekter i forhold til den gældende politisk vedtagne tidsplan. Fokus er på projekter med udgifter over 20 mio. kr. og andre projekter, som skønnes at være forbundet med høj risiko.

Bilag 1 viser, at 34 procent af projekterne er forsinket med mere end seks måneder i forhold til den gældende tidsplan, i alt 242 ud af 709 projekter. Ved den seneste opfølgning var 41 procent af projekterne forsinket med mere end seks måneder. Endvidere fremgår status på kommunens vigtigste forsinkede projekter, samt nye forsinkede projekter.

Bilag 2.1, bilag 2.2 og bilag 2.3 giver en status på over-/underskudsmodellerne i hhv. Byggeri København, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer, som følge af sagen, fremgår af bilag 3, bilag 4 og bilag 5.

Videre proces

Første anlægsoversigt 2024 forelægges for Økonomiudvalget den 5. marts 2024 og for Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

 

Søren Hartmann Hede                      / Nicolai Kragh Petersen

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at de bevillingsmæssige ændringer vedrørende over-/underskudsmodellen samt øvrige ændringer af teknisk karakter i Byggeri København og Teknik- og Miljøforvaltningen, jf. bilag 3, godkendes,
  2. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2023-2034, jf. bilag 4 godkendes,
  3. at de bevillingsmæssige ændringer vedrørende udmøntningen af p/l-puljen fra budget 2023 godkendes, og at der frigives anlægsbevillinger vedrørende udmøntningen af p/l-puljen på i alt 181 mio. kr. til projekter i Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen, jf. bilag 5,
  4. at der frigives anlægsbevillinger på i alt 5 mio. kr. til projekter under Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiudvalget, jf. bilag 6.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

5. at det godkendes, at det samlede anlægsmåltal for 2023 fastsættes til 3.889 mio. kr. jf. tabel 1.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2023

 

Indstillingens 1.-4. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Indstillingens 5. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top