Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine 2023

Se alle bilag

Flygtningesituationen som følge af krigen i Ukraine medfører fortsat en række udgifter for Københavns Kommune. Forvaltningerne har med regnskabsprognosen for oktober opgjort de faktiske og forventede udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine i 2023. Forventningerne er forbundet med betydelig usikkerhed og afhænger af udviklingen i antallet af fordrevne ukrainere.

Der forventes udgifter for i alt 271,9 mio. kr. på service i 2023. Heraf er der tidligere udmøntet 110,7 mio. kr. til dækning af det faktiske forbrug i 1. halvår. Med denne sag udmøntes der midler svarende til de forventede udgifter i 2. halvår 2023 på 161,2 mio. kr., hvormed der ikke længere udestår et budgetbehov i 2023.

Derudover forventes der anlægsudgifter for 83,0 mio. kr., som der er bevillingsmæssig dækning for.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at det godkendes, at kommunens forventede merudgifter på service i 2. halvår 2023 på 161,2 mio. kr. relateret til fordrevne fra Ukraine, håndteres med udmøntning af tillægsbevilling til udvalgene, jf. tabel 3,
  2. at finansieringen hertil tilvejebringes ved anvendelse af de i kassen reserverede midler på 144,2 mio. kr., og at restfinansieringsbehovet på 17,0 mio. kr. håndteres ved udmøntning fra reel kasse, service, jf. tabel 2.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Flygtningesituationen som følge af krigen i Ukraine medfører, at kommunerne løfter en ekstraordinær indsats med at modtage og håndtere fordrevne fra Ukraine. Dette medfører en række udgifter, da kommunen er forpligtet til at tilvejebringe indkvartering og yde service til de fordrevne ukrainere, der kommer til Københavns Kommune. Det er særligt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget der har udgifter, og det vedrører primært indkvartering og modtagerklasser, jf. tabel 1. En samlet opgørelse af de faktiske og forventede mer- og mindreudgifter relateret til fordrevne fra Ukraine er vedlagt, jf. bilag 1.

Det fremgår af økonomiaftalen for 2024, at ”Regeringen og KL er enige om som led i en normalisering af udgiftsstyringen at afsætte en samlet ramme på 0,9 mia. kr. for 2023 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine”, samt at ”Regeringen og KL er enige om at følge op på håndteringen for 2024 i forbindelse med økonomiaftalen for 2025”.

Københavns Kommunes andel af den afsatte ramme til finansiering af udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine i 2023 udgør 99,2 mio. kr. Derudover har Københavns Kommune reserveret 100,0 mio. kr. med Overførselssagen 2022-2023 og 28,3 mio. kr. med Budgetaftalen for 2024 samt i alt 27,4 mio. kr. med tidligere sager. Samlet set er der afsat 254,9 mio. kr. i finansiering i 2023.

Pr. oktober udgør forvaltningernes forventede udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine i alt 271,9 mio. kr. for 2023. Der udestår således et finansieringsbehov på 17,0 mio. kr., mens der er et behov for bevillingsmæssig dækning af det forventede forbrug i 2. halvår 2023 på 161,2 mio. kr.

Løsning

Faktiske og forventede serviceudgifter relateret til fordrevne fra Ukraine i 2023

Københavns Kommune har pr. 30. september 2023 afholdt udgifter på service for i alt 178,8 mio. kr., mens der for 4. kvartal forventes udgifter for 93,1 mio. kr., hvilket svarer til udgifter for i alt 271,9 mio. kr. i 2023. Størstedelen af udgifterne vedrører indkvartering, jf. tabel 1.

Tabel 1. Udgifter på service relateret til fordrevne fra Ukraine fordelt på områder (mio. kr.)

Område

Faktisk

forbrug

1.-3. kvartal

Forventet

forbrug

4. kvartal

I alt

Heraf udgifter i 2. halvår

Boliger

95,1

52,1

147,2

84,5

Skole - Modtagerklasser

28,7

13,8

42,5

27,8

Skole - Øvrige

2,9

4,1

7,0

6,0

Dagtilbud - Udgifter til integrerede børn i

dagtilbud

11,6

5,0

16,5

10,2

Administration - Borgerservice

0,9

0,3

1,1

0,5

Administration - Jobcentre (serviceudgifter –

ikke overførsler)

15,6

4,5

20,1

9,1

Administration - Øvrige

6,9

3,1

9,9

4,7

Specialiserede børn og unge

10,6

6,6

17,2

11,6

Specialiserede voksen

5,0

1,6

6,6

3,7

Sundhed

0,2

1,3

1,5

1,3

Ældre

0,7

0,6

1,2

1,1

Øvrige

0,6

0,3

1,0

0,6

I alt

178,8

93,1

271,9

161,2


Finansiering af udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine for 2023

Der er tilvejebragt finansiering for 254,9 mio. kr. til udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine i 2023, hvoraf 110,7 mio. kr. er udmøntet til dækning af udgifter afholdt i 1. halvår. Der resterer dermed 144,2 mio. kr. til udmøntning i 2. halvår, bestående af resterende statslig kompensation fra Økonomiaftalen på 15,9 mio. kr., 100,0 mio. kr. fra pulje afsat i Overførselssagen 2022-2023 samt 28,3 mio. kr. afsat med budgetaftalen for 2024, jf. tabel 2.

Dermed er der et udestående finansieringsbehov på 17,0 mio. kr. i 2023, der indstilles håndteret ved udmøntning fra reel kasse.

Tabel 2. Finansiering af udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine for 2023 (mio. kr.)

 

1. halvår

2. halvår

I alt

Udgifter til fordrevne ukrainere

110,7

161,2

271,9

Budget tildelt af Økonomiudvalget og Borgerrepræsenta-tionen med Juniindstillingen (ØU 14/6-22), BR 22/9-22 og 4/5-23

27,4

0,0

27,4

Finansiering fra statslig kompensation

83,3

15,9

99,2

Reservation afsat i Overførselssagen 2022-2023

-

100,0

100,0

Reservation afsat i Budget 2024

-

28,3

28,3

Tilvejebragt finansiering

110,7

144,2

254,9

Behov for finansiering fra reel kasse i denne sag

0,0

17,0

17,0


Udmøntning af tillægsbevilling til dækning af serviceudgifter relateret til fordrevne fra Ukraine i 2. halvår 2023

For at sikre, at udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine ikke medfører budgetoverskridelser udestår der behov for bevillingsmæssig dækning af merforbrug i alle forvaltninger, på nær Økonomiforvaltningen, for i alt 161,2 mio. kr., jf. tabel 3.

Tabel 3. Udmøntning af tillægsbevilling til dækning af forventede serviceudgifter relateret til fordrevne fra Ukraine i 2. halvår 2023 (mio. kr.)

Udvalg

Tillægsbevilling

2. halvår

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

98,2

Børne- og Ungdomsudvalget

47,9

Kultur- og Fritidsudvalget

1,1

Socialudvalget

12,8

Sundheds- og Omsorgsudvalget

1,1

Teknik- og Miljøudvalget

0,1

Udmøntning i alt

161,2


Anlægsudgifter

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Økonomiudvalget afholder anlægsudgifter relateret til indkvartering af fordrevne ukrainere. Der er pr. 30. september 2023 afholdt udgifter for 53,2 mio. kr. og for 4. kvartal forventes der udgifter for 29,8 mio. kr. Der er løbende udmøntet bevilling til anlægsudgifterne, hvormed der er bevillingsmæssig dækning for det samlede forventede forbrug i 2023 på 83,0 mio. kr.


Fremadrettet håndtering af udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine

Det bemærkes, at det i Økonomiaftalen for 2024 er forudsat, at udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine normaliseres. Der er aftalt, at Regeringen og KL følger op på håndteringen for 2024 med økonomiaftalen for 2025.

I lyset af den forventede normalisering i 2024 vil det fortsat være nødvendigt med en stram styring af den lovpligtige indsats over for fordrevne ukrainerne. Økonomiforvaltningen har været i dialog med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen herom, herunder mulighederne for at nedbringe udgifterne. Forvaltningerne indikerer at udgifterne allerede er tilpasset det generelle serviceniveau i Københavns Kommune.

I dialogen er der ligeledes set på andre muligheder for normalisering, blandt andet indregning af fordrevne ukrainere som en del af henholdsvis demografimodellen og flygtningemodellen samt i udvalgenes almindelige servicerammer, jf. bilag 3.

For 2024 er det fortsat forventningen, at der skal finansieres udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine og derfor blev der med augustindstillingen for budget 2024 afsat 100,0 mio. kr. i finansiering. Midlerne er placeret i en pulje under Økonomiudvalget.

Såfremt der sker en ændring af de økonomiske forhold i Økonomiaftalen, vil Økonomiforvaltningen forelægge Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen en sag om principper for den økonomiske styring af området.

Økonomi

Med denne sag udmøntes der 161,2 mio. kr. på service fordelt mellem udvalgene, jf. tabel 3, til håndtering af de faktiske og forventede udgifter relateret til fordrevne fra Ukraine for 2. halvår 2023. De bevillingsmæssige ændringer i sagen fremgår af bilag 2.

Videre proces

Forvaltningerne fortsætter med kvartalsvist at følge op på det faktiske forbrug relateret til fordrevne fra Ukraine i 2024, og Økonomiudvalget forelægges status i den månedlige afrapportering af risikoområder.

Ved regnskabsafslutning 2023 opgøres det faktiske forbrug relateret til fordrevne ukrainere for hele året. Eventuelle afvigelser i forhold til de tildelte tillægsbevillinger håndteres i overførselssagen.

 

Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at det godkendes, at kommunens forventede merudgifter på service i 2. halvår 2023 på 161,2 mio. kr. relateret til fordrevne fra Ukraine, håndteres med udmøntning af tillægsbevilling til udvalgene, jf. tabel 3,
  2. at finansieringen hertil tilvejebringes ved anvendelse af de i kassen reserverede midler på 144,2 mio. kr., og at restfinansieringsbehovet på 17,0 mio. kr. håndteres ved udmøntning fra reel kasse, service, jf. tabel 2.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top