Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. oktober 2023

Se alle bilag

Med denne sag foretages der bevillingsmæssige ændringer af primært teknisk karakter. Der foretages omplaceringer inden for og mellem udvalgene på brutto 313,4 mio. kr. i 2023, der ikke har modpost på kassen. Dertil kommer en kasseopbygning i 2023 og 2024 på 581,7 mio. kr. Den reelle kasseeffekt af ændringerne er en kasseopbygning på 547,8 mio. kr. og kan primært henføres til mindreforbrug på overførsler på beskæftigelsesområdet. Endvidere tildeles Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget anlægsbevillinger.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at de indmeldte bevillingsmæssige omplaceringer og konverteringer mellem styringsområder, inden for og mellem udvalg, af teknisk karakter, der ikke har likviditetseffekt, på 313,4 mio. kr. i 2023 godkendes, jf. bilag 1-3,
 2. at de indmeldte bevillingsmæssige omplaceringer med likviditetseffekt på netto 581,7 mio. kr. i 2023 og 2024, hvoraf 547,8 mio. kr. isoleret set øger reel kasse, godkendes, jf. bilag 4,
 3. at det godkendes, at der udmøntes 11,3 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget til Socialudvalget til håndtering af to need to sager fra Budget 2024, der også har effekt i 2023,
 4. at det godkendes, at der på anlæg frigives anlægsbevillinger til to projekter på samlet 5,4 mio. kr. under Økonomiudvalget, jf. bilag 5,
 5. at det godkendes, at der frigives rådighedsbeløb på langfristede tilgodehavender for samlet 259,2 mio. kr. under Økonomiudvalget og for 0,4 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget, jf. bilag 6.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer inden for og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af primært teknisk karakter, som kræver en beslutning af Borgerrepræsentationen i henhold til bevillingsreglerne.

Løsning

Der er bevillingsmæssige omplaceringer inden for og mellem kommunens udvalg, jf. bilag 1-3. Bevillingsmæssige omplaceringer mellem udvalg i bilag 1-3 er afstemt mellem de implicerede udvalg og har ikke likviditetseffekt. Af bilag 4 fremgår omplaceringer med likviditetseffekt. En oversigt over omplaceringerne findes nedenfor i tabel 1.

Tabel 1. Tekniske bruttoomplaceringer

Udvalg

1.000 kr.

Omplaceringer indenfor og mellem udvalg, brutto

(2023)


Bilag 1-3

Omplaceringer med modpost kassen

(2023-2024)


 

Bilag 4

Påvirkning af
udvalgenes servicemåltal

(2023)

Bilag 1-4

Økonomiudvalget

41.938

160.020

-55.571

Sundheds- og Omsorgsudvalget

27.000

18.742

-14.549

Børne- og Ungdomsudvalget

7.239

15.757

16.075

Teknik- og Miljøudvalget

3.916

55.490

-786

Kultur- og Fritidsudvalget

3.130

667

8.661

Socialudvalget

67.809

0

11.068

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

2.009

331.032

-621

Servicebufferpuljen

-

-

35.723

Omplaceringer mellem udvalg

160.379

-

-

Sum af budgettilpasninger

313.421

581.708

0


Omplaceringer indenfor udvalg

Udvalgene har mulighed for at søge om budgetomplaceringer inden for det enkelte udvalg med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug inden for de allerede vedtagne rammer.

Omplaceringerne omhandler blandt andet følgende:

 • Økonomiudvalget omplacerer 31,3 mio. kr. på anlæg mellem projekter i Byggeri København.
 • Økonomiudvalget omplacerer 2,4 mio. kr. i 2023 og 5,5 mio. kr. i 2024 og frem i forbindelse med etableringen af et fælles byggeteknisk team i Byggeri København.
 • Sundheds- og Omsorgsudvalget omplacerer 10,4 mio. kr. i forbindelse med intern beslutning om styrkelse af den kommunale akutfunktion til akutteamet samt 6,2 mio. kr. i forbindelse med færdiggørelsen af projektet Kommunal-PRO.
 • Socialudvalget omplacerer 65,6 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af pris- og lønniveauet i 2023.
 • Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget og Teknik- og Miljøudvalget øger i 2023 og 2024 deres indtægtsbudgetter med 0,3 mio. kr. og deres udgiftsbudgetter med 3,8 mio. kr. vedrørende eksternt finansierede projekter, herunder Styrket uddannelsesindsats hos Sønderbro, Vinterpladser på herberger og Kulturnatten. Forskellen mellem indtægter og udgifter skyldes forskydninger mellem årene på en række projekter, der dermed påvirker serviceudgifterne i 2023-2024.


Omplaceringer mellem udvalg

Udvalgene har mulighed for at søge om budgetomplaceringer på tværs af udvalg med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug inden for de allerede vedtagne rammer. Omplaceringerne omhandler blandt andet følgende:

 • Omplacering på 87,1 mio. kr. på finansposter fra Børne- og Ungdomsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende deponering til opretholdelse af midlertidig daginstitutionskapacitet i Bellacentret.
 • Omplaceringer på 15,6 mio. kr. på anlæg fra fagudvalgene til Økonomiudvalget, bland andet til ombygning og istandsættelse af ejendomme.
 • Omplacering på 11,3 mio. kr. på service fra Økonomiudvalget til Socialudvalget. Socialudvalget fik i budgetaftale 2024 som need to sager, midler til revisitering af borgere på Borgervænget som følge af påbud samt til pålagte, men ikke kompenserede udgifter. Begge sager har vist sig også at have effekt i 2023, som dækkes af puljen til uforudsete udgifter.


Omplaceringer uden reel kassepåvirkning

I denne sag udgør omplaceringerne med modpost på kassen samlet set 581,7 mio. kr. i 2023 og 2024. Heraf har 33,9 mio. kr. kun en midlertidig påvirkning på kassebeholdningen. Når det ikke har betydning for opgørelsen af den reelle kasse, skyldes det enten, at tillægsbevillingen tidligere er indregnet i den reelle kasse, eller at der er tale om en tillægsbevilling med midlertidig effekt, dvs. en reperiodisering eller deponering. Omplaceringerne vedrører følgende:

 • Teknik- og Miljøudvalget tilfører kassen 60,1 mio. kr. som følge af aktivitetsforskydninger vedrørende etablering af almene boliger. På grund af usikkerhed omkring hvornår midlerne skal bruges, flyttes budgettet til 2028.
 • Økonomiudvalget fratrækker kassen 28,0 mio. kr. vedrørende deponering til Vandkulturhuset på Papirøen. Deponering forventes altid at tilgå kassen over en årrække, og sagen har derfor ikke reel kasse effekt.
 • Økonomiudvalget fratrækker kassen 9,2 mio. kr. vedrørende prisregulering af lån til fonden Vandkulturhuset. Finansieringen indgik i budget 2023 og udmøntningen påvirker derfor ikke reel kasse.
 • Sundheds- og Omsorgsudvalget tilføjer 5,5 mio. kr. til kassen i forbindelse med tidsforskydninger for indsatser vedr. kvalitetspakker og sundhedsklynger. Midlerne reserveres til eventuel genbevilling ved overførselssagen 2023-2024.
 • Økonomiudvalget tilfører kassen 5,0 mio. kr. i forbindelse med salgsreservationsleje, hvor der lånes midler af kassen for at dække tabte lejeindtægter på ejendomme der er til salg. Midlerne afleveres tilbage til kassen, når ejendommen sælges.
 • Derudover tilføres kassen 0,6 mio. kr. for øvrige mindre korrektioner.


Omplaceringer med reel kassepåvirkning

I denne sag udgør omplaceringerne med modpost på kassen samlet set 581,7 mio. kr. i 2023 og 2024. Heraf har 547,8 mio. kr. en reel påvirkning på kassebeholdningen. Disse omplaceringer kan ske, når forudsætningerne for forbruget på de efterspørgselsstyrede overførsler samt finansposterne ændrer sig. Dertil kommer, at det er tilladt at tilføre mindreforbrug til kassen. Omplaceringerne vedrører følgende:

 • Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tilfører kassen 331,0 mio. kr. som følge af nedjustering af budgettet på overførselsområdet. Det skyldes primært mindreforbrug vedr. kontanthjælp samt færre ydelsesmodtagere og dermed mindre aktivitet i beskæftigelsestilbud.
 • Økonomiudvalget tilfører kassen 157,9 mio. kr., da indtægtsbudgettet til forskerskat er opjusteret efter udmelding fra Skat.
 • Sundheds- og Omsorgsudvalget tilfører kassen 17,0 mio. kr. på grund af vigende elevoptag på SOSU- og EGU-uddannelser.
 • Økonomiudvalget tilfører kassen 15,6 mio. kr. i mindreforbrug på puljer afsat til afledt drift og vedligehold.
 • Børne- og Ungdomsudvalget tilfører kassen 15,0 mio. kr. vedr. skoleydelse til forberedende grunduddannelse (FGU), da aktiviteten har været mindre end forudsat.
 • Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget tilføjer netto 9,5 mio. kr. til kassen som følge af justering af forventningerne til renteindtægter i 2023. Justeringen sker efter et stigende renteniveau.
 • Derudover fratrækkes kassen 1,8 mio. kr. for øvrige mindre korrektioner.


Anlægsbevillinger

Udvalgene kan i denne sag anmode om anlægsbevilling til anlægsprojekter, der er tilstrækkeligt belyst og af mindre omfang. På den baggrund udmøntes der anlægsbevillinger til Økonomiudvalget på samlet 5,4 mio. kr. til Bystævneparken og Tilskud fra staten til elbusser på linje 2A. Anlægsbevillingerne fremgår af bilag 5.


Frigivelse af rådighedsbeløb på langfristede tilgodehavender

For forøgelser af kommunens udlån og andre aktiviteter, der medfører en stigning i de langfristede tilgodehavender gælder det, at de afsatte rådighedsbeløb først må udmøntes, når Borgerrepræsentationen har truffet særskilt beslutning herom. Dette kan ske i en sag om bevillingsmæssige ændringer.

Økonomiudvalget anmoder om frigivelse af rådighedsbeløb på 250 mio. kr. vedrørende lån til Vandkulturhuset der er afsat i henholdsvis Budget 2021 (200 mio. kr.) og med Overførselssagen 2020-2021 (50 mio. kr.). Midlerne skulle retligt have været frigivet samtidig med at de blev afsat, men er ved en fejl ikke blevet det.

Derudover anmoder Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget om frigivelse af henholdsvis 9,2 mio. kr. og 0,4 mio. kr., som blev afsat med augustindstillingen til Budget 2023, til ekstraordinær opgradering af lånene til Vandkulturhuset og Dansehallerne til håndtering af prisfremskrivning.

De indmeldte frigivelser fremgår af bilag 6.


Servicemåltal

Udvalgenes servicemåltal reduceres i 2023 med 35,7 mio. kr. som følge af omplaceringerne i bilag 1-4, som angivet i tabel 1 i henhold til principper for tildeling af servicemåltal. Principperne tilsiger, at udvalgenes budget på serviceområdet udgør udvalgets servicemåltal.

De væsentligste bevillingsmæssige ændringer for udvalgenes samlede servicemåltal i denne sag er,

 • at Økonomiudvalgets måltal reduceres med 55,6 mio. kr. som følge af mindreforbrug på puljer til afledt drift og vedligehold samt udmøntning fra puljen til uforudsete udgifter.
 • Sundheds- og Omsorgsudvalgets måltal reduceres med 14,5 mio. kr. som følge af forventet mindreforbrug på det SOSU-elevområde,
 • at Børne- og Ungdomsudvalgets måltal øges med 16,1 mio. kr. som følge af blandt andet nye budgetter til husleje.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af løsningsafsnittet samt af bilag 1-6.

Videre proces

Indstillingen behandles af Borgerrepræsentationen på mødet den 30. november 2023.

 

Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen

 

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at de indmeldte bevillingsmæssige omplaceringer og konverteringer mellem styringsområder, inden for og mellem udvalg, af teknisk karakter, der ikke har likviditetseffekt, på 313,4 mio. kr. i 2023 godkendes, jf. bilag 1-3,
 2. at de indmeldte bevillingsmæssige omplaceringer med likviditetseffekt på netto 581,7 mio. kr. i 2023 og 2024, hvoraf 547,8 mio. kr. isoleret set øger reel kasse, godkendes, jf. bilag 4,
 3. at det godkendes, at der udmøntes 11,3 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget til Socialudvalget til håndtering af to need to sager fra Budget 2024, der også har effekt i 2023,
 4. at det godkendes, at der på anlæg frigives anlægsbevillinger til to projekter på samlet 5,4 mio. kr. under Økonomiudvalget, jf. bilag 5,
 5. at det godkendes, at der frigives rådighedsbeløb på langfristede tilgodehavender for samlet 259,2 mio. kr. under Økonomiudvalget og for 0,4 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget, jf. bilag 6.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

 

Til top