Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Godkendelse af årsregnskabet 2022

Se alle bilag

Københavns Kommunes regnskab for 2022 og forvaltningernes handleplaner til revisionsberetningen fremlægges til godkendelse på baggrund af Revisionsudvalgets behandling af regnskabet i revisionsbetænkningen. Der er efter aftale med kommunens revision foretaget korrektioner af værdien af kommunens anlægsaktiver samt egenkapitalen, der er indarbejdet i årsregnskabet.

Revisionsudvalget vurderer, at der overordnet er sket forbedringer i kvalitet og modenhed på de væsentlige tværgående udbetalings- og opkrævningsområder, men fremhæver samtidig nogle områder, der bør forbedres. I indstillingen fremgår Økonomiforvaltningens svar på udvalgets bemærkninger.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at revisionsbetænkningen om revisionen af Københavns Kommunes regnskab for 2022, jf. bilag 1, tages til efterretning,
  2. at udvalgenes besluttede foranstaltninger som følge af revisionens bemærkninger, jf. bilag 3, godkendes,
  3. at Københavns Kommunes regnskab for 2022, jf. bilag 4 og 5, godkendes.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Regnskabsresultatet

Regnskabsresultat for 2022 viser en overskridelse af udgiftsrammerne på service og anlæg, hvilket dog primært skyldes udgifter vedrørende Covid-19 og modtagelse af fordrevne fra Ukraine. Hvis der ses bort fra disse udgifter, viser det samlede resultat på service og anlæg under ét et mindreforbrug på 66 mio. kr.

Der er i regnskabet for 2022 et merforbrug på service på 194 mio. kr., hvori indgår forvaltningernes udgifter til Covid-19 og Ukraine på i alt 530 mio. kr. Herudover er der et merforbrug på bruttoanlæg på 348 mio. kr., hvoraf 78 mio. kr. vedrører udgifter til indkvartering af fordrevne fra Ukraine, og et mindreforbrug på overførsler mv. på 53 mio. kr.

Revisionsberetningen og Revisionsudvalgets betænkning

Københavns Kommune modtog den 2. juni 2023 revisionsberetningen til regnskabet for 2022. Med beretningen godkendte kommunens eksterne revisor Deloitte årsregnskabet for 2022 uden forbehold. Revisionen anførte desuden, at det generelt er vurderingen, at forretningsgange mv. i Københavns Kommune er designet i overensstemmelse med de gældende regler, og at efterlevelse heraf understøtter kommunens regnskabsaflæggelse og økonomistyring på betryggende vis.

På baggrund af forvaltningernes handleplaner, som blev forelagt Økonomiudvalget på mødet den 29. august 2023, har Revisionsudvalget udarbejdet deres betænkning over revisionen af årsregnskabet 2022, som danner grundlag for Borgerrepræsentationens endelige behandling af regnskabet.

Løsning

Revisionsudvalget har med sin revisionsbetænkning behandlet den eksterne revisor, Deloittes, revisionsberetning, samt de handleplaner, Økonomiudvalget og de stående udvalg har knyttet til revisionsberetningen.

Revisionsudvalget bemærker i sin betænkning, at det er positivt, at trenden med et faldende antal revisionsbemærkninger fortsætter, og vurderer, at det kan være et tegn på, at kvalitet og modenhed på de væsentlige tværgående udbetalings- og opkrævningsområder er udviklet til et betryggende niveau. Samtidig fortsætter tendensen, hvor nye bemærkninger er rettet mod specifikke delområder i forvaltningerne.

I den forbindelse, skriver Revisionsudvalget følgende: ”Revisionsbemærkninger er altid utilfredsstillende, og det ville være optimalt, hvis forvaltningernes egne ledelsestilsyn var mere effektive i forhold til at afdække væsentlige fejl og mangler i forvaltningerne. Revisionsudvalget anbefaler på den baggrund, at fagudvalgene indskærper, at direktionen i forvaltningerne arbejder på at få afdækket væsentlige fejl og mangler på væsentlige risikoområder, enten via tilsyn eller via dialog med de ansvarlige ledere.”

Revisionsudvalget har derudover nedenstående bemærkninger som følge af de væsentligste forhold i revisionsberetningen.

Revisionsudvalgets bemærkninger og anbefalinger

Økonomiforvaltningens kommentarer

Bilagshåndtering

Revisionsudvalget noterer desuden, at manglerne i forhold til forvaltningernes bilagshåndtering i 2022 blev suppleret med eksempler på køb af alkohol, gaver, forplejning, bøder m.v. som umiddelbart vurderes som atypiske udgifter.

I forlængelse heraf blev der foretaget en større gennemgang af bilag i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Revisionsudvalget anbefaler, at de konstaterede forhold i forbindelse med bilagskontrollen i Kultur- og Fritidsforvaltningen tages til efterretning, og Revisionsudvalget henstiller, at fagudvalgene indskærper, at direktionen i de enkelte forvaltninger sikrer, at der er de nødvendige regler, interne kontroller og ledelsesfokus, der sikrer, at kommunale midler anvendes til relevante kommunale formål.

Økonomiforvaltningen har rettet henvendelse til forvaltningerne for at sikre, at der foretages de nødvendige interne kontroller, mv. med henblik på at sikre, at kommunens midler kun anvendes til relevante kommunale formål.

 

Endvidere pågår der et arbejde med at gennemgå kommunens regler og retningslinjer for at sikre, at de er tilgængelige for alle medarbejdere i kommunen. I gennemgangen af reglerne er der ligeledes fokus på at udarbejde et dokument hvori kommunens regler for, hvilke udgifter, der er et kommunalt anliggende, fremgår.

Administration af borgernes midler i Socialforvaltningen

Endelig finder Revisionsudvalget det meget utilfredsstillende, at der igennem flere år har været væsentlige fejl og mangler i Socialforvaltningens administration af svage borgeres egne midler. Når forvaltningen har denne opgave, er det yderst vigtigt, at man som forvaltning viser sig værdig til den tillid, som denne opgave kræver.

 

Både for at beskytte borgerne mod misbrug af deres midler og for at beskytte de ansatte mod uberettiget mistanke henstiller Revisionsudvalget, at fagudvalget indskærper, at direktionen i Socialforvaltningen fremover fører et tæt og skærpet ledelsestilsyn med opgavens udførelse.

Socialforvaltningen har udarbejdet handleplaner til revisionsbemærkningen vedrørende fejl og mangler i forvaltningens administration af beboermidler, der skal sikre, at fejlene ikke opstår fremadrettet. Handleplanen indbefatter ligeledes et øget ledelsestilsyn af administration af beboermidler.

 

I januar 2024 vil Socialforvaltningens opfølgning på handleplanen blive forelagt for Økonomiudvalget.

Økonomiforvaltningen følger løbende op på revisionsbemærkningerne og forvaltningernes handleplaner. Økonomiudvalget vil få forelagt de løbende revisionsrapporter samt opfølgning på årsrevisionen i januar 2024.

Korrektioner til det godkendte regnskab

I Københavns Kommunes årsregnskab, der blev oversendt til revision på baggrund af Borgerrepræsentationens behandling den 4. maj 2023, er den samlede regnskabsværdi af Københavns Kommunes materielle anlægsaktiver ved udgangen af 2022 opgjort til 24.246,1 mio. kr.

I forbindelse med Økonomiforvaltningens og Intern Revisions kontrol af opgørelsen af regnskabsværdien er det konstateret, at der i den samlede opgørelse er en række fejl, der går flere år tilbage, og som kræver tilpasning af både primo- og ultimoværdier i balanceposterne vedr. materielle anlægsaktiver i regnskab 2022. Fejlene består dels i, at der ikke er sket en automatisk registrering af afholdte anlægsudgifter på bygninger på balancen i det omkostningsbaserede regnskab, dels i, at afsluttede anlægsprojekter på balancen ikke er flyttet fra igangværende projekter til afsluttede/ibrugtagne projekter. Korrektionerne har ikke betydning for kommunens udgiftsbaserede regnskab, så de faktisk afholdte anlægsudgifter og eventuelt allerede aflagte anlægsregnskaber for de enkelte anlæg påvirkes ikke.

På denne baggrund skal værdien af kommunens bygninger pr. primo 2022 opjusteres med netto 789,4 mio. kr. og pr. ultimo 2022 med netto 1.714,2 mio. kr., mens værdien af ”aktiver under udførsel” pr. primo 2022 skal nedsættes med netto 740,2 mio. kr. og pr. ultimo 2022 med netto 1.690,8 mio. kr. Modposten hertil er kommunens egenkapital, der pr. ultimo 2022 øges med 23,4 mio. kr.

Fejlene er korrigeret i det endelige årsregnskab (bilag 4) og revisionens påtegning af regnskabet tager udgangspunkt i de korrigerede tal. Økonomiudvalget blev orienteret om rettelserne på møde 13. juni 2023.

Herudover er der foretaget en mindre rettelse i oversigten over indvendigt vedligehold i Bilag 5 – Bevillingsregnskab og obligatoriske oversigter. Rettelsen har ikke betydning for regnskabet.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. 

Videre proces

Den endelige godkendelse af regnskabet for 2022 inkl. handleplaner til revisionens bemærkninger sker på Borgerrepræsentationens møde den 30. november 2023. Herefter oversendes regnskabet til tilsynsmyndighederne.

 

Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at revisionsbetænkningen om revisionen af Københavns Kommunes regnskab for 2022, jf. bilag 1, tages til efterretning,
  2. at udvalgenes besluttede foranstaltninger som følge af revisionens bemærkninger, jf. bilag 3, godkendes,
  3. at Københavns Kommunes regnskab for 2022, jf. bilag 4 og 5, godkendes.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2023

 

Intern Revisor, Jesper Andersen, var til stede under punktets behandling af hensyn til sagens oplysning.

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top