Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om at understøtte brugen af reparation i København

Medlemsforslag

Det foreslås, 

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger, herunder  Kultur- og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, at udarbejde forslag med forskellige modeller for at understøtte en langt større grad af reparationer af fx elektronik, tøj og boliginteriør, for at fremme Københavns Kommunes ambition om at styrke cirkulær økonomi og nedbringe CO2-udledninger,
  2. at det skal indgå i et eller flere af forslagene, at kommunen bistår med bedre rammer for Repair Cafeer, og at dette skal udarbejdes i dialog med bl.a. Repair Cafe Danmark, således at borgerne får bedre muligheder for vejledning og praktisk hjælp til selv at udføre mindre reparationer, 
  3. at det skal undersøges i hvilket omfang og på hvilke måder, der kan udvikles modeller for workshops, kurser, arrangementer mv., hvor borgere kan lære at reparere, det kan fx være i forhold til folkeoplysningsmidler, nærgenbrugsstationerne (der drives af ARC for takstmidler), kulturhuse, biblioteker, lokaludvalg, miljøpunkter mv., 
  4. at undersøge om det kan indgå i den kommende Ressourceplan 2030 og/eller i Klimaplan 2035 eller i andet regi, at der i samarbejde med erhvervslivet, iværksættere m.fl. udvikles forretningsmodeller, der understøtter, at borgerne får repareret deres ting, fx elektronik, tøj og boliginteriør, fremfor at smide dem ud og købe nyt, 
  5. at undersøge i hvilket omfang det vil være muligt, også juridisk, for kommunen, ARC, lokaludvalg, miljøpunkter eller andre at give tilskud til reparationer, som man fx gør i Wien, 
  6. at undersøgelserne skal være afsluttet tids nok til, at der kan fremlægges forslag, der evt. kan indgå i forhandlingerne om budget 2025.

(Stilles af Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Alternativet)  

Motivering

Det er en væsentlig del af Cirkulær København, såvel den nuværende som den kommende Ressourceplan 2030 og den kommende Klimaplan 2035, at ressourceforbruget og CO-udslippet skal nedbringes væsentligt.

Men i dag bliver de fleste ting ikke forsøgt repareret, når de går i stykker. Det ryger i stedet direkte i skraldespanden. For det er svært at reparere sine ejendele, hvis man ikke har de rette kompetencer eller værktøjer. Og det er ofte dyrere at få noget repareret end at købe nyt.

En Repair Cafe er et værksted drevet af frivillige, som lærer borgere at reparere defekte genstande og tøj. Det er individuelt selvstændige caféer med forskellige organisatoriske driftsforhold, men de er alle medlem af foreningen Repair Cafe Danmark, som hjælper både de eksisterende og bidrager med oprettelse af nye Repair Caféer. Cafeernes målsætning er at udbrede viden om brugen af reparation. Også så flere får øjnene op for reparationserhvervene. I dag er der elleve Repair Cafeer i København fordelt ud på ti af Københavns lokalområder. De låner lokaler af Københavns Kommune primært gennem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

Udfordringerne for Repair Cafeerne er bl.a. at finde lokaler og steder, hvor de kan have værktøj mv. Desuden at sikre koordineringen af de mange frivillige. Kultur- og Fritidsforvaltningen har erfaringer med at understøtte frivillige på andre områder og har erfaringer med aftenskoler mv. i forhold til at sikre lokaler og opbevaring. De erfaringer må kunne bruges til at finde nogle gode modeller, så vi både sikrer og udbygger de eksisterende Repair Cafeer og kan få dem udbredt til hele byen.

Der er på nærgenbrugsstationerne udviklet mange gode aktiviteter, og der er lokaler mv., som det vil være oplagt at kunne bruge. Fx til at reparere nogle af de mange ting der afleveres til genbrug og genanvendelse, ligesom der allerede er en del aktiviteter, hvor de afleverede genstande omskabes til fx upcyclet tøj, kreative smykker, nipsgenstande mv.

I Wien gav man i 2020-21 tilskud til, at borgerne kunne få repareret deres ting. Det var en stor succes og er nu gennemført på nationalt niveau i Østrig. Forslagsstillerne ønsker at få afklaret, om der kan gennemføres et lignende forsøg i København.

Det var år tilbage helt normalt med mange forskellige typer reparationsvirksomheder, men i dag er der meget få, der prøver at få repareret deres ting. Forslagsstillerne ønsker, at det i samarbejde med erhvervsliv, iværksættere m.fl. undersøges, hvad der skal til, for at man kan få nogle – og økonomiske, bæredygtige forretningsmodeller for reparation af fx elektronik, møbler, tøj mv. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. og 2. at-punkt:

At der efter teksten i 1. at-punkt: ”… Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, at udarbejde forslag med forskellige”

tilføjes ordet ”kommercielle”

og at teksten i 2. at-punkt: ”at det skal indgå i et eller flere af forslagene,”

Erstattes med følgende:

”at det skal indgå i et eller flere af de kommercielle forslag”.

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag blev forkastet med 42 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, I og O.

Imod stemte: Ø, A, F, B, V og Å.

 

Efter anmodning fra Det Konservative Folkeparti blev der udført delt afstemning om medlemsforslagets at-punkter:

1.-2. at-punkt blev således godkendt med 42 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, F, B, V og Å.

Imod stemte: C, I og O.

 

3.-4. at-punkt blev godkendt med 46 stemmer imod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, C, F, B og Å.

Imod stemte: V, I og O.

 

5. at-punkt blev godkendt med 37 stemmer imod 16. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, F, B og Å.

Imod stemte: C, V, I og O.

 

6. at-punkt blev godkendt med 42 stemmer imod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, F, B, V og Å.

Imod stemte: C, I og O.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende nye protokolbemærkning:

”Det Konservative Folkeparti bifalder tiltag der understøtter genbrug og andre elementer af den grønne omstilling og ser meget positivt på kommunal assistance i forhold til at sikre de rette rammer, men det Konservative Folkeparti er ikke af den opfattelse at det er en opgave der skal kommunaliseres; i stedet støtter det Konservative Folkeparti de private initiativer vedrørende reparationer og genbrug.”

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”For Venstre er det vigtigt, at det ikke bliver kommunale medarbejdere, der skal stå for repair caféer og lignende, og at kommunen ikke bliver konkurrent til private virksomheder, men at vi udelukkende hjælper civile organisationer f.eks. ved at stille lokaler til rådighed.”

Til top