Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Godkendelse af Udviklingsselskabet By & Havn I/S' Forretningsstrategi 2024-2027

Se alle bilag
Bestyrelsen for Udviklingsselskabet By & Havn I/S har vedtaget en ny forretningsstrategi for 2024-2027 (bilag 1), som skal godkendes af selskabets ejere. Forretningsstrategien indeholder en række målsætninger for selskabets økonomi, bæredygtig arealudvikling, drift samt tillidsfuld dialog med borgere og andre interessenter. Målsætningerne understøtter fortsættelse af den positive økonomiske udvikling, som selskabet har gennemgået i den seneste strategiperiode, og er i overensstemmelse med Københavns Kommunes vedtagne ejerstrategi.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at Udviklingsselskabet By & Havn I/S' Forretningsstrategi 2024-2027 godkendes.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Udviklingsselskabet By & Havn I/S (herefter "selskabet") ejes af Københavns Kommune (95 pct.) og staten ved Transportministeriet (5 pct.). Selskabet driver arealudvikling på et forretningsmæssigt grundlag, og bidrager hermed til finansiering af offentlig infrastruktur i Københavns Kommune. Herudover har selskabet ansvar for Københavns Havn.

I henhold til selskabets vedtægter skal bestyrelsen minimum hvert fjerde år inden udgangen af november forelægge en opdateret forretningsstrategi for interessenterne til godkendelse.

Selskabet har udarbejdet en ny forretningsstrategi, som bestyrelsen har godkendt på sit møde den 30. august 2023. Økonomiforvaltningen og Transportministeriet har inden bestyrelsens godkendelse af forretningsstrategien haft lejlighed til at afgive kommentarer. På ekstraordinært interessentskabsmøde den 27. oktober 2023 har Transportministeriet godkendt forretningsstrategien på statens vegne.

Det fremgår af delegationssagen, godkendt af Borgerrepræsentationen den 20. januar 2022, at dispositioner af overordnet karakter vedrørende selskabet, herunder godkendelse af forretningsstrategi, skal forelægges Borgerrepræsentationen til godkendelse.

Løsning

By & Havn vil bygge videre på opnåede resultater og allerede trufne beslutninger om bl.a. Lynetteholm, ny containerterminal i Nordhavn, landstrøm, Nordhavnstunnel og udvikling af nye bykvarterer.

Forretningsstrategien er opdelt ud fra de overordnede temaer:

 • Økonomi
 • Bæredygtighed og samfundsansvar
 • Gode bykvarterer
 • Attraktive lejemål
 • Nem og tryg parkering
 • En levende havn
 • Stormflodssikring

Økonomiforvaltningen fremhæver særligt følgende punkter fra forretningsstrategien:

 • Egenkapitalen forbedres med 1.000 mio. kr.
 • Der skabes grundlag for at øge omsætning til 1.000 mio. kr. årligt ved udgangen af strategiperioden gennem investeringer, der øger den langsigtede værdiskabelse.
 • Selskabets gæld forvaltes med et langsigtet perspektiv og risikoafdækkes gennem aktiv finansstrategi.
 • Trods den øgede gæld øges soliditeten (egenkapitalens andel af den samlede balance).
 • Der sættes konkrete mål for reduktion af CO2 udledning.
 • By & Havn vil DGBN-certificere alle nye byområde til platin og vil i salgsvilkår stille krav om, at byggerier skal DGNB-certificeres til guld.
 • Social bæredygtighed (fx op til 40 pct. almene boliger) og krav om arbejds- og sociale klausuler på niveau med Københavns Kommune.
 • Mål for øget genbrug og ressourceanvendelse.
 • Mere bynatur, grønne og blå rekreative arealer – herunder konkrete mål for forbedret biodiversitet.
 • Samarbejde med forsyningsvirksomheder om udvikling og anvendelse af nye energi- og forsyningsløsninger i Nordhavn.
 • Salg af byggeretter for 3 mia. kr.
 • Størstedelen af byggeretterne i Ørestad og Indre Nordhavn skal være solgt.
 • Plads til forskellige aktiviteter i den rekreative havn og skabe muligheder for flere husbåde.
 • Landstrøm til krydstogtskibe ved Oceankaj og Langelinie til sæsonen 2025.
 • Ibrugtagning af den nye containerterminal i Ydre Nordhavn
 • Understøttelse af, at Prøvestenen kan bidrage til den grønne omstilling.
 • Færdiggøre og ibrugtage resten af Lynetteholm (Fase 2) til nyttiggørelse af overskudsjord i 2026.
 • Arbejde med plan for stormflodsløsninger i Nordhavn og på Prøvestenen.

Forvaltningens bemærkninger

Forretningsstrategien er en ambitiøs og relevant fortsættelse af den tidligere forretningsstrategi og fokuserer bl.a. på, gennem langsigtede investeringer, at forbedre egenkapitalen og forøge pengestrømmen fra driften og hermed evnen til rentedækning af driftsindtægterne.

De økonomiske ambitioner i strategiperioden 2024-2027 er at skabe et balanceret afkast i et usikkert marked gennem langsigtede investeringer til gavn for København. Investeringsaktiviteterne indebærer en øget gældsætning i strategiperioden og en større spredning af indtægterne fra selskabets forskellige forretningsområder.

Selskabet vil udvikle eksisterende aktiviteter på et forretningsmæssigt grundlag og gøre selskabet mere konjunkturrobust. Udlejning, havnedrift og parkeringsforretningen skal udgøre større forholdsmæssige andele af indtjening og værdier og salg af byggeretter skal på sigt udgøre en forholdsmæssig mindre andel.

By & Havns Forretningsstrategi 2024-2027 er i overensstemmelse med Københavns Kommunes ejerstrategi for selskabet, som Borgerrepræsentationen godkendte den 2. februar 2023.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomisk konsekvens.

Videre proces

Økonomiforvaltningen vil løbende gennem strategiperioden, i samarbejde med selskabet og på kvartalsmæssig basis, følge op på realiseringen af udvalgte centrale parametre i forretningsstrategien og rapportere til Økonomiudvalget.

Godkender Borgerrepræsentationen forretningsstrategien, vil Økonomiforvaltningen oplyse selskabet og Transportministeriet herom.

 

Søren Hartmann Hede / Nanna Westerby Jensen

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at Udviklingsselskabet By & Havn I/S' Forretningsstrategi 2024-2027 godkendes.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. november 2023

 

Administrerende direktør i Anne Skovbro og bestyrelsesformand Pia Gjellerup fra By & Havn var til stede under punktets behandling, af hensyn til sagens oplysning.

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten beklager at By & Havn ikke har det nødvendige fokus på åbenhed og demokratisk inddragelse. Det har været et kritikpunkt mod By & Havn igennem flere år, som selskabet stadig ikke har taget ansvar for. Vi anerkender at By & Havn vil være en aktiv del af den grønne omstilling, men efterlyser at selskabet tager et større socialt ansvar for at sikre billige almene udlejningsboliger til de københavnere med den laveste betalingsevne. Det burde være en naturlig konsekvens når selskabet i sin forretningsstrategi bruger begrebet som bæredygtighed og samfundsansvar. Endelig er vi bekymret for selskabets økonomi, som bliver endnu mere uigennemskuelig fordi man blander den økonomiske prognose på de forskellige forretningsområder sammen.”

 

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkninger:

”Vi er skeptiske overfor at øge andelen af almene boliger udover 25 procent, idet vi ikke ønsker, at andelen af almene boliger i et skoledistrikt ikke bør overstige 25 procent, idet vi frygter ny ghettodannelse, og at vi ikke opnår en socialt blandet by.”

 

”Vi er skeptiske overfor bemærkningen om, at indtjeningen på parkering skal øges, idet vi ikke ønsker, at den enkelte bilejer skal betale mere. Vi ønsker at en øget belægningsgrad i højere grad skal anvendes til at reducere den enkelte bilists pris for at parkere.”

 

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Prisen på parkering i By&Havns anlæg er høj i forhold til prisen på kommunale parkeringspladser, derfor mener Venstre det er vigtigt at sænke prisen for beboerparkering i By&Havns anlæg.”

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt med 50 stemmer imod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, C, F, B, V, I og O.

Imod stemte: Å.

 

Venstre og Dansk Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning:

”Prisen på parkering i By & Havns anlæg er høj i forhold til prisen på kommunale parkeringspladser, derfor mener Venstre det er vigtigt at sænke prisen for beboerparkering i By & Havns anlæg.”

 

SF afgav følgende nye protokolbemærkning:

"Det er vigtigt at byudviklingen tjener fællesskabets interesser. En af byens store udfordringer er manglen på betalbare boliger for pædagoger, sosu'er, lærere, mfl. Derfor er det vigtigt, at By og Havn får mulighed for at bygge et blandet udbud af boliger – med 25% andelsboliger, 25% ejerboliger og 25-40% almene boliger."

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkninger:

”Vi er skeptiske overfor at øge andelen af almene boliger udover 25 procent, idet vi ikke ønsker, at andelen af almene boliger i et skoledistrikt bør overstige 25 procent, idet vi frygter ny ghettodannelse, og at vi ikke opnår en socialt blandet by.”

”Vi er skeptiske overfor bemærkningen om, at indtjeningen på parkering skal øges, idet vi ikke ønsker, at den enkelte bilejer skal betale mere. Vi ønsker at en øget belægningsgrad i højere grad skal anvendes til at reducere den enkelte bilists pris for at parkere.”

 

Enhedslisten afgav følgende nye protokolbemærkning:

”Enhedslisten noterer sig at By & Havn i sin forretningsstrategi bruger begreber som bæredygtighed og samfundsansvar. Men vi mangler at se det slå igennem i det som selskabet rent faktisk foretager sig. Hvor nogle af de projekter selskabet arbejder med risikerer at skade bl.a. klima, havmiljø og biodiversitet. Og med negative konsekvenser for udviklingen af København som en by for alle. Dertil kommer at By & Havn ikke har det nødvendige fokus på åbenhed og demokratisk inddragelse. På trods af kritik igennem mange år. Endelig er vi bekymrede for selskabets økonomi, som bliver endnu mere uigennemskuelig, fordi man blander den økonomiske prognose på de forskellige forretningsområder sammen.”

 

Alternativet afgav følgende nye protokolbemærkning:

”Forretningsstrategien er i den indledende økonomiske fremstilling præget af ensidighed. Følgende faktorer bør nævnes i strategien: de voldsomme fordyrelser i forbindelse med anlæggelsen af Lynetteholmen, stigningen i nominel gæld og de øgede renteomkostninger. Det bør bemærkes, at det er den lavere markedsværdi af gælden - som ifølge forvaltningen ikke har realøkonomisk betydning - der hovedsageligt giver en regnskabsteknisk forbedring af en række nøgletal. Alternativet ønsker, at sund byudvikling - med fokus på arkitektonisk helhedsværdi, betalbare boliger og fællesskab - fremadrettet får klar forrang for indtjening i By & Havn, og at grænserne herfor afsøges i praksis. Det kan ske gennem bl.a. følgende initiativer:

• Øget brug af udbud med sociale bæredygtighed, hvor bygherrer konkurrerer på andre faktorer end pris

• Understøttelse af byggefællesskaber, herunder gennem udbud med social bæredygtighed

• Udlejning af boliger med lav husleje via. selskaber, hvor By & Havn kan agere medpart

Samtidig bør kommunen samt staten i højere grad bidrage til afbetaling af renter og afdrag på gælden, som er kraftigt forøget som følge af rentestigningerne og anlæggelsen af Lynetteholmen”.

Til top