Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Takster på Keramikværksteder fra 2024

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til Kultur- og Fritidsforvaltningens forslag til takster for keramikværksteder gældende fra 1. januar 2024. Tilbuddet om keramikværksteder er opstået som følge af lokale initiativer, hvorfor der ikke tidligere været en fælles takststruktur. Da keramikværkstederne nu har udviklet sig til mere etablerede tilbud, er der behov for indførelse af fælles takster. Keramikværkstederne er imidlertid ikke helt ens, hvorfor det har krævet et nærmere analysearbejde at fastsætte en passende takst på tværs af værkstederne. Analysearbejdet var ikke afsluttet, da det øvrige takstkatalog blev behandlet i forbindelse med behandlingen af Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag, hvorfor taksterne behandles som særskilt sag.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at de i indstillingen anførte takster for keramikværksteder i 2024 godkendes.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) driver fire keramikværksteder, som er placeret henholdsvis i bydelene Bispebjerg, Brønshøj, Vesterbro og Amager Øst. Keramikværkstederne er etableret som følge af lokal efterspørgsel. Efterspørgslen har generelt været stigende, og i dag er der venteliste til flere af keramikværkstederne.

Da værkstederne i udgangspunktet er etableret med afsæt i lokale behov, er der forskel på faciliteterne, både hvad angår arealstørrelse og omfang af udstyr (fx keramikovne). Derfor har priserne for adgang til værkstederne varieret mellem bydelene og er i dag som angivet i tabel 1:

Tabel 1: Aktuelle priser for keramiktilbud i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Bydel

Årlige udgifter til medlemskab/brugerkort i kr.

Engangsudgifter til introduktionskursus i kr.

Amager Øst

800

0 – ikke krav.

Bispebjerg

500

900

Brønshøj

600

Kursus under planlægning.

Vesterbro

750

0 – men krav om kursus.

Hertil kommer, at der tages betaling for ler- og porcelænsmateriale, som anvendes til produktion af genstande på værkstederne. Af hensyn til maskinernes holdbarhed er det kun det materiale, som værkstederne stiller til rådighed, der må anvendes. Priserne på materialet varierer i dag mellem 30 og 90 kr. pr. kg.

På baggrund af spørgsmål fra Frederik Werner Kronborg (Ø) om priser for keramikværksteder har Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderet, at keramikværkstederne nu er så etableret et tilbud, at det er hensigtsmæssigt at indføre en fælles takststruktur på tværs af værkstederne på samme måde, som for de tilbud, der er i takstkataloget.

Løsning

Fra 1. januar 2024 indføres en fælles takststruktur for de fire keramikværksteder, som drives af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Taksterne dækker overordnet de specifikke omkostninger ved at drive værkstederne, og foreslås p/l fremskrevet årligt, ligesom lignende takster i takstkataloget. forvaltningen foreslår følgende takster:

 • 800 kr. for årlig adgang til et værksted (medlemskab).
 • 35 kr. pr. kg. for materiale til en stentøjsproduktion (alm. ler, china-porcelæn).
 • 70 kr. pr. kg. for materiale til en porcelænsproduktion (papirporcelæn og støbeporcelæn).

Driften af keramikværksteder beror på, at brugerne kan anvende maskiner og øvrigt udstyr korrekt, og at brugerne anvender noget helt specifikt materiale. Forkert anvendelse og forkert materiale kan ødelægge fx ovnene. Derfor er der et krav om, at brugere dels skal tage et obligatorisk introduktionskursus om brug af det pågældende værksted, og at brugerne alene må anvende det ler- og porcelænsmateriale, som KFF stiller til rådighed. Introduktionskurset er inkluderet i taksten på de 800 kr., mens der grundet store udgiftsforskelle på materialetyper betales særskilt for materiale, som anvendes til produktion i værkstederne – dog kun opdelt i to priskategorier. De anførte takster er forbundet direkte til produktionen af genstande i værkstederne og dækker alene omkostninger til drift af værkstederne.

Der er også et keramikværksted i Valby Kulturhus. Værkstedet er organiseret som brugerdrevet tilbud, og brugerne er selv ansvarlige for rengøring, indkøb, introkurser og for at afholde Åben onsdag, som er et ugentligt tilbud, hvor alle kan borgere kan komme og prøve keramik. Valby Kulturhus har ikke en fast årlig betaling for anvendelse af faciliteterne, men tager alene betaling for introduktionstilbud og materialer relateret hertil. På den måde bidrager Valby Kulturhus også til, at det er muligt for alle københavnere løbende at få adgang til et keramikværksted, selvom der generelt er ventelister grundet fuld kapacitetsudnyttelse på værkstederne. Valby Kulturhus indgår derfor ikke i den anførte takststruktur. Desuden er Keramikværkstedet i Valby placeret sammen med et atelier, syværksted, trykkeri og et mini-fablab, som har åben adgang for alle.

Endelig skal det nævnes, at der kan være variationen mellem, hvilke ovne der stilles til rådighed i værkstederne. Det hænger sammen med den tidligere anførte lokale udvikling af værkstederne. Kort fortalt er den mest udbredte ovn en Cerama Green Line-ovn med plads til 210 liter. Derudover anvendes den lidt mindre Cerama Top-ovn (150 liter) i begrænset omfang, ligesom tilbuddet på Vesterbro også har 2 KE 200SC-ovne. Endelig er der også nogle Raku-ovne, som anvendes til en form af brænding af keramik. Ovn-typerne har kun begrænset betydning for kvaliteten af keramikgenstande, men der er forskellige i kapacitet og holdbarhed, hvor 2 KE 200SC-ovnene er mere robuste end den andre. Prisen for en Green Line-ovn er 47.100 kr., prisen for en Top-ovn er 32.000 kr., prisen for en Raku-ovn er 47.000 kr. mens prisen for en KE 200SC-ovn er 55.075 kr. Alle priser er eksklusive moms. Aktuelt arbejdes der på et fælles udbud af ovne, hvorfor udviklingen går imod, at de samme ovnmodeller vil blive anvendt på alle keramikværksteder, hvilket igen understøtter indførslen af den fælles takststruktur.

Aktuelt har værkstederne følgende ovne:

 • Amager Øst: 1 Green Line-ovn
 • Bispebjerg: 1 200SC-ovn, 1 Top-ovn, 1 Cerama-ovn af ældre model (190 liter) og 1 Raku-ovn.
 • Brønshøj: 1 Green Lin-ovn og 1 Raku-ovn.
 • Vesterbro: 5 Green Line-ovne, 2 200SC-ovne og 2 Raku-ovne.
 • Valby: 3 Green Line-ovne.

Økonomi

Prisstrukturen for anvendelse af de fire keramikværksteder ændres, hvilket potentielt kan betyde en ændring i indtægter. Da taksterne er sat ud fra udgiftsniveauet ved værkstederne, og da de samlede udgifter for de enkelte brugere ikke ændres markant, vil prisstrukturen netto ikke have økonomiske konsekvenser. Da antallet af brugere af de enkelte værksteder allerede er tilpasset ovnkapacitet og øvrig facilitetskapacitet, vil takststrukturen heller ikke påvirke de daglige aktiviteter på værkstederne.

Der er imidlertid ikke tidligere givet særskilt bevilling til udgifterne og indtægterne i forbindelse med keramikværkstederne, hvilket der gøres nu med denne indstilling. Da kulturhusene historisk har været styret ud fra et nettobudget, vil bevillingerne ikke påvirke de konkrete aktiviteter.  

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.

(2024 p/l)

Varig?
ja/nej

2024

2025

2026

2027

1 og 2

KFU

1060

3.35.64

I

-1.030

-1.030

-1.030

-1.030

Ja

1 og 2

KFU

1060

3.35.64

U

1.030

1.030

1.030

1.030

Ja

I alt

-

-

-

-

0

0

0

0

-

KFU = Kultur- og Fritidsudvalget

Endelig skal det nævnes, at taksterne ikke dækker alle udgifter ved at drive keramikværkstederne, og at dele af driften derfor indgår bydelenes grundbudget. 

Videre proces

Under forudsætning af at de nye takster godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen vil disse træde i kraft pr. 1. januar 2024. Taksterne vil blive indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets takstkatalog til Budget 2025.

 

Søren Tegen Pedersen                          / Christina Midjord

 

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender de i indstillingen anførte takster for keramikværksteder i 2024,
 2. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at de i indstillingen anførte takster for keramikværksteder i 2024 godkendes.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. oktober 2023

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top