Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Aflæggelse af anlægsregnskaber for tidligere år

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen forelægges til godkendelse aflæggelsen af to anlægsregnskaber afsluttet i tidligere år. Sagen har en teknisk karakter og har ikke økonomiske konsekvenser. Intern Revision har godkendt håndteringen af sagen, og hvis Borgerrepræsentationen tiltræder indstillingen, afsluttes de sager på Kultur- og Fritidsforvaltningens område, der vedrører bemærkningen om afslutning af anlægsregnskaber i revisionsrapporten for 2022. 

Indstilling

Indstilling om,

  1. at anlægsregnskaberne godkendes.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

For hvert anlægsprojekt skal der udarbejdes et anlægsregnskab, jf. Københavns Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Af tekniske årsager har disse projekter ikke kunne aflægges i tidligere regnskabsår.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet anlægsregnskaber for to projekter, som blev afsluttet i hhv. 2021 og i 2022. Resultatet af de to projekter fremgår af nedenstående tabel. Bilaget er en standart skabelon, som er udarbejdet af Intern Revision. Bilaget er godkendt af Intern Revision og regnskaberne kan godkendes.

Udstilling og åbning af Københavns Museum er fremlagt for udvalget tidligere, men der er efter regnskabsaflæggelsen konteret udgifter, som ikke var medregnet i det tidligere regnskab. Dette gør, at regnskabet skal godkendes igen.

For anlægsprojektet Nyt magasin til museerne er regnskabslukningen af projektet forsinket væsentligt, fordi forvaltningen har skulle udrede økonomien, hvilket har været udfordret af, at kommunen fik nyt økonomisystem (Kvantum) mellem bevillingstildeling, projektopstart og projektafslutning. Ændringen gør, at er en betydelig forskel mellem det bevilligede beløb tilbage fra 2015 og det beløb, som fremgår på projektet i Københavns Kommunes økonomistyringssystem Kvantum. Efter en manuel gennemgang af projektøkonomien er det afdækket, at der har ikke været nogen overskridelse af bevillingen. Forklaringer af de enkelte projekter fremgår af bilag 1.

For begge projekter gælder det, at den faktisk afvigelse er særdeles begrænset og svarer til 0 pct, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 - Resultat af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Projekt

(1.000 kr., løbende priser)

Rådighedsbeløb

Forbrug

Afvigelse

Afvigelse i procent

Udstilling og Åbning af Københavns Museum (udgifter)

26.016

27.062

-1.046

3,9%

Udstilling og Åbning af Københavns Museum (Indtægter)

-14.408

-15.453

1.045

6,8%

Udstilling og Åbning af Københavns Museum (Netto)

11.608

11.609

-1

0,0%

 

 

 

 

 

Nyt magasin til museerne

29.929

29.933

-4

0,0%                              

Nyt magasin til museerne (Netto)

29.929

29.933

-4

0,0%

 

Med aflæggelsen af anlægsregnskaberne er revisionsbemærkningerne vedrørende anlægsregnskaberne for 2021 og 2022 håndteret.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer ikke, at der vil være anledning til nye revisionsbemærkninger i forbindelse med årsregnskabet for 2023.

Økonomi

Resultatet af de fremlagte regnskaber er håndteret ved bevillingsmæssige ændringer i 2022 og ved årsafslutningen i 2022. Der er derfor ikke nogen økonomiske konsekvenser af sagen.

Videre proces

Anlægsregnskaberne fremsendes til Økonomiforvaltningen, Borgerrepræsentationen og Intern Revision.

 

Søren Tegen Pedersen / Janus Rønholt Hansen

 

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender

  1. at to anlægsregnskaber for projekter afsluttet i tidligere år godkendes, jf. tabel 1.
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 26. oktober 2023

 

Indstillingen blev godkendt under dagsordenspunkt 1 ”godkendelse af dagsorden”.

 

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top