Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Yderligere grundkapital og garanti til opførelse af plejeboliger og serviceareal, Boligselskabet AKB, afd. Ørestad Syd

Se alle bilag

Boligselskabet AKB, afd. Ørestad Syd, beliggende Robert Jakobsens Vej 51, 2300 København S har i forbindelse med afslutning af byggeregnskabet for opførelse af ejendommen erfaret, at grundkapitalen og de allerede udstedte garantier ikke er tilstrækkelige, idet byggeriet af plejeboligerne er blevet fordyret.  Der skal tages stilling til forhøjelse af anskaffelsessummen, forhøjelse af grundkapitallån, statsligt tilskud til servicearealer og yderligere garantier på 1.339.000 kr. for plejeboliger og 559.000 kr. for servicearealet, som ikke kan indeholdes i den bemyndigelse, som er godkendt af Borgerrepræsentationen den 8. oktober 2009, og i garantien for servicearealet, der er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 13. maj 2013.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at bemyndige Teknik- og Miljøudvalget til at meddele tilsagn om støtte i form af kommunalt grundkapitallån på yderligere 1.040.000 kr. og garanti for realkreditlån op til yderligere 1.339.000 kr. til plejeboligerne,
  2. at bemyndige Teknik- og Miljøudvalget til at meddele yderligere tilsagn om statsligt engangstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealer, i alt 160.000 kr.,
  3. at bemyndige Teknik- og Miljøforvaltningen til at stille yderligere kommunal garanti på 100 % for realkreditlån på 559.000 kr. til servicearealerne og på 1.339.000 kr. til plejeboligerne.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik og Miljøudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte den 8. oktober 2009 at bemyndige Teknik- og Miljøudvalget til at meddele kommunal støtte til projekt med opførelse af 110 ældreboliger med tilhørende serviceareal. Støtten bestod af kommunalt grundkøbslån på 7 % af anskaffelsessummen på 174,1 mio. kr. og kommunal garanti for realkreditlånet, engangstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealet og kommunal garanti på op til 100% af realkreditlån på 57,8 mio.kr. for servicearealet.

Forvaltningen har i forbindelse med afslutning af byggeregnskabet fået oplyst, at de endelige anskaffelsessummer er på 189,2 mio. kr. for plejeboligerne og 51,9 mio. kr. for servicearealerne. Undervejs i projektet er der foretaget ændringer, idet antallet af ældreboliger er forhøjet fra 110 til 114 boliger. Servicearealet er reduceret fra 2.630 m2 til 1.998 m2.

Der er derfor nu behov for at forøge støtten til projektet.

Løsning

Bemyndigelse til forhøjelse af garanti og anskaffelsessum for plejeboligerne
I forbindelse med byggeregnskabet har Teknik- og Miljøforvaltningen modtaget ansøgning om yderligere garanti for 100 % af realkreditlån på 1.339.000 kr. for plejeboligerne, idet det oprindelige lån på 170.832.000 kr. er forhøjet til 172.171.488 kr.

Fordyrelsen og ændringen af plejeboligerne har bevirket, at grundkapitallånet er steget fra 7% af 174,1 mio.kr. (12,2 mio. kr.) til 7% af 189,2 mio. kr. (13,24 mio. kr.) svarende til ca. 1.040.000 kr.

Den endelige finansiering for plejeboligerne er opgjort således:

Byggeregnskab/Finansiering

Plejeboliger

Lånefinansiering 91%

172.171.488 kr.

Grundkapitallån 7%

13.243.960 kr.

Beboerindskud 2%

3.783.989 kr.

 

 

I alt

189.199.437 kr.

 

Statsligt tilskud på 40.000 kr. pr. bolig til finansiering af serviceareal
Idet byggeriet er forøget med 4 plejeboliger, bevirker dette et forøget statstilskud på 160.000 kr., hvorefter det samlede statstilskud stiger fra oprindeligt 4,4 mio. kr. til 4,56 mio. kr.

Forhøjelse af kommunal garanti til servicearealerne
Teknik- og Miljøudvalget har i 2013 bemyndiget Teknik- og Miljøforvaltningen til at meddele garanti for lån til servicearealer med 100% af 34.841.000 kr. Der er givet en garanti på 34.840.000 kr. Efter færdiggørelse af byggeriet er der behov for en garanti på 35.399.000 kr., hvorfor garantien skal forhøjes med 559.000 kr.  Byggeregnskaberne havde skæringsdag den 15. juli 2012. Boligselskabet indsendte ansøgning om Skema C den 9. september 2022. I forbindelse med gennemgang af regnskabet blev det konstateret, at anskaffelsessummen og de estimerede garantibeløb ikke var opgjort korrekt. De endelige garantianmodninger og bekræftelse på den ændrede anskaffelsessum blev modtaget i september 2023.

Politisk handlerum
Borgerrepræsentations kompetence i sager som denne er begrænset, idet der alene er mulighed for ikke at godkende en overskridelse af seneste tilsagn (Skema B) fra Teknik- og Miljøforvaltningen til boligselskabet. En manglende godkendelse vil betyde, at boligselskabet skal have finansieret overskridelsen med ugaranterede lån, hvilket vil medføre en fordyrelse af projektet.

Økonomi

Garantien medfører ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget. Garantien kommer kun til udbetaling, såfremt boligafdelingen ikke selv kan betale ydelserne på lånet. Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt indikationer på, at garantien vil komme til udbetaling.

Et yderligere statsligt tilskud på 160.000 kr. til servicearealer har ikke bevillingsmæssige konsekvenser for Teknik- og Miljøforvaltningen.

Videre proces

Når Borgerrepræsentations beslutning foreligger, vil Teknik- og Miljøforvaltningen meddele støttetilsagn (Skema C) og give de konkrete garantier.  

 

Søren Wille / Karsten Biering Nielsen

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at bemyndige Teknik- og Miljøudvalget til at meddele tilsagn om støtte i form af kommunalt grundkapitallån på yderligere 1.040.000 kr. og garanti for realkreditlån op til yderligere 1.339.000 kr. til plejeboligerne,
  2. at bemyndige Teknik- og Miljøudvalget til at meddele yderligere tilsagn om statsligt engangstilskud på 40.000 kr. pr. bolig til servicearealer, i alt 160.000 kr.,
  3. at bemyndige Teknik- og Miljøforvaltningen til at stille yderligere kommunal garanti på 100 % for realkreditlån på 559.000 kr. til servicearealerne og på 1.339.000 kr. til plejeboligerne.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 6. november 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top