Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Endelig godkendelse af udvidelse af miljøzonen på Amager, Amager

Se alle bilag

På baggrund af medlemsforslag om udvidelse af miljøzone vedtog Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2022, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal udarbejde forslag om at udvide miljøzonen til kommunegrænsen på Amager. Borgerrepræsentationen vedtog den 15. december 2022 at sende forslaget i seks ugers offentlig annoncering. Borgerrepræsentationen skal nu, på baggrund af de indkomne bemærkninger, samt Teknik- og Miljøforvaltningens efterfølgende dialog med Tårnby Kommune, herunder udarbejdelse af nyt forslag til den konkrete afgrænsning, tage stilling til en udvidelse af miljøzonen på Amager.

Indstilling

Indstilling om, 

 1. at forslag til udvidelse af miljøzonen på Amager, jf. bilag 4, godkendes,
 2. at medlemsforslag om udvidelse af miljøzone til Ørestad, stillet af Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, jf. Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2022, er hermed håndteret (bilag 7).

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 15. december 2022 at sende et annonceringsforslag for udvidelse af miljøzonen på Amager, der blandt andet indebar opsætning af 18 forvarslingsskilte i Tårnby Kommune, i seks ugers offentlig annoncering. Teknik- og Miljøforvaltningen har i annonceringsperioden, der løb frem til slutningen af januar 2023, modtaget 17 bemærkninger. På baggrund af Tårnby Kommunes bemærkning om manglende accept af forslaget har Teknik- og Miljøforvaltningen i dialog med Tårnby Kommune udarbejdet et nyt forslag til udvidelsen. I det nye forslag friholdes Otto Brahes Allé, så borgere i Tårnby Kommune kan komme til Naturskolen på Granatvej, og den øvrige miljøzonegrænse trækkes lidt tilbage fra kommunegrænsen på en række strækninger, så der opsættes to forvarslingsskilte i Tårnby Kommune. Tårnby Kommunes Teknik og Miljøudvalg har behandlet og godkendt det nye forslag til udvidelse af miljøzonen på Amager den 12. oktober 2023. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til udvidelse af miljøzonen på Amager samt at medlemsforslag om udvidelse af miljøzone til Ørestad er håndteret.

Løsning

På baggrund af den offentlige annoncering af forslaget om udvidelse af miljøzonen til kommunegrænsen på Amager, jf. bilag 5, har Teknik- og Miljøforvaltningen modtaget 17 bemærkninger. Bemærkningerne kommer fra Tårnby Kommune, Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg, Miljøpunkt Amager og 13 borgere. Bemærkningerne kan inddeles i følgende kategorier:

 1. Tilkendegivelse af manglende accept af en udvidelse af miljøzonen på det foreliggende grundlag (Tårnby Kommune).
 2. Bekymring om ikrafttrædelsesdatoen og de økonomiske udgifter, der er forbundet med at få eftermonteret et partikelfilter (to borgere).
 3. Positive tilbagemeldinger i forhold til udvidelse af miljøzonen (Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, Miljøpunkt Amager samt ti borgere).
 4. Misforståelse af miljøzonens formål (en borger).

Bemærkningerne er samlet i bilag 2 og forvaltningens kommentarer til disse fremgår af bilag 3. Bemærkningerne og den efterfølgende dialog med Tårnby Kommune har givet anledning til ændringer i annonceringsforslaget, jf. bilag 4. Miljøzonen på Amager foreslås således udvidet ved, at Otto Brahes Allé ikke er omfattet, så borgere i Tårnby Kommune kan komme til Naturskolen på Granatvej, og at den øvrige miljøzonegrænse på en række strækninger trækkes lidt tilbage fra kommunegrænsen. Dette medfører, at der opsættes to forvarslingsskilte i Tårnby Kommune mod de 18 forvarslingsskilte i det tidligere annonceringsforslag. Tårnby Kommunes Teknik og Miljøudvalg har behandlet og godkendt dette forslag den 12. oktober 2023 inkl. et nyt høringssvar i bilag 6.

Antallet at dieseldrevne personbiler uden partikelfilter i Tårnby Kommune er relativt lille (ca. 190) og da antallet er faldende, er det Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at den foreslåede udvidelse af miljøzonen ikke vil medføre uhensigtsmæssige vendemanøvrer eller uønsket sivetrafik. Udover de dieseldrevne personbiler, der bliver omfattet af det nye krav om partikelfilter, der trådte i kraft den 1. oktober 2023, er der i Tårnby Kommune indregistreret følgende busser, vare- og lastbiler, som i en årrække ikke har måtte køre i miljøzonen: 37 busser, 79 varebiler og 82 lastbiler.

Det bemærkes, at med dette forslag vil det fortsat være muligt for køretøjer fra Vestamager at komme på Øresundsmotorvejen ved Københavns Lufthavn og ved Amager Strandvej uden at køre igennem miljøzonen.

Politisk handlerum

 • Det kan besluttes at fastholde annonceringsforslaget, hvor miljøzonen udvides helt til kommunegrænsen, jf. bilag 5, og ansøge Tårnby Kommune om opsætning af 18 forvarslingsskilte. Hvis Tårnby Kommune giver afslag på opsætning af skiltene med henvisning til trafikale hensyn, kan sagen eventuelt efterfølgende indbringes som en tvist til afgørelse hos transportministeren, jf. vejlovens §133.

   

 • Det kan også besluttes at fastholde annonceringsforslaget, hvor miljøzonen udvides helt til kommunegrænsen, men hvor der ikke opsættes forvarslingsskilte i Tårnby Kommune. Forvaltningen har været i dialog med Vejdirektoratet, der oplyser, at vejafmærkningsbekendtgørelsen ikke indeholder krav om, at en miljøzone skal forvarsles. Det er dog både Vejdirektoratets og Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at forvarsle miljøzonen, således at køretøjer, der ikke må køre ind i zonen, i tide kan nå at køre en anden vej uden om zonen.

Økonomi

Finansiering af kommunikation og skiltning i forbindelse med udvidelsen kan findes indenfor forvaltningen egen ramme.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen annoncere udvidelsen på annonceringsportalen. Herefter skal der være en 14 måneders varslingsperiode, før kravene træder i kraft, forventeligt 1. marts 2025. Dette så borgere og virksomheder kan nå at opgradere deres køretøjer ved enten at udskifte køretøjerne eller få eftermonteret et partikelfilter. I varslingsperioden vil der blive gennemført en informationsindsats målrettet borgere og virksomheder i de nye områder.

 

Søren Wille / Peter Højer

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

 1. at forslag til udvidelse af miljøzonen på Amager, jf. bilag 4, godkendes.
 2. at medlemsforslag om udvidelse af miljøzone til Ørestad, stillet af Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, jf. Teknik- og Miljøudvalget den 29. august 2022, er hermed håndteret (bilag 7).

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 6. november 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ønsker så stor en miljøzone som muligt, og ser frem til frem mod BR-behandlingen at blive yderligere oplyst for så vidt angår betydningen for partikelforureningen af zonens justerede grænser, samt hvor mange husstande, der ikke omfattes af den justerede zone.”

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top