Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Indtægtsbevilling om ”Change (K)now”

Se alle bilag

Teknik- og Miljøforvaltningen har ansøgt om og modtaget tilsagn om ekstern finansiering til et projekt om fremme af genbrugelige emballager. For at modtage ekstern finansiering skal Borgerrepræsentationen godkende at modtage finansieringen, jf. Københavns Kommunes bevillingsregler. Borgerrepræsentationen skal på den baggrund tage stilling til modtagelse af tilskud fra EU Interreg Baltic Sea Region til at reducere mængden af engangsemballage med projektet Change (K)now. 

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra EU Interreg Baltic Sea Region på 2,51 mio. kr. som led i Change (K)now projektet. Der skal på den baggrund gives en indtægts- og en udgiftsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 2,51 mio. kr. på service, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Af Københavns Kommunes Bevillingsregler fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter.

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 29. juni 2023 fået tilsagn om tilskud fra EU Interreg Baltic Sea Region til at indgå i et projekt, der understøtter målene i den kommende Ressourceplan 2030 samt Klimaplan 2035.

Denne indstilling er en standardindstilling i forhold til at overholde bevillingsreglerne for Københavns Kommune. Under løsning beskrives kort det projekt, som indtægtsbevillingen bidrager til at finansiere.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den tildelte finansiering fra EU Interreg Baltic Sea Region kan modtages og anvendes til Change (K)now projektet.

Løsning

Projektet Change (K)now har til formål at teste brugen af flergangsemballage til mad og drikke og understøtter dermed den kommende Ressourceplan 2030 samt Klimaplan 2035. Projektet fokuserer på kommuner og kommunale enheder samt virksomheder, der leverer genbrugssystemer – og ikke mindst borgerne. Disse aktører kan være med til at fremme cirkulariteten af mad- og drikkeemballagen i byen, ved at overgå fra brugen af engangsemballager til genbrug af emballager og hjælpe med at ændre rutiner og adfærd hos brugerne af byen. Change (K)now projektet har samlet fået bevilliget 4,6 mio. euro, hvor forvaltningen vil samarbejde med 22 andre partnere i otte lande (Letland, Estland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark og Sverige).

Løsningerne, der testes hos alle partnerne i ovenstående lande, skal publiceres og have et skaleringspotentiale. Desuden skal København være vært for den afsluttende konference for Change (K)now-projektet i slutningen af 2026. Københavns Kommune er dermed en central test-partner i projektet, og Teknik- og Miljøforvaltningen skal bl.a. sikre, at der samles viden igennem de aktuelle løsninger og få relevante aktører involveret i projektet. 

I Københavns del af Change (K)now vil Teknik- og Miljøforvaltningen kortlægge barrierer ved at analysere og kvalificere forskellige løsninger, teste dem i pilotprojekter, tilpasse løsninger i lokal kontekst så det bliver enklere at implementere løsninger for brugerne, fx restauranter og cafeer.

Projektet omfatter tre fokusområder: Kommunens eget forbrug, Take-away og Events.

Forvaltningen vil i samarbejde med projektpartnerne og de relevante aktører i kommunen teste genbrugsløsninger hos Københavns Kommunes egne institutioner. Det skal undersøges, hvordan engangsemballager anvendes i kommunen og på denne baggrund teste, om det er muligt at reducere emballageforbruget gennem mere genbrug.

Forvaltningen vil som led i projektet også, i samarbejde med fx caféer, restauranter og madmarkeder, teste løsninger for genbrugelige mad- og drikkeemballager, da de har et relativt stort forbrug af engangsemballage på by-niveau. Herudover vil forvaltningen i samarbejde med eventarrangører (fx den årlige KU-festival, DHL og lign.) teste nye løsninger for at højne returraten ved arrangementer.

Projektet skal gennemføres i perioden 2024-2026.

Ved Budget 2024 (5. oktober 2023, A, B, C, F, I, O og V)) er der givet én mio. kr. over to år til en pulje, der kan søges af diverse restauranter, caféer og megaevents til at understøtte blivende/ permanente systemer i København. Her er det aktørerne, der søger puljen, som arbejder videre med de konkrete projekter, hvor det i Change (K)now er Københavns Kommune selv, der tester og løbende udvikler forskellige muligheder for at nedbryde eksisterende barrierer i systemet, med fokus på adfærdsændring og brugervenlighed af emballage i byen. Den viden og de resultater, som virksomhederne i innovationspuljen fra budgetmidlerne genererer, vil Change (K)now konsortiet få adgang til, til brug for de øvrige tests. Samtidig vil erfaringer fra Change (K)now, især i andet budgetår, kunne understøtte de virksomheder, der tildeles puljemidler.

Teknik- og Miljøudvalget vil modtage en midtvejsstatus af projektet ultimo 2025.

Politisk handlerum

Hvis Borgerrepræsentationen vælger ikke at godkende indstillingen om at modtage tilskud fra EU Interreg Baltic Sea Region, vil Teknik- og Miljøforvaltningen ikke kunne deltage i Change (K)now projektet.

Økonomi

Københavns Kommunes del af projektet udgør 3,14 mio. kr. af en samlet økonomisk ramme på 34,6 mio. kr. Projektet er 80% finansieret af EU Interreg Baltic Sea, og Københavns Kommune finansierer dermed selv 20% i form af medarbejderressourcer. Tilskuddet fra EU Interreg Baltic Sea dækker 2,51 mio. kr. svarende til 80% af Københavns Kommunes samlede andel af projektet på 3,14 mio. kr. Der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med tilskuddet. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med projektet.

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med projektet fremgår af tabellen på næste side.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.*

(2024p/l)

Varig?
ja/nej

 

2024

2025

2026

 

 

1.

TMU

1000 - Ordinær drift

6.45.55.1

I

-1000

-1000

-510

Nej

 

1.

TMU

1000 - Ordinær drift

6.45.55.1

U

1000

1000

510

Nej

 

I alt

-

-

-

-

0

0

0

-

 

TMU = Teknik- og Miljøudvalget

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen EU Interreg Baltic Sea om, at tilskud kan modtages, og projektet igangsættes med de øvrige parter i projektet. 

 

Søren Wille / Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra EU Interreg Baltic Sea Region på 2,51 mio. kr. som led i Change (K)now projektet. Der skal på den baggrund gives en indtægts- og en udgiftsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 2,51 mio. kr. på service, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 30. oktober 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Socialdemokratiet afgav følgende nye protokolbemærkning, som Enhedslisten, SF og Alternativet tilsluttede sig:

”Partierne er meget tilfredse med, at vi i Københavns Kommune nu kommer videre med at reducere engangsemballage i byen med Change (K)now projektet, der skal analysere og kvalificere forskellige løsninger og teste dem i pilotprojekter på tværs af kommunens eget forbrug, takeaway ved fx restauranter og madmarkeder og ved events. Partierne ønsker, at vi fortsat indfører pant på takeaway-emballage i København, og det her er et vigtigt skridt i den rigtige retning.”

Til top