Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Kvarterplan for Områdefornyelse Bispeengen

Se alle bilag

Områdefornyelserne er en særlig indsats, som har til formål at løfte Københavns udsatte byområde jf. Politik for Udsatte Byområder (BR 22. juni 2017). Siden 2019 har områdefornyelserne derudover været en del af Københavns Kommunes indsats i relation til statens parallelsamfunds-lovgivning.

Forvaltningen har på baggrund af omfattende borger- og interessentinddragelse udarbejdet en kvarterplan for Områdefornyelse Bispeengen, der har til hensigt at løfte det udsatte byområde omkring Lundtoftegade på Nørrebro. Områdefornyelsen understøtter implementeringen af forandringsplanen for boligområdet AKB Lundtoftegade, men har fokus på et samlet løft af hele kvarteret. Områdefornyelsens kvarterplan består af i alt 11 projekter.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at kvarterplan for Områdefornyelse Bispeengen godkendes, jf. bilag 3,
 2. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende ændringer i kvarterplanen inden for den fastsatte økonomiske ramme,
 3. at vedtægter for Områdefornyelse Bispeengen godkendes, jf. bilag 4,
 4. at der frigives en anlægsbevilling på 57,6 mio. kr. til realisering af projekterne i kvarterplanen for Områdefornyelse Bispeengen. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 5,
 5. at der overføres og frigives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til en ekstern evaluering af områdefornyelsesindsatsen fra Teknik- og Miljøudvalgets byfornyelsesramme i 2026, jf. økonomiafsnittet og bilag 5.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 3. juni 2021, at der skal gennemføres en områdefornyelse i kvarteret omkring Lundtoftegade i perioden 2023-2028. I den forbindelse afsatte Borgerrepræsentationen en samlet rådighedsbevilling på 59,1 mio. kr. til at finansiere Områdefornyelse Bispeengen (tidligere Lundtoftegadekvarteret), hvoraf 1,5 mio. kr. blev frigivet til udarbejdelse af kvarterplan og omverdensinddragelse. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet forslag til kvarterplan for Områdefornyelse Bispeengen, jf. bilag 3.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til kvarterplanen, herunder Teknik- og Miljøudvalgets bemyndigelse til at foretage ændringer i kvarterplanen, områdefornyelsens vedtægter og frigivelse af de resterende anlægsmidler, så kvarterplanens projekter kan igangsættes. Herudover skal der tages stilling til gennemførelse af en ekstern evaluering af områdefornyelsesindsatsen i perioden 2024-2031.

Løsning

Som led i Københavns Kommunes arbejde med at løfte de udsatte byområder (jf. Politik for Udsatte Byområder) og for at styrke udviklingen i de almene boligafdelinger på statens parallelsamfundsliste har Borgerrepræsentationen afsat 59,1 mio. kr. fra 2023 til 2028 til Områdefornyelse Bispeengen. Områdefornyelsen dækker et udsat byområde på Nørrebro (herefter omtalt Bispeengen-kvarteret), som blandt andet omfatter det udsatte boligområde AKB Lundtoftegade, der indtil 2020 var på statens parallelsamfundsliste, jf. bilag 2. Her er beboernes indkomst og arbejdsmarkedstilknytning under gennemsnittet for København. Ligeledes er Bispeengen-kvarteret opdelt af store trafikerede veje som Bispeengbuen, Lundtoftegade og Hillerødgade, byrum og legepladser fremstår nedslidte og der mangler attraktive mødesteder, som kan understøtte lokale fællesskaber.

Områdefornyelse Bispeengen indgår i kommunens arbejde med at udvikle det almene boligområde AKB Lundtoftegade, så det ikke igen kommer til at optræde på Statens parallelsamfundsliste, jf. parallelsamfundslovgivningen. Med Budget 2021 (1. oktober 2020) (A, B, C, F, O, V og partiet Fremad) besluttede Borgerrepræsentationen, at der skulle udarbejdes en forandringsplan for boligområdet, samt at en områdefornyelse skulle understøtte implementeringen af forandringsplanen og lave et løft af hele det omkringliggende kvarter. Kvarterplanen for Områdefornyelse Bispeengen har derfor et særligt fokus på problemstillinger relateret til parallelsamfundslovgivningen.

Kvarterplanen bygger på en omfattende inddragelse af lokale beboere, aktører, erhvervsliv og kommunens øvrige forvaltninger. Der er den forbindelse afholdt fire større kvartermøder, udsendt to e-Boks-invitationer til alle kvarterets beboere samt afholdt møder og gåtur i kvarteret med over 50 aktører, erhvervsdrivende og samarbejdspartnere. På baggrund af denne proces har forvaltningen udarbejdet en kvarterplan med konkrete projekter, der skal bidrage til udviklingen af kvarteret. Områdefornyelsen vil bl.a. arbejde med:

 • En omdannelse af Borups Plads til et grønt, lokalt mødested.
 • Bedre forbindelser på tværs af kvarteret ved fx Lundtoftegade, Tikøbgade eller højbanen.
 • Udvikling af Parken ved Bispeengen som et synligt, attraktivt og trygt mødested i kvarteret.
 • Udvikling af pladsen under højbanen ved Nørrebro Station med fx ophold, aktivitet eller kunst.
 • Etablering af ny byrumskunst, som kan styrke områdets identitet og trække lokale beboere og andre københavnere til kvarterets mødesteder.
 • Indsatser som kan gøre det nemmere for kvarterets beboere at foretage flere klimavenlige handlinger i hverdagen i forhold til fx affaldssortering og ressourceforbrug.
 • Kvarterets børn og unge gives bedre muligheder for at tage del i udviklingen af deres kvarter via fx et nyt ungepanel i kvarteret.

Kvarterplanens projekter er lokalt forankrede og gennemføres i dialog med beboere og aktører for at sikre, at løsningerne tilpasses lokale behov. Kvarterplanens projekter er beskrevet med uddybende projektbeskrivelser i bilag 3. Et resumé af kvarterplanens projekter kan ses i bilag 6.

Alle projekter (med undtagelse af Parken ved Bispeengen) kan realiseres i en basisversion inden for kvarterplanens økonomiske ramme, mens nogle projekter skal have ekstern medfinansiering for at kunne realiseres i fuld skala, jf. bilag 6. Områdefornyelsens sekretariat arbejder for at tiltrække yderligere investeringer til Bispeengen-kvarteret, der kan løfte området, så det kommer på niveau med resten af København. Sekretariatet fungerer derudover som det lokale mødested for udvikling af projekterne og samarbejde med aktører i området. Hvor der er behov for yderligere finansiering af projekterne, vil den blive søgt hos bl.a. statslige og private fonde og puljer samt via budgetforhandlingerne. Borgerrepræsentationen vil i den forbindelse skulle tage stilling til modtagelse af midler fra private eller statslige fonde og puljer.

Organisering

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet vedtægter for områdefornyelsen, jf. bilag 4. Den 22. august 2023 blev der nedsat en lokal styregruppe bestående af repræsentanter for områdets beboere, institutioner, lokaludvalg og de kommunale forvaltninger. Styregruppen har i uge 36 haft kvarterplanen til endelig kommentering, hvorefter forvaltningen i videst muligt omfang har indarbejdet de modtagne bemærkninger. Styregruppen har sammen med det lokale sekretariat medansvar for at realisere projekterne inden for kvarterplanens og vedtægternes rammer. Styregruppen og det lokale sekretariat kan i fællesskab vedtage ændringer i kvarterplanens projekter og budget, hvis det i løbet af områdefornyelsens projektperiode bliver nødvendigt. Teknik- og Miljøudvalget orienteres om væsentlige ændringer i økonomien indenfor kvarterplanens ramme, jf. bilag 4.

Ekstern evaluering

Siden 2019 har områdefornyelser været en del af Københavns Kommunes indsats i relation til statens parallelsamfunds-lovgivning. Da områdefornyelserne i Københavns Kommune ikke længere finansieres af staten, laves der ikke evalueringer i den forbindelse. Forvaltningen foreslår derfor, at der gennemføres en ekstern og tværgående evaluering af Københavns Kommunes indsats i de udsatte byområder med fokus på områdefornyelsernes generelle virkning. Evalueringen vil tage afsæt i fem igangværende og kommende områdefornyelser (Skjolds Plads, Bispebjerg Bakke, Bispeengen, Hørgården og Husum). Dette skal supplere de enkelte områdefornyelsers selvstændige evalueringer, som fortsat vil blive gennemført inden for egen ramme og blive afrapporteret midtvejs og afslutningsvis.

Politisk handlerum

Kvarterplanen for Områdefornyelse Bispeengen bygger på en omfattende inddragelse af områdets beboere og aktører. På den baggrund kan Borgerrepræsentationen beslutte at sende eventuelle ændringer til fx projektbeskrivelser, målsætninger e.l. tilbage til Teknik- og Miljøforvaltningen, som på denne baggrund vil gå i dialog med lokalområdet om, hvordan den ønskede ændring bedst kan indarbejdes i kvarterplanen.

Økonomi

Områdefornyelse Bispeengen har en samlet rådighedsramme på 59,1 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. blev frigivet på Borgerrepræsentationens møde 3. juni 2021 til udarbejdelse af kvarterplan og omverdensinddragelse. Med denne indstilling skal de resterende 57,6 mio. kr. frigives til realisering af projekterne i kvarterplanen for Områdefornyelse Bispeengen, herunder til finansiering af et lokalt placeret sekretariat, jf. bilag 5.

Herudover overføres og frigives med denne indstilling 1,0 mio. kr. fra byfornyelsesrammen i 2026 til en ekstern evaluering af områdefornyelsesindsatsen jf. bilag 5. Byfornyelsesrammen finansierer Københavns Kommunes samlede byfornyelsesindsats, der består af tre dele: Områdefornyelse, gårdhaver og bygningsfornyelse. Der afsættes årligt 164 mio. kr. til indsatsen, hvoraf der gennemsnitligt anvendes 24% til områdefornyelser, 16 % til gårdhaver og 60% til bygningsfornyelse. Områdefornyelsens del af byfornyelsesrammen er disponeret til og med 2025.

Bevillingerne er placeret på hovedbevillingen Byfornyelse, anlæg, som er omfattet af forvaltningens anlægsmåltal. Teknik- og Miljøudvalget har budget 2021 besluttet at prioritere anlægsmåltal til projektet for 2021. Igangsatte anlægsprojekter færdiggøres uanset projektets varighed, og tildeles dermed automatisk anlægsmåltal i de kommende år (TMU 17. maj 2021).

Hvis kvarterplanen vedtages, afsættes der 0,7 mio. kr. i årlig afledt drift til de anlæg, der opføres i forbindelse med områdefornyelsen. Beløbet indarbejdes i indkaldelsescirkulæret i det år, hvor første år med behov for afledt drift indgår i budgetperioden. Midlerne placeres i en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget, året efter områdefornyelsesindsatsen er gennemført. Den afledte drift til anlægsprojekter, der ibrugtages inden udmøntningen af puljen, afholdes inden for områdefornyelsens budget.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, påbegyndes realiseringen af kvarterplanens projekter. I 2026 gennemføres en midtvejsevaluering, der vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, med eventuelle omprioriteringer i budget og/eller projekter. Områdefornyelsen afsluttes i november 2028, hvorefter Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en endelig evaluering af områdefornyelsen.

Den eksterne evaluering af områdefornyelsesindsatsen igangsættes primo 2024 og vil løbe frem til primo 2031. Teknik- og Miljøudvalget vil løbende blive orienteret om evalueringens resultater.

 

Søren Wille / Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at kvarterplan for Områdefornyelse Bispeengen godkendes, jf. bilag 3.
 2. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende ændringer i kvarterplanen inden for den fastsatte økonomiske ramme.
 3. at vedtægter for Områdefornyelse Bispeengen godkendes, jf. bilag 4.
 4. at der frigives en anlægsbevilling på 57,6 mio. kr. til realisering af projekterne i kvarterplanen for Områdefornyelse Bispeengen. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 5.
 5. at der overføres og frigives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til en ekstern evaluering af områdefornyelsesindsatsen fra Teknik- og Miljøudvalgets byfornyelsesramme i 2026, jf. økonomiafsnittet og bilag 5.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 30. oktober 2023

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som erstatning af 1.-5. at-punkt:

 

"at projektet sendes tilbage til forvaltningen med henblik på, at midler til projektet anvendes til reel byfornyelse og reelle initiativer fremfor på administration.”     

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 2 stemmer mod 8. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C

Imod stemte: A, B, F, Ø og Å

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

"Det er en meget stor del af det samlede budget der anvendes på administration, det Konservative Folkeparti ser heller at midlerne anvendes på real byfornyelse fremfor på administration og ønsker derfor en revision af budgettet med større fokus reale initiativer.”

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”For Det Konservative Folkeparti er det væsentligt at projektet ikke har negative konsekvenser for fremkommelighed og parkering.”

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkninger fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. oktober 2023:

"Det er en meget stor del af det samlede budget der anvendes på administration, det Konservative Folkeparti ser hellere at midlerne anvendes på real byfornyelse fremfor på administration og ønsker derfor en revision af budgettet med større fokus på reale initiativer.”

”For Det Konservative Folkeparti er det væsentligt at projektet ikke har negative konsekvenser for fremkommelighed og parkering.”

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af indstillingen:

"at projektet sendes tilbage til forvaltningen med henblik på, at midler til projektet anvendes til reel byfornyelse og reelle initiativer fremfor på administration.”    

 

Det af Det Konservative Folkeparti genfremsatte ændringsforslag blev forkastet med 38 stemmer imod 14. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og V.

Imod stemte: Ø, A, F, B, Å, I og O.

 

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning:

"Det er en meget stor del af det samlede budget der anvendes på administration, det Konservative Folkeparti ser heller at midlerne anvendes på reel byfornyelse fremfor på administration og ønsker derfor en revision af budgettet med større fokus reelle initiativer.”

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning:

”For Det Konservative Folkeparti er det væsentligt at projektet ikke har negative konsekvenser for fremkommelighed og parkering.”

Til top