Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Alment boligprojekt med familieboliger på Bellakvarter BF3, Eksercerpladsen, Amager Vest

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til opførelse af det almene boligprojekt Bellakvarter med 72 familieboliger på Eksercerpladsen, Amager Vest.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende opførelse af 72 almene familieboliger på 146fa Eksercerpladsen, Amager Vest i overensstemmelse med bilag 2,
  2. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at meddele tilsagn om kommunal støtte til det almene boligselskab fsb i form af grundkapitallån på 8 % af anskaffelsessummen til familieboligerne, svarende til i alt op til 13,22 mio. kr. (inkl. 5 % regulering). Beløbet frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling finansposter i 2021, jf. økonomiafsnittet,
  3. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at meddele kommunal garanti på op til 117,65 mio. kr. for realkreditlån til projektet,
  4. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende det endelige projekt og anskaffelsessummen under forudsætning af, at der ikke er væsentlige afvigelser i forhold til det foreliggende.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har udbudt kommunal grundkapital afsat i Budget 2017 (BR 13. september 2016) (A, B, C, F, I, O, V, Ø og løsgænger Kasper Heumann Kristensen).

Det almene boligselskab fsb har fremsendt et boligprojekt med 72 almene familieboliger på Eksercerpladsen, Amager Vest. Borgerrepræsentationen skal på den baggrund tage stilling til opførelse af det indstillede projekt, herunder kommunal støtte i form af grundkapital og garanti til realkreditlån. Teknik- og Miljøforvaltningen vil efterfølgende meddele Skema A tilsagn til det accepterede projekt, når projektet opfylder kravene hertil.

Løsning

Det overordnede formål med udbud af grundkapital er at få opført almene boliger til en rimelig husleje i en høj arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet med fokus på social og miljømæssig bæredygtighed, som beskrevet i Administrationsgrundlag for almene byggerier (TMU 11. oktober 2021).

Det indstillede projekt er vurderet af et bedømmelsesudvalg med repræsentanter fra Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen. Bedømmelsesudvalgets samlede bedømmelse er sket ud fra en helhedsvurdering på baggrund af følgende kriterier: Arkitektur og boligkvalitet, placering og samspil med byen, boligudgift og økonomi samt energi og bæredygtighed, jf. kommunens program for nybyggeri af almene boliger. Bedømmelsesudvalget anbefaler, at det indsendte projekt accepteres. Betingelser for godkendelse og præsentation af projektet fremgår af bilag 2.

Lokalplan nr. 571 Kvarteret ved Bella Center II (BR 17. januar 2019) stiller krav om, at der skal opføres almene boliger i henhold til lov om almene boliger svarende til minimum 27.740 m2 af det samlede boligetageareal, svarende til 20% almene boliger. Dette projekt bidrager til den forpligtelse med 5.428 m2 boligetageareal, og med dette byggeri opfyldes kravet om 20% almene boliger i lokalplanen.

Det har i den oprindelige lokalplan nr. 508 Kvarteret ved Bella Center (BR 11. december 2014) ikke været muligt at stille krav om almene boliger. Ved den gældende lokalplanplan nr. 571 Kvarteret ved Bella Center II (BR 17. januar 20219) er der stillet krav om 20 % almene boliger, fordi der allerede var indgået en aftale med grundejer.

Projektet er placeret i byudviklingsområdet Ørestad City og medvirker til et økonomisk og socialt varieret boligudbud i København. Byggeriet er placeret centralt i Bellakvarteret ud mod Ørestads Boulevard og udgør en delvis lukket karré med et fælles gårdrum. Boligerne fordeler sig på to forskelligartede volumener med hver sin højde og består af i alt 72 familieboliger, heraf 14 billige boliger til en særlig lav husleje og 4 tilgængelighedsboliger (handicapvenlige boliger). Af bilag 2 fremgår den arkitektoniske beskrivelse.

Politisk handlerum
Borgerrepræsentationen kan i forbindelse med godkendelse af indstillingen fremsætte vilkår om ændringer til det konkrete projekt eller afvise det.  

Økonomi

Kommunens grundkapitallån
Nye almene familieboliger finansieres i henhold til almenboligloven med 90 % realkreditlån, 8 %

kommunalt grundkapitallån og 2 % beboerindskud. Grundkapitallånet etableres ved et kommunalt lån til Landsbyggefonden, som derefter udbetaler lånet til den almene afdeling. Grundkapitallånet skal afdrages af den almene boligafdeling senest efter 50 år og er rentefrit i hele perioden.

For det anbefalede projekt bliver det kommunale grundkapitallån 13,22 mio. kr. (inkl. 5 % til reguleringer), jf. tabellen nedenfor. Økonomien i projektet fremgår af bilag 2.

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

(2023 p/l)

År 2023

I alt

TMU

Grundkapitallån til nye almene boliger

Finansposter

8.32.24.5 (Indskud i Landsbyggefonden)

13.215

13.215

I alt

-

-

-

13.215

13.215

 

 

 

 

 

TMU = Teknik- og Miljøudvalget

Kommunens garantiforpligtelse
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at garantien maksimalt vil udgøre 117,65 mio. kr. for projektet. Garantien medfører ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget. Garantien kommer kun til udbetaling, såfremt boligafdelingen ikke selv kan betale ydelserne på lånet. Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt indikationer på, at garantien vil komme til udbetaling.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationens har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen orientere fsb om beslutningen. Teknik- og Miljøforvaltningen vil meddele Skema A tilsagn til det accepterede projekt, når projektet opfylder kravene hertil. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt de konkrete garantier til godkendelse. Det forventes, at opførelsen af projektet kan gå i gang i 2024.

 

Søren Wille / Karsten Biering Nielsen 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende opførelse af 72 almene familieboliger på 146fa Eksercerpladsen, Amager Vest i overensstemmelse med bilag 2.
  2. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at meddele tilsagn om kommunal støtte til det almene boligselskab fsb i form af grundkapitallån på 8 % af anskaffelsessummen til familieboligerne, svarende til i alt op til 13,22 mio. kr. (inkl. 5 % regulering). Beløbet frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling finansposter i 2021, jf. økonomiafsnittet.
  3. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at meddele kommunal garanti på op til 117,65 mio. kr. for realkreditlån til projektet.
  4. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende det endelige projekt og anskaffelsessummen under forudsætning af, at der ikke er væsentlige afvigelser i forhold til det foreliggende.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 30. oktober 2023

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som erstatning af 1.-4. at-punkt:

 

”at der gennemføres et nyt udbud med henblik på at bygge ældreboliger.”

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 2 stemmer mod 8. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C

Imod stemte: A, B, F, Ø og Å

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen med 9 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, F og I.

Imod stemte: C.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af indstillingen:

”at der gennemføres et nyt udbud med henblik på at bygge ældreboliger.”

 

Det af Det Konservative Folkeparti genfremsatte ændringsforslag blev forkastet med 45 stemmer imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C.

Imod stemte: Ø, A, F, B, V, Å, I og O.

 

Indstillingen blev herefter godkendt med 44 stemmer imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, F, B, V, Å og I.

Imod stemte: C.

Til top