Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Udvælgelse af tre bylivsgadeprojekter

Se alle bilag

I Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og Kaare Traberg Smidt) blev der afsat en pulje til grønne bylivsgader i København. Puljen administreres efter et administrationsgrundlag, som Teknik- of Miljøudvalget godkendte den 10. oktober 2022. Puljens bedømmelsesudvalg har udvalgt tre bylivsgadeprojekter, som Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes dispositionsforslag på.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende at der udarbejdes dispositionsforslag for de tre udvalgte projekter jf. løsningsafsnittet.

(Teknik- og Miljøudvalget)

(Standsningssag)

Problemstilling

På baggrund af de politisk vedtagne bedømmelseskriterier for bylivsgadepuljen, har Teknik- og Miljøforvaltningen udvalgt 10 projektidéer ud af 81 indkomne forslag til bylivsgader. I samarbejde med borgergrupperne blev der udarbejdet 10 skitseforslag, som efterfølgende har været i høring lokalt på blivhørt.kk.dk. Puljens bedømmelsesudvalg, bestående af stadsarkitekten og relevante enhedschefer, har nu prioriteret, hvilke af de 10 bylivsgadeprojekter, som det anbefales at gå videre med.

Løsning

På baggrund af skitser og høringskommentarer til de 10 projektideer har puljens bedømmelsesudvalg prioriteret og anbefalet tre skitseforslag. De tre udvalgte projekter er:

  • Thorsgade-Ydunsgade
  • Kastelsvej
  • Provstevej

De øvrige syv projektideer dækker over Poppelgade, Saxogade, Valdemarsgade, Hosteingade, Dronningensgade, Andreas Bjørns Gade og Cumberlandsgade.

De udvalgte projekters placering fremgår af bilag 5 og de udarbejdede skitseforslag for de udvalgte projekter fremgår af bilag 2-4.

I henhold til administrationsgrundlaget (TMU 10. oktober 2022) er forvaltningen nu, i samarbejde med borgergrupperne og rådgiver, ved at videreudvikle de tre skitseforslag til dispositionsforslag inkl. parkerings- og træregnskab. Der sker typisk betydelige ændringer fra skitse- til dispositionsforslagsniveau, på baggrund af bl.a. trafikanalyser, brandforhold, ledningsforhold mv. Hvis denne indstilling vedtages, forelægges dispositionsforslagene Teknik- og Miljøudvalget i første kvartal 2024.

Hvis udvalget endeligt vedtager bylivsgadeprojekterne, vil de herefter blive detailprojekteret, og hovedparten forventes anlagt inden udgangen af 2024.

Politisk handlerum
Udvalget kan beslutte at standse projekteringen til dispositionsforslagsniveau for et eller flere af de tre bylivsgadeprojekter. Hvis et eller flere projekter standses, undersøger forvaltningen blandt de øvrige projektideer, hvilke(t) forslag, der vurderes at kunne erstatte forslaget inden for den økonomiske ramme, samt overordnet har lokal opbakning og bidrager til at dække et bystrategisk behov. Udvalget har også mulighed for at pege på specifikke alternative bylivsgader blandt de øvrige syv lokationer, som de ønsker at forvaltningen skal arbejde videre med. Forvaltningen vil i så fald udarbejde en indstilling, hvor udvalget med udgangspunkt i høringssvar, faglig vurdering og skitseforslag prioriterer imellem konkrete projektlokationer.

En frasortering af et eller flere forslag vil medføre en forsinkelse af tidsplanen. Politisk prioritering af alternative projekter vil medføre øgede udgifter til projektering, da forvaltningen i tråd med det gældende administrationsgrundlag har igangsat projektering af de tre fagligt udvalgte projekter. Dette vil reducere de midler som er tilgængelig i puljen til udførsel af projekterne, medmindre bevillingen samtidig øges.

Økonomi

Indstillingen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen arbejde videre med at færdiggøre de tre dispositionsforslag, der forelægges for Teknik- og Miljøudvalget i første kvartal 2024.

Søren Wille

/ Peter Højer

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at der udarbejdes dispositionsforslag for de tre udvalgte projekter jf. løsningsafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 30. oktober 2023

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som erstatning af 1. at-punkt (ÆF1):

”at placeringen af bylivsgaderne justeres, så de placeres i Middelalderbyen fremfor de lokationer, der pt. er lagt op til.”

 

Ændringsforslaget (ÆF1) blev forkastet med 2 stemmer mod 8. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C

Imod stemte: A, B, F, Ø og Å

 

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse af nyt at-punkt (ÆF2):

”at der oprettes erstatningsparkeringspladser for de parkeringspladser der nedlægges som en følge af projekterne.”

 

Ændringsforslaget (ÆF2) blev forkastet med 2 stemmer mod 8. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C

Imod stemte: A, B, F, Ø og Å

 

 

Indstillingen blev godkendt med 8 stemmer mod 2. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, Ø og Å

Imod stemte: C

 

 

Indstillingen blev standset af Det Konservative Folkeparti, jf. kommunestyrelseslovens § 23, og indstillingen indbringes dermed i sin helhed til afgørelse i Borgerrepræsentationen.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag til erstatning af 1. at-punkt (ÆF1):

”at placeringen af bylivsgaderne justeres, så de placeres i Middelalderbyen fremfor de lokationer, der pt. er lagt op til.”

 

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag som tilføjelse af nyt at-punkt (ÆF2):

”at der oprettes erstatningsparkeringspladser for de parkeringspladser der nedlægges som en følge af projekterne.”

 

Det af Det Konservative Folkeparti genfremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 45 stemmer imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C.

Imod stemte: Ø, A, F, B, V, Å, I og O.

 

Det af Det Konservative Folkeparti genfremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 45 stemmer imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C.

Imod stemte: Ø, A, F, B, V, Å, I og O.

 

Indstillingen blev herefter godkendt med 45 stemmer imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, F, B, V, Å, I og O.

Imod stemte: C.

Til top