Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Anvendelse af tilskudsdeklarationsmidler

Se alle bilag

En række ejendomme i Københavns Kommune er pålagt tilskudsdeklarationer. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til anvendelse af yderligere midler til retssager i forbindelse med håndhævelse af deklarationerne. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af midler hertil.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at der afsættes en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2023 til bevillingen ”ordinær drift” under Teknik- og Miljøudvalget til afholdelse af udgifterne. Tillægsbevillingen har modpost på de i kassen reserverede midler stammende fra tilskudsdeklarationer, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Det noteres, at tilskudsdeklarationsmidlerne er reserveret i kommunekassen, og at tildelingen af servicemåltal sker i henhold til den gældende praksis på området.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Tilskudsdeklarationsejendomme er ejendomme, der i en periode fra 1921 og frem til 1930 fik støtte til opførsel på op til 20 %, og hvorpå der som følge af støtten er tinglyst en tilskudsdeklaration. Det er ikke længere lovligt at meddele støtte efter dagældende regelsæt. Som følge af tilskudsdeklarationerne skal et eventuelt overskud ved salg af ejendommen eller andele afgives til anvendelse til boligkulturelle formål, fremme af ny boligproduktion eller boligfilantropi eller lignende, hvor kommunen skal kunne dokumentere, at midlerne anvendes til formålet, jf. Bilag 2.

Teknik- og Miljøudvalget har den 21. oktober 2009, den 25. februar 2013, den 6. juni 2016, den 3. december 2018, den 23. september 2019 og den 7. juni 2021 afsat i alt 9,4 mio. kr. af tilskudsdeklarationsmidlerne til udgifter i forbindelse med retssager, der udspringer af tilskudsdeklarationerne. De afsatte midler er nu opbrugt. Der er indgået forlig med fire andelsboligforeninger om efterlevelse af tilskudsdeklarationerne, og forvaltningen har i 2014 opnået Højesterets dom for, at kommunen kan håndhæve deklarationen over for en femte forening, A/B København og Omegn. Der verserer fortsat retssager i forbindelse med håndhævelsen af deklarationen over for A/B København og Omegn, og der er derfor behov for at afsætte yderligere midler til advokatudgifter.

Anvendelse af tilskudsdeklarationsmidlerne til sagsomkostninger i de verserende og kommende retssager medfører tilførsel af servicemåltal på et tilsvarende beløb i 2023.

Løsning

Tilskudsdeklarationsmidlerne, der i dag udgør lidt over 73 mio. kr., kommer fra en række ejendomme i Københavns Kommune, der gennem årene har frikøbt sig fra en tinglyst tilskudsdeklaration. De indbetalte frikøbsbeløb skal efter lovgivningen og i overensstemmelse med deklarationsteksten anvendes til boligsociale formål. Midlerne kan imidlertid også anvendes til forsvar af kommunens rettigheder i forbindelse med håndhævelse af tilskudsdeklarationer. 21 andelsboligforeninger og fire udlejningsejendomme er aktuelt pålagt tilskudsdeklarationer. Håndhævelsen af deklarationerne sikrer, at de ca. 2500 boliger, der er omfattet, kan forblive billige. Borgerrepræsentationen har den 27. august 1998 delegeret beslutninger om anvendelse af tilskudsdeklarationsmidlerne til Teknik- og Miljøudvalget. Som følge af samme delegation er det også Teknik- og Miljøudvalget, der træffer beslutning om, hvorvidt en ejendom kan frikøbes eller ej. I bilag 2 er vedlagt et notat om den juridiske baggrund og mulighederne for anvendelse af tilskudsdeklarationsmidlerne.

Højesteret gav i maj 2014 Københavns Kommune medhold i, at tilskudsdeklarationen er gældende på Andelsboligforeningen København og Omegns ejendom beliggende på Jernbane Allé 63-75 og 81-93 i Vanløse. Det betyder, at Københavns Kommune har krav på udbetaling af nogle beløb i forbindelse med tidligere salg af andele, hvorfor kommunen har anlagt 12 retssager mod tidligere andelshavere til inddrivelse heraf. Der er indgået forlig med otte andelshavere i 2023, hvorfor der nu resterer fire retssager mod andelshavere. Kommunens samlede krav udgør 286.000 kr. eksklusive procesrenter.

Andelsboligforeningen har desuden anlagt en sag om ejendommens værdi som grundlag for et frikøbstilbud. Her er der 18,8 mio. kr., der skiller parterne. Grundet de verserende og potentielle retssager må der i 2023 og følgende år forventes væsentlige udgifter til advokathonorarer, og forvaltningen indstiller, at der reserveres yderligere 1,4 mio. kr. til disse udgifter for at beskytte tilskudsdeklarationerne. De 1,4 mio. kr. er skønnet i betragtning af sagernes antal og kompleksitet. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at vinde retssagerne, og tilkendte beløb og sagsomkostninger vil tilgå tilskudsdeklarationsmidlerne.

Politisk handlerum

Det kan besluttes at afvise indstillingen, hvor kommunen dermed ikke vil være i stand til at betale fremtidige sagsomkostninger. Det vil desuden betyde, at verserende retssager i forbindelse med håndhævelse af deklarationerne ikke vil kunne gennemføres.

Økonomi

De udisponerede tilskudsdeklarationsmidler er placeret i Københavns Kommunes kasse (kommunekassen) øremærket til de i deklarationerne angivne boligsociale formål som fx støtte til nybyggeri eller renoveringer. Der er redegjort nærmere herfor i bilag to. Den budgetmæssige dækning findes derfor ved at overføre midler fra kommunekassen til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, hvor udbetalingen foretages fra jf. tabel 1.

Anvendelse af tilskudsdeklarationsmidlerne i 2023 til sagsomkostninger i de verserende og kommende retssager om tilskudsdeklarationerne medfører tilførsel af servicemåltal på et tilsvarende beløb.

Tabel 1: Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

 

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.*

(2023 pl)

Varig?
ja/nej

 

2023

2

 

TMU

1.000 Ordinær drift

0.25.18.1

U

1.400

Nej

1 og 2

 

ØU

Finansposter

8.22.05.5

U

-1.400

Nej

I alt

 

-

-

-

-

0

-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, foretager forvaltningen de bevillingsmæssige ændringer.

 

                                Søren Wille

                                                                   /Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at der anvendes yderligere 1,4 mio. kr. af tilskudsdeklarationsmidlerne til sagsomkostninger i de verserende og kommende retssager om tilskudsdeklarationerne.

    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  2. at der afsættes en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2023 til bevillingen ”ordinær drift” under Teknik- og Miljøudvalget til afholdelse af udgifterne. Tillægsbevillingen har modpost på de i kassen reserverede midler stammende fra tilskudsdeklarationer, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 2. oktober 2023

 

Sagen blev udsat.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 9. oktober 2023

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalget noterer sig, at tilskudsdeklarationsmidlerne er reserveret i kommunekassen, og at tildelingen af servicemåltal sker i henhold til den gældende praksis på området.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. november 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top