Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Aflæggelse af 34 anlægsregnskaber for 42 anlægsbevillinger fra Teknik- og Miljøforvaltningen

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til 34 anlægsregnskaber for 42 anlægsbevillinger inkl. de bevillingsmæssige konsekvenser. Anlægsregnskaberne i denne indstilling vedrører mange forskellige typer af projekter, herunder forbedrede cykelforhold, genopretning af fortove og vejbrønde, busfremkommelighed, trafiksikkerhedstiltag, etablering af genbrugsstation, begrønning og plantning af flere træer, etablering af Valbyparken Strand, fælles gårdhave i Sankt Hans Karréen m.fl. Anlægsregnskaberne er et led i den oprydning, som Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med i forhold til at få regnskabsaflagt en større pukkel af gamle og nyere ibrugtagne anlægsprojekter.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at bevillingerne vedr. ”Artillerivej, skolehaver” på ordinær anlæg, TMF10634 og TMF10807, lægges sammen,
 2. at 34 anlægsregnskaber for 42 anlægsbevillinger godkendes, jf. bilag 5,
 3. at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. økonomiafsnittet og de bevillingsmæssige konsekvenser i bilag 6.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Med denne indstilling aflægger Teknik- og Miljøforvaltningen 34 anlægsregnskaber for 42 anlægsbevillinger, inkl. de bevillingsmæssige konsekvenser, for Teknik- og Miljøudvalget.

De 34 anlægsregnskaber er fordelt med 23 anlægsregnskaber på ordinær anlæg, to anlægsregnskaber på genopretning (ordinær anlæg), ét anlægsregnskab på parkering (ordinær anlæg), to anlægsregnskaber vedr. busfremkommelighed (ordinær anlæg), tre anlægsregnskaber på byfornyelse anlæg og endelig tre anlægsregnskaber på takst anlæg.

Anlægsprojekterne er ibrugtaget i perioden fra 2012 til 2023. Set i lyset af nogle af projekternes alder, har det ikke været uden udfordringer at fremskaffe den nødvendige dokumentation, men forvaltningen er kommet så langt, som det er muligt.

Efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling forelægges anlægsregnskaberne for Økonomiudvalget og efterfølgende Borgerrepræsentationen til godkendelse.

Løsning

Særligt fokus

Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel på ordinær anlæg fremgår af Københavns Kommunes bevillingsregler og er politisk besluttet af Borgerrepræsentationen. Formålet med modellen er at samle mindreforbrug fra regnskabsafsluttede anlægsprojekter på ordinær anlæg til dækning af merforbrug i andre anlægsprojekter og dermed muliggøre en hurtigere gennemførelse af projekter med økonomiske udfordringer. Dette i erkendelse af, at anlægsprojekter med jævne mellemrum vil få økonomiske udfordringer på trods af grundige estimater, idet uforudsete forhold m.m. kan opstå, når et anlægsprojekt går i gang. Teknik- og Miljøudvalget får i forbindelse med de kvartalsvise anlægsoversigter en status på saldo i overskuds-/underskudsmodellen, ligesom forvaltningen generelt har skærpet fokus på budgetoverholdelse og rapportering til Teknik- og Miljøudvalget, herunder ikke mindst, hvis der er tegn på, at anlægsprojekter er i fare for at gå i merforbrug.

I lyset af Teknik- og Miljøudvalgets tidligere fokus på bl.a. større mindreforbrug, skal det nævnes, at anlægsprojektet ”Skærpelse af krav i miljøzonen” (anlægsregnskab nr. 19, side 40, i bilag 5) har et stort mindreforbrug på 10,4 mio. kr. ud af et budget på 12,7 mio. kr. Det skyldes, at forvaltningen, da man skulle opgøre antallet af dieselkøretøjer uden partikelfilter i hele Københavns Kommune, ikke havde stamdata om, hvilke køretøjer, som manglede partikelfilter. Derfor blev der taget udgangspunkt i samtlige køretøjers indregistreringsdato (køretøjernes alder). Det var ikke muligt at foretage fysisk inspektion af hvert enkelt køretøj, da det ville kræve, at alle køretøjer blev kørt på værksted. Først efterfølgende fik man kendskab til data i SKATs motorregister og fik samkørt kommunens stamdata hermed, hvilket viste, at langt flere køretøjer end oprindeligt estimeret allerede havde partikelfilter monteret.

Mindreforbruget på 10,4 mio. kr. vil i overensstemmelse med ovenstående blive tilført overskuds-/underskudsmodellen, og overskuds-/underskudsmodellens saldo vil herefter blive allokeret til nødlidende anlægsprojekter i forbindelse med kommende anlægsoversigter, som bliver behandlet af Teknik- og Miljøudvalget og godkendt af Borgerrepræsentationen, eller i forbindelse med regnskabsaflæggelse af anlægsprojekter med merforbrug.

Med denne indstilling er der, som nævnt, udarbejdet 34 anlægsregnskaber for 42 anlægsbevillinger, da flere anlægsbevillinger regnskabsaflægges samlet. 

 • Af de 23 anlægsregnskaber på bevillingen ordinær anlæg afregnes 19 anlægsregnskaber med forvaltningens overskuds-/underskudsmodel (O/U-model). Tre anlægsregnskaber afregnes med kommunekassen, fordi de kun er delvist opfyldte, og ét anlægsregnskab afregnes delvist med overskuds-/underskudsmodellen og delvist med kommunekassen.
 • De to anlægsregnskaber omhandlende genopretning afregnes med forvaltningens genopretningsramme.
 • Det ene anlægsregnskab vedrørende parkering afregnes med forvaltningens særlige opsamlingskonto for specifikke parkeringsprojekter.
 • To anlægsregnskaber vedrørende busfremkommelighed afregnes med Økonomiudvalgets pulje til busfremkommelighed.
 • De tre anlægsregnskaber på byfornyelse anlæg afregnes med forvaltningens byfornyelsesramme.
 • Endelig afregnes de tre anlægsregnskaber på takst anlæg med forvaltningens affaldsområde.

Desuden bemærkes, at der aflægges samlet regnskab for to parkeringsprojekter (anlægsregnskab nr. 26, side 56, bilag 5), hvor formålet var etablering af parkeringspladser i forbindelse med anlægsprojekter, og det er vurderingen, at formålet er blevet opfyldt. Der er et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. ud af et samlet budget på 6,4 mio. kr. Dette mindreforbrug tilføres forvaltningens særlige opsamlingskonto til risikostyring af specifikke p-projekter. Borgerrepræsentationen vedtog med indstillingen ”Udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler” (BR 24. august 2017), at uforbrugte midler fra en række specifikke parkeringsprojekter skulle opsamles og reserveres med det formål at dække eventuelle merforbrug på en række andre specifikke parkeringsprojekter. Når alle disse specifikke parkeringsprojekter er regnskabsforklaret, vil eventuelle uforbrugte anlægsmidler på opsamlingskontoen blive tilført kommunekassen eller overskuds- /underskudsmodellen efter gældende retningslinjer, jf. BR 24. august 2017.

Endelig skal det nævnes, at tre anlægsprojekter, som kun er delvist opfyldte, i overensstemmelse med sædvanlig praksis, og i forståelse med Økonomiforvaltningen, afregnes med kommunekassen. Som eksempel kan nævnes ”Begrønning Classensgade” (anlægsregnskab nr. 2, side 5, i bilag 5), hvor den oprindelige politiske beslutning omfattede et større antal plantekummer i Classensgade, men hvor der, på grund af politiets indsigelse, kun blev etableret fire plantekummer. Mindreforbruget som følge heraf tilføres kommunekassen.

Overblik over den politiske behandling fremgår af bilag 1. Forklaringer af ord og begreber i anlægsregnskaberne fremgår af bilag 2. Retningslinjer for mer- og mindreforbrug fremgår af bilag 3. Et overblik over rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse i anlægsregnskaberne fremgår af bilag 4. Selve anlægsregnskaberne fremgår af bilag 5 og de bevillingsmæssige konsekvenser af bilag 6. Endelig fremgår fordelingen af mer- og mindreforbrug af bilag 7.

Der resterer fortsat at blive regnskabsaflagt ca. 200-250 ibrugtagne anlægsprojekter, som vil blive forelagt udvalget frem mod medio 2024, jf. den udarbejdede handlingsplan herfor. Når dette efterslæb er håndteret, vil der løbende blive forelagt ca. 150 – 200 anlægsregnskaber for udvalget årligt, idet der løbende vil tilgå nye ibrugtagne anlægsprojekter, som skal regnskabsaflægges.

Anlægsprojekter, som afregnes med forvaltningens overskuds-/underskudsmodel (ordinær anlæg) og kommunekassen

Forvaltningen har udarbejdet 23 anlægsregnskaber for 28 anlægsbevillinger (28 anlægsprojekter) på ordinær anlæg med en samlet udgiftsbevilling på 147,6 mio. kr. og en samlet indtægtsbevilling på 29,0 mio. kr. Anlægsprojekterne er gennemført med et samlet netto-mindreforbrug på 25,1 mio. kr., hvoraf 19,4 mio. kr. overføres til Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel og 5,7 mio. kr. overføres til kommunekassen, da fire anlægsprojekter kun er delvist opfyldt, jf. tabel 1 i bilag 7.

Mindreforbruget, som overføres til overskuds-/underskudsmodellen vil blive allokeret til nødlidende anlægsprojekter i forbindelse med kommende anlægsoversigter og anlægsregnskaber, som bliver behandlet af Teknik- og Miljøudvalget.

De konkrete anlægsregnskaber med forklaringer på afvigelser, herunder mer- og mindreforbrug, fremgår af bilag 5.

Anlægsprojekter, som afregnes med forvaltningens genopretningsramme (ordinær anlæg)

Forvaltningen har udarbejdet to anlægsregnskaber for to anlægsbevillinger (to anlægsprojekter) vedrørende genopretning (ordinær anlæg) med en samlet udgiftsbevilling på 20,4 mio. kr. og ingen indtægtsbevilling. Anlægsprojekterne er gennemført med et samlet netto-mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som overføres til Teknik- og Miljøforvaltningens genopretningsramme, jf. tabel 2, bilag 7.

De konkrete anlægsregnskaber med forklaringer på afvigelser, herunder mer- og mindreforbrug, fremgår af bilag 5.

Anlægsprojekt, som afregnes med forvaltningens særlige pulje til risikostyring af p-projekter 2017 (ordinær anlæg)

Forvaltningen har udarbejdet ét anlægsregnskab for to anlægsbevillinger (to anlægsprojekter) vedrørende parkering (ordinær anlæg) med en samlet udgiftsbevilling på 6,4 mio. kr. og ingen indtægtsbevilling. Anlægsprojektet er gennemført med et samlet netto-mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som overføres til Teknik- og Miljøforvaltningens særlige pulje til risikostyring af p-projekter 2017, jf. tabel 3, bilag 7.

Det konkrete anlægsregnskab med forklaringer på afvigelser, herunder mer- og mindreforbrug, fremgår af bilag 5.

Anlægsprojekter, som afregnes med Økonomiudvalgets pulje til busfremkommelighed (ordinær anlæg)

Forvaltningen har udarbejdet to anlægsregnskaber for tre anlægsbevillinger (tre anlægsprojekter) vedrørende busfremkommelighed (ordinær anlæg) med en samlet udgiftsbevilling på 8,0 mio. kr. og ingen indtægtsbevilling. Anlægsprojekterne er gennemført med et samlet netto-mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som overføres til Økonomiudvalgets pulje til busfremkommelighed, jf. tabel 4, bilag 7.

De konkrete anlægsregnskaber med forklaringer på afvigelser, herunder mer- og mindreforbrug, fremgår af bilag 5.

Anlægsprojekter, som afregnes med forvaltningens byfornyelsesramme (byfornyelse anlæg)

Forvaltningen har udarbejdet tre anlægsregnskaber for fire anlægsbevillinger (fire anlægsprojekter), som afregnes med byfornyelsesrammen. Anlægsprojekterne har en samlet udgiftsbevilling på 32,1 mio. kr. og en samlet indtægtsbevilling på 14,5 mio. kr. Projekterne har et samlet netto-mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som overføres til Teknik- og Miljøforvaltningens byfornyelsesramme, jf. tabel 5, bilag 7.

De konkrete anlægsregnskaber med forklaringer på afvigelser, herunder mer- og mindreforbrug, fremgår af bilag 5.

Anlægsprojekter, som afregnes med forvaltningens affaldsområde (takst anlæg)

Forvaltningen har udarbejdet tre anlægsregnskaber for tre anlægsbevillinger (tre anlægsprojekter), som afregnes med affaldsområdet. Anlægsprojekterne har en samlet udgiftsbevilling på 21,0 mio. kr. og en samlet indtægtsbevilling på 8,1 mio. kr. Projekterne har et samlet netto-merforbrug på 3,3 mio. kr., som afregnes med (tages fra) affaldsområdet, jf. tabel 6, bilag 7.

De konkrete anlægsregnskaber med forklaringer på afvigelser, herunder mer- og mindreforbrug, fremgår af bilag 5.

Politisk handlerum

Anlægsprojekterne i indstillingen er ibrugtaget og lukkede og mangler blot aflæggelse af anlægsregnskab.

 • Udvalget kan vælge ikke at godkende enkelte regnskaber, og i så fald vil forvaltningen gennemgå det pågældende regnskab igen.

Økonomi

De 34 anlægsregnskaber har en samlet nettobevilling på 184,0 mio. kr. (løbende priser) og udviser et samlet netto-mindreforbrug på 26,6 mio. kr., hvoraf overskuds-/underskudsmodellen tilføres 19,4 mio. kr. (mindreforbrug), genopretningsrammen tilføres 0,6 mio. (mindreforbrug), opsamlingskontoen for specifikke p-projekter tilføres 0,7 mio.kr. (mindreforbrug), Økonomiudvalgets pulje til busfremkommelighed tilføres 2,4 mio. kr. (mindreforbrug), byfornyelsesrammen tilføres 1,1 mio. kr. (mindreforbrug) og affaldsområdet afregnes med 3,3 mio. kr. (merforbrug). Endelig tilføres kommunekassen 5,7 mio. kr. (mindreforbrug).

Mindreforbrug, der overføres til Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel og opsamlingskontoen for specifikke p-projekter kan anvendes til at dække merforbrug på andre anlægsprojekter inden for hhv. ordinær anlæg og parkering. Mindreforbrug, der tilbageføres til Teknik- og Miljøforvaltningens genopretningsramme indgår i puljen af midler, der han genoprettes for i kommende år, eller til at dække merforbrug på andre genopretningsprojekter. På tilsvarende vis kan mindreforbrug, der tilbageføres til Teknik- og Miljøforvaltningens byfornyelsesramme anvendes til kommende byfornyelsesprojekter eller til at dække merforbrug på andre byfornyelsesprojekter. Endelig er mindreforbrug, der tilbageføres til Økonomiudvalgets pulje til busfremkommelighed til Økonomiudvalgets disposition.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 6.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil de regnskabsaflagte anlægsprojekter blive taget ud af Teknik- og Miljøudvalgets samlede anlægsportefølje.

Forvaltningen forventer at forelægge yderligere anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen i december 2023.

 

Søren Wille                                                             

/ Michel Schilling

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at bevillingerne vedr. ”Artillerivej, skolehaver” på ordinær anlæg, TMF10634 og TMF10807, lægges sammen.
 2. at 34 anlægsregnskaber for 42 anlægsbevillinger godkendes, jf. bilag 5.
 3. at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. økonomiafsnittet og de bevillingsmæssige konsekvenser i bilag 6.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 9. oktober 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. november 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top