Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Modtagelse af gave på et grønt udeareal 'Prags Boulevard - et blomstrende fællesskab', Amager Øst

Se alle bilag

Den selvejende fond Miljøpunkt Amager har kontaktet Teknik- og Miljøforvaltningen med ønske om at skabe et forbedret grønt udeareal på det eksisterende græsareal ved Prags Boulevard 57-67 på strækningen mellem Tjørnerækken og skaterbanen ved Strandlodsvej 61-63. Projektet ´Prags Boulevard - et blomstrende fællesskab´ skal skabe et grønt udeareal i samarbejde med lokale borgere og erhverv, så de får en stærkere tilknytning til området og naturen. Et forbedret grønt areal vil understøtte Københavns Kommunes biodiversitetsstrategi. Borgerrepræsentationen skal derfor tage stilling til modtagelse af et grønt udeareal ´Prags Boulevard - et blomstrende fællesskab´ fra Miljøpunkt Amager. 

Indstilling

Det indstilles,

  1. at godkende, at forvaltningen modtager forbedringen af det grønne udeareal som gave fra Miljøpunkt Amager.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

Det noteres, at vedtagelse af sagen medfører, at der i budgetforslaget for 2025 indarbejdes yderligere merudgifter til afledt drift på 65.000 kr. i 2025 og 40.000 kr. i 2026 og frem. 

Indarbejdelsen af merudgifter følger den vedtagne model for afledt drift til gaver. Der blev truffet beslutning herom i forbindelse med Budget 2018. 

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Miljøpunkt Amager har i sommeren 2023 kontaktet Teknik- og Miljøforvaltningen med ønske om at omdanne et grønt udeareal på et græsareal ved Prags Boulevard 57-67 på strækningen mellem Tjørnerækken og skaterbanen ved Strandlodsvej 61-63 ved at sende deres projektbeskrivelse, jf. bilag 2. Græsarealet ligger på vejmatrikel. Da forbedringen af udeareal er en gave til kommunen, som medfører en afledt driftsudgift, skal modtagelsen behandles i Økonomiudvalget og i Borgerrepræsentationen. Teknik- og Miljøudvalget sendte den 18. september 2023 indstillingen tilbage til Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på yderligere oplysninger.

Løsning

Bag initiativet står Miljøpunkt Amager, vingrossisten Sæsonmelier, landskabsarkitekterne Bloom Landskab og erhvervsnetværket Laplandsgadekvarteret. Miljøpunkt Amager er som projektejer ansvarlige for den overordnede projektstyring, herunder økonomi, regnskab, evaluering og afrapportering. Miljøpunkt Amager står også for projektets aktiviteter, såsom workshops, fælles beplantningsdag og de sociale arrangementer. Projektets aktiviteter gennemføres i tæt samarbejde med lokale beboer, skolebørn, og brugere, som ønsker mere liv til boulevarden.

Teknik- og Miljøforvaltningen har været i dialog med Miljøpunkt Amager. I den forbindelse har forvaltningen vurderet at bede med vilde stauder og buske er realistiske i forhold til vækstvilkår, brugen af arealet og driftsforhold. Projektet understøtter kommunens biodiversitetsstrategi. Arealet ligger tæt ved Nordøstamager skole. Miljøpunkt Amager har bekræftet, at skolen har været inddraget i projektet, jf. bilag 3. Forvaltningen har desuden både kontaktet det skolebestyrelsesmedlem, som har deltaget i arbejdet med projektet, samt skolelederen og begge er positivt indstillede overfor samarbejdet og projektet.

Kommunen er forpligtet til at kunne redegøre for, at den bruger sine midler fornuftigt. Hvis gaven modtages, stiller kommunen arealet til rådighed samt har efterfølgende driftsudgifter. Forvaltningen vurderer, at efterfølgende udgifter står mål med gavens værdi. Derfor anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen, at kommunen tager imod det færdige projekt fra Miljøpunkt Amager.

Politisk handlerum

Den indstillede gave kan afvises, hvis der ikke er et politisk ønske om at modtage den. 

Økonomi

Miljøpunkt Amager har modtaget 999.654 kr. fra Nordea-fondens ‘Her-gror-vi' pulje. Miljøpunkt Amager står for indkøb af materialer og etableringen af det grønne areal i 2023-2024 samt driften af arealet i 2024.

Fra 2025 og frem vil der være et driftsbehov på 40.000 kr. årligt til pleje af beplantning samt drift af inventar. I 2025 skal der også afsættes 25.000 kr. til vanding.

Hvis gaven modtages, indarbejdes de afledte driftsudgifter i en kommende budgetindstilling i en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget, når området overtages til drift i starten af 2025.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen sørge for, at projektejeren bliver informeret om beslutning, så projektet kan gå i gang ultimo 2023. Der opsættes en mindre plakette med information om, at projektet er finansieret af Nordea Fonden.

 

Søren Wille

/ Rikke Skovbølling Brandt

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende, at forvaltningen modtager forbedringen af det grønne udeareal som gave fra Miljøpunkt Amager.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 9. oktober 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: 

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalget noterer sig, at vedtagelse af sagen medfører, at der i budgetforslaget for 2025 indarbejdes yderligere merudgifter til afledt drift på 65.000 kr. i 2025 og 40.000 kr. i 2026 og frem.

 

Indarbejdelsen af merudgifter følger den vedtagne model for afledt drift til gaver. Der blev truffet beslutning herom i forbindelse med Budget 2018. 

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. november 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top