Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Opkrævning af ejendomsbidrag samt lån til betaling af ejendomsbidrag

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om opkrævningen af de nuværende ejendomsbidrag skal opretholdes, når staten overtager ejendomsskatteopkrævningen (grundskyld og dækningsafgift) fra 2024 og frem samt, om Københavns Kommune fortsat skal yde lån til pensionister til betaling af ejendomsbidrag.

Der indstilles, at opkrævningen af ejendomsbidrag i Københavns Kommune opretholdes, men at der fra 2024 og frem ikke ydes nye lån til pensionister til betaling af ejendomsbidragene. Eksisterende låneforløb kan fortsætte fra 2024 og frem.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at opkrævning af de nuværende fire typer af ejendomsbidrag i Københavns Kommune fastholdes fra 2024 og frem,
  2. at Københavns Kommune fra 2024 og frem ikke yder nye lån til pensionister til betaling af ejendomsbidrag.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Københavns Kommune (KK) opkræver i dag fire typer af ejendomsbidrag: Rottebekæmpelsesgebyr, affaldsgebyr, afgifter til skorstensfejning og renhold af fortovsarealer. Der udsendes opkrævning af ejendomsbidrag til ca. 139.000 ejendomme i KK, og den samlede volumen er ca. 1,1 mia. kr. årligt (hvoraf affaldsgebyr alene udgør ca. 1.070 mio. kr.). jf. tabel 1.

Tabel 1. Opkrævning af ejendomsbidrag

Ejendomsbidrag

Gennemsnit pr. ejendom i 2023 (kr.)

Samlet volumen i 2023 (t.kr.)

Rottebekæmpelsesgebyr

57

17.612

Renovation (affaldsgebyr)

3.451

1.074.611

Skorstensfejerafgift

865

9.793

Renhold af fortov

4.001

17.236

Som følge af, at kommunerne fra 2024 ikke længere skal opkræve ejendomsskat (grundskyld og dækningsafgift), skal Borgerrepræsentationen (BR) tage stilling til, om KK fortsat ønsker at opkræve de fire typer af ejendomsbidrag fra 2024 og frem. Det er den enkelte kommune, som beslutter, om der skal opkræves ejendomsbidrag, jf. bilag 1. Alternativet til ikke at opkræve ejendomsbidrag er, at der i stedet gives en bevilling til at løse opgaven. Med udgangspunkt i opkrævningen af ejendomsbidrag i 2023 vil den årlige bevilling skulle være 50-55 mio. kr. (eksklusive affaldsgebyr). Dette vil samtidig medføre et mindre fald i administrationsudgifter til opkrævning af ejendomsbidrag estimeret til 0,5-1,0 mio. kr.

I det tilfælde, at opkrævning af de fire typer af ejendomsbidrag opretholdes fra 2024 og frem, skal der tages stilling til, om kommunen fortsat skal yde lån til pensionister til betaling af ejendomsbidragene.

Økonomiforvaltningen (ØKF) bemærker, at muligheden for lån til betaling af ejendomsskat og ejendomsbidrag kun er relevant for pensionister med friværdi i egen bolig.

Sagen har været i høring i Ældrerådet i forlængelse af Økonomiudvalgets (ØU) beslutning på mødet den 3. oktober 2023. Høringssvaret fra Ældrerådet er vedlagt som bilag 2. Overordnet har Ældrerådet ingen bemærkninger til den foreslåede ændring vedrørende lån til betaling af ejendomsbidrag. Høringssvaret har derfor ikke givet anledning til tilpasninger i sagen.

Løsning

ØKF indstiller, at opkrævningen af de fire typer af ejendomsbidrag opretholdes i KK fra 2024 og frem. Fordelen ved, at ejendomsbidragene opkræves selvstændigt er, at betalingen bedre afspejler de enkelte ejeres efterspørgsel og forbrug.

Der lægges op til, at ejendomsbidragene fortsat opkræves via to årlige rater med forfald hhv. den 1. februar og den 1. august i kalenderåret. Dette er en ændring fra sagen, der blev præsenteret for ØU den 3. oktober, hvor det blev foreslået, at der kun var én årlig opkrævning. Ændringen er foretaget for at der er den nødvendige fleksibilitet i forhold til en effektiv opkrævning, herunder muligheden for at lave tilpasninger i opkrævningen i forbindelse med anden rate. Ved én opkrævning vil systemopsætningen blive låst uden mulighed for at kunne foretage en ekstra opkrævning ved behov herfor. ØKF bemærker, at Ældrerådet ikke havde bemærkninger til, om opkrævningen sker via én eller to rater.

ØKF indstiller desuden, at KK fra 2024 og frem ikke tilbyder lån til pensionister til betaling af ejendomsbidrag, jf. bilag 1. Det er alene er pensionister med friværdi i egen bolig, som kan få lån til betaling af ejendomsbidrag.

Dette indstilles, da de administrative omkostninger til at yde og vedligeholde lånene ikke står mål med lånenes gennemsnitlige beskedne størrelse (i 2023 er den gennemsnitlige betaling for ejendomsbidrag ca. 4.000 kr. pr. år for pensionister med lån til ejendomsskat og ejendomsbidrag).

Derudover får pensionisterne forbedret låneordningerne ved staten, da stigninger i ikke kun ejendomsskatten, men også ejendomsværdiskatten fremadrettet vil kunne indefryses. 

Anbefalingen om ikke længere at tilbyde lån til betaling af ejendomsbidrag gælder alene fremtidige låneansøgninger (2024 og frem). Pensionister, der i dag har en låneordning, der dækker både ejendomsskat og ejendomsbidrag, vil således fremadrettet kunne videreføre deres låneordning til de kommunale ejendomsbidrag.

Økonomi

ØKF skønner, at der vil være en mindre administrativ besparelse (i størrelsesordenen 0,5 mio. kr.) ved, at der fremadrettet ikke ydes lån til pensionister til betaling af ejendomsbidrag.

Derudover vil risikoen for tab, hvis ejerne ikke kan tilbagebetale lånene, elimineres.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil ØKF informere om reglerne på kommunens hjemmeside samt på bagsiden af de kommende bidragsbilletter.

Nuværende låntagere orienteres pr. brev om, at de fortsat vil have lån til ejendomsbidrag fra 2024 og frem, hvis ikke de har henvendt sig til kommunen med ønske om det modsatte inden en given frist. Det betyder, at hvis der i dag er ydet lån til betaling af ejendomsbidrag, så er det også muligt at få lån til betaling af ejendomsbidrag fremadrettet, så længe, der er ledig friværdi i boligen.

Hvis Borgerrepræsentationen beslutter at opretholde muligheden for lån, skal der tages stilling til lånevilkår jf. bilag 1.

 

Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen 

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at opkrævning af de nuværende fire typer af ejendomsbidrag i Københavns Kommune fastholdes fra 2024 og frem, og at ejendomsbidragene opkræves via én årlig rate med forfald den 1. februar i kalenderåret,
  2. at Københavns Kommune fra 2024 og frem ikke yder nye lån til pensionister til betaling af ejendomsbidrag.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 3. oktober 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen retur til Økonomiforvaltningen med henblik på høring af Ældrerådet.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at opkrævning af de nuværende fire typer af ejendomsbidrag i KK fastholdes fra 2024 og frem,
  2. at Københavns Kommune fra 2024 og frem ikke yder nye lån til pensionister til betaling af ejendomsbidrag.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top