Mødedato: 30.11.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Anbefaling af udpegning af erstatningsareal til grøn kile

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, hvilket område der kan udpeges som ny grøn kile, jævnfør Fingerplanen 2019. Kirkeministeriet har orienteret Københavns Kommune om, at det forventes, at der fremsættes et lovforslag, der muliggør Bystævneforbindelsen og yderligere byudvikling i Tingbjerg ved blandt at udtrække enkelte arealer af den grønne kile. Som en del af processen er det et krav fra statens side, at der skal udpeges et erstatningsareal, der kan udpeges som ny grøn kile. Staten har på den baggrund forespurgt Københavns Kommune om en anbefaling af erstatningsareal og til dette foreslås Nordhavnstippen.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Københavns Kommune anbefaler overfor Social- og Boligministeriet, at Nordhavnstippen udpeges til grøn kile som erstatning for de udtagne arealer i Tingbjerg.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog 19. juni 2019 Udviklingsplan for Tingbjerg, der beskriver, hvordan der igennem udvikling af området opnås 40 % almene familieboliger inden 2030. I udviklingsplanen er indeholdt en ny vejforbindelse over Vestvolden, der forbinder Tingbjerg og Bystævneparken samt byggeri på udvalgte områder omkring Tingbjerg. Vejforbindelsen og byggeriet er en nødvendig del af den lovpligtige udviklingsplan for nedbringelse af almene familieboliger.

For at muliggøre vejforbindelsen og byggeriet er der behov for ny lovgivning, da områderne blandt andet er placeret i den grønne kile jf. i Fingerplanen 2019. Regeringen har tilkendegivet, at man er indstillet på at fremsætte forslag om den nødvendige lovgivning, og det forventes, at et lovforslag vil blive sendt i offentlig høring i december 2023.

Fingerplanen er et landsplandirektiv, der udpeger arealer til rekreative formål i og omkring København. For at fastholde grønne områder i og omkring København, er der praksis for at udpege nye grønne områder som erstatningsarealer, når der tages arealer ud af de grønne kiler.

Samlet vil det være nødvendigt at tage 1,8 ha ud af Grøn Kile omkring Tingbjerg, for at muliggøre de planlagte tiltag.

Løsning

Nordhavnstippen er et ca. 8 ha. stort naturområde, ejet af By- og Havn, beliggende i det ydre Nordhavn. Området er et gammelt opfyldningsområde, der er præget af, at der løbende er fyldt op med forskellige materialer. Området fremstår derfor råt og mange steder kan man se rester af materialet, herunder f.eks. armeringsjern.

Området har henligget uforstyrret i en længere periode, hvorfor det i dag fremstår som et grønt rekreativt område. Området fremstår med buskadser, grønne områder med højt græs og to søer. Dele af området afgræsses af får.

De to søer i Nordhavnstippen er karakteriserede som §3 bevaringsværdige brakvandssøer, grundet forekomsten af grønbrogede tudser.

Det foreslås, at Københavns Kommune anbefaler overfor Social- og Boligministeriet, at hele eller dele af Nordhavnstippen udpeges til ny Grøn Kile som erstatning for det areal, der tages ud af kilen. Arealet vil være betydeligt større end det område, der tages ud, det vil fremstå grønt samt have et rekreativt formål.

Kirkeministeriet forventer at udpegningen af erstatningsarealet sker som en del af den lovgivning, hvor arealet i Tingbjerg udgår af den grønne kile. Udpegningen kan således forventeligt ske i løbet af foråret 2024.

Udpegning til grøn kile er ikke en fredning. Derimod følger det af Fingerplanen, at kommunen i kommuneplanlægningen har pligt til at sikre, at områder udpeget som grøn kile forbeholdes ikke bymæssig friluftsanvendelse og friholdes for større byggerier mv. Der gælder samtidig en række undtagelser samt særlige vilkår for en lang række bestemte områder i hovedstadsområdet.

Hvis Nordhavnstippen udpeges som grøn kile, vil Københavns Kommune gå i dialog med de relevante statslige myndigheder om de nærmere vilkår, der skal gælde i forbindelse med udpegningen. Nordhavnstippen indgår som grønt rekreativt areal i den reviderede strukturplan for Nordhavn. By og Havn har endvidere tilkendegivet et ønske om, at kommunen overtager området, såfremt det udpeges som grøn kile.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt indstillingen tiltrædes, vil Økonomiforvaltningen tage kontakt til staten med henblik på at formidle anbefalingen til udpegning af erstatningsareal.

 

Søren Hartmann Hede                  /Nanna Westerby Jensen

 

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler

  1. at Københavns Kommune anbefaler overfor Social- og Boligministeriet, at Nordhavnstippen udpeges til grøn kile som erstatning for de udtagne arealer i Tingbjerg.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. november 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Alternativet afgav følgende nye protokolbemærkning:

”Alternativet ser værdien i at forbinde Tingbjerg og Bystævneparken, så Københavns kommune kan undlade at rive beboelige lejligheder ned i Tingbjerg. Derfor stemmer Alternativet for forslaget. Alternativet understreger dog vigtigheden af at finde erstatningsarealer, som styrker naturen og biodiversitet. Erstatningsområdernes størrelse er ikke alene nok skabe grønne arealer, som gør en forskel for natur og biodiversitet.”

Til top