Mødedato: 30.11.2017, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Udvidelse af Havneringens rute til Holmen, Refshaleøen og Nordhavn

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til to ruteforslag for at udvide Havneringens rute til Holmen, Refshaleøen og Nordhavn.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at Teknik- og Miljøforvaltningen gennemfører en udvidelse af Havneringen langs eksisterende vej og sti til henholdsvis Holmen, Refshaleøen og Nordhavn, jf. ruteforslag 1 (bilag 2),
 2. at Teknik- og Miljøforvaltningen gennemfører en foranalyse af en udvidelse af Havneringen, der kan omfatte Holmen, Refshaleøen og Nordhavn i to etaper, jf. ruteforslag 2 (bilag 2), såfremt der findes midler til dette i kommende forhandlinger, 
 3. at der hermed er gjort op med medlemsforslag fra Det Konservative Folkeparti om udvidelse af Havneringens cykel- og løberute til Holmen, Refshaleøen og Nordhavn (bilag 1).

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Målsætningen om at få flere københavnere til at cykle indgår i Københavns Cykelstrategi 2011-2025 ”Fra god til verdens bedste”, Kommuneplan 2015, Fællesskab København og KBH2025 Klimaplanen. Derudover har Borgerrepræsenta­tionen i 2014 vedtaget strategien ”En havn af muligheder”. I 2016 åbnede Havneringen på strækningen mellem Inderhavnsbroen og Slusen som et led i at nå mål i disse strategier.

Borgerrepræsentationen vedtog den 22. juni 2017 et medlemsforslag fremsat af Det Konservative Folkeparti om at fremlægge forslag for at udvide Havneringens cykel- og løberute til Holmen, Refshaleøen og Nordhavn (bilag 1). Teknik- og Miljøudvalget skal på den baggrund tage stilling til en enkel og en større løsning for ruteføring.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har indledende screenet to mulige ruteføringer langs havnefronten i Københavns Havn, herunder fysiske forhold på de relevante strækninger, partnerskaber og medfinansiering (se kort over etaper i bilag 2 og resultater af screening i bilag 3). På baggrund af screeningen anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen både ruteforslag 1 og 2. De to ruteforslag er ikke afhængige af hinanden.

Ruteforslag 1

En enkel løsning med ruteføring ad eksisterende vej og sti til henholdsvis Refshaleøen og Nordhavn, dvs. at der som på nuværende tidspunkt ikke er forbindelse mellem stiforløbet på den nordlige del af Refshaleøen og Nordhavn. Forvaltningen forventer, at dette ruteforslag kan realiseres uden anlægsbevillinger, idet det blot vil indgå i cykelstisystemet, der er markeret på københavnerkortet på www.kk.dk. Ruteføringen vil ikke blive markeret med skilte eller forbedret anlægsmæssigt.

Ruteforslag 2

En større, mere attraktiv udvidelse i to etaper, hvor den første del af etapen (etape 2.1) omfatter en større del af Refshaleøen end i dag, Kastellet og området ved Den Lille Havfrue samt fordrer en ny forbindelse på tværs af havnen. Anden del af etapen (2.2) udgør en større udvidelse på længere sigt, der giver forbindelse for cykler og fodgængere i Nordhavn, på Refshaleøen og potentielt set også på tværs ved havneudmundingen til Øresund, fx ved hjælp af en pendulsejlads. Dette vil skulle samtænkes med udviklingen af Nordhavn og Refshaleøen og vil potentielt set binde byudviklingsområderne sammen med den eksisterende by.

Refshaleøens Ejendomsselskab, der ejer størstedelen af Refshaleøen, ser et potentiale i første del af etapen på nuværende tidspunkt og anden del af etapen på længere sigt (bilag 4). Selskabet ønsker at samarbejde og bidrage til drift af forbindelsen over havnen fra Refshaleøen, eksempelvis med en pendulsejlads samt anlæg af en gang- og cykelsti på deres område. På den måde vil områdets nye publikumsrettede funktioner i 2018, bl.a. et nyt madmarked, blive bundet bedre sammen med den øvrige by. Dette forslag vil kræve, at der etableres en ny forbindelse på tværs af havnen som del af etape 2.1. Derfor anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen, at forvaltningen i en foranalyse kvalificerer konkrete løsninger, omkostninger og muligheder for ekstern finansiering forbundet med denne etape. Foranalysen skal afklare følgende elementer i forhold til etape 2.1:

 • Dialog med grundejere om mulighed for, at grundejerne anlægger ruten eller forbedrer de nuværende forhold, alternativt at Københavns Kommune overtager de private arealer, fremtidig drift og serviceniveau mv. Foranalysen vil også have fokus på fremtidig drift og vedligehold i relation til grundenes karakter.
 • Dialog med blandt andre fredningsmyndigheder og dispensation fra gældende fredninger.
 • Identifikation af problemfyldte passager som følge af manglende plads eller anden prioritering. Det vil kræve mere detaljerede undersøgelser og skitser for at kortlægge mulighederne for at skabe en attraktiv rute disse steder.
 • Dialog med Økonomiforvaltningen om mulighederne for sejlads på tværs af havnen, herunder afklaring af praktiske udfordringer i forbindelse med nye anlægspladser, andre sejlfunktioner i havneløbet osv.
 • Afdækning af mulige samarbejdspartnere herunder potentiale for ekstern medfinansiering af dele af ruten.

Movia er i samarbejde med Økonomiforvaltningen ved at gennemføre et udbud af havnebusdriften for perioden efter 2020, hvor Movia forventes at indarbejde en option på at udvide det nuværende driftsomfang. Kommunen kan eventuelt benytte dette til at forbinde havnen på tværs ved en realisering af etape 2.1. Udbuddet forventes afgjort medio 2018.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at ruten på sigt indarbejdes i rutenettet for Grønne Cykelruter.

Økonomi

Ruteforslag 1 har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser og kan realiseres uden ekstra finansiering. Eventuelle forbedringer vil på sigt indgå i det kommende arbejde på cykelområdet.

Foranalyse for ruteforslag 2.1 kræver finansiering på 0,9 mio. kr., hvilket vil kunne indgå i forhandlinger for kommende forhandlinger om budget eller overførselssager. Midler til foranalyse af etape 2.1 (TM156 Foranalyse af en udvidelse af Havneringen) indgik i forhandlingerne for Budget 2018, men blev ikke finansieret.  

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen arbejde på at implementere ruterne i det Grønne Cykelrutenet. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder budgetnotat til kommende forhandlinger om budget og overførelsessager. Foranalysen påbegyndes, såfremt der afsættes midler hertil i forbindelse med disse kommende forhandlinger.

 

Pernille Andersen                    /Jakob Møller Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at Teknik- og Miljøforvaltningen gennemfører en udvidelse af Havneringen langs eksisterende vej og sti til henholdsvis Holmen, Refshaleøen og Nordhavn, jf. ruteforslag 1 (bilag 2),
 2. at Teknik- og Miljøforvaltningen gennemfører en foranalyse af en udvidelse af Havneringen, der kan omfatte Holmen, Refshaleøen og Nordhavn i to etaper, jf. ruteforslag 2 (bilag 2), såfremt der findes midler til dette i kommende forhandlinger,
 3. at der hermed er gjort op med medlemsforslag fra Det Konservative Folkeparti om udvidelse af Havneringens cykel- og løberute til Holmen, Refshaleøen og Nordhavn (bilag 1).

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 9. oktober 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 30. november 2017

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top