Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

En samlet bevilling til Wonderful Copenhagen på turismeområdet

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at samle de nuværende projekttilskud til Wonderful Copenhagen på turismeområdet til én samlet bevilling under Økonomiforvaltningen til Wonderful Copenhagen til turismeudvikling gældende fra 2023.

Det er Økonomiforvaltningen, Beskæftigelses-og Integrationsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at Københavns Kommunes rolle og samarbejde både internt og med eksterne aktører på turismeområdet vil blive styrket fra at gå fra forskellige projekttilskud til én samlet bevilling med en tilknyttet mål- og resultatplan med leverancer for tilskuddet. Det vil desuden også være med til at sikre et bedre overblik, mere fleksibilitet og en større koordination af indsatser mellem Wonderful Copenhagen og Københavns Kommune.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at de nuværende tilskudsprojekter til Wonderful Copenhagen på turismeområdet (Kongrespuljen, Udviklingspuljen til turisme, City of Congress, Bleisure, Legacy Lab, Greater Copenhagen Connected samt medlemskab af Cruise Network) samles i én samlet bevilling under Økonomiforvaltningen til Wonderful Copenhagen til turismeudvikling gældende fra 2023, jf. bilag 1. 

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Reformen af erhvervsfremmesystemet har medført, at Københavns Kommune har fået en større rolle i forhold til at forme den strategiske destinationsudvikling i hovedstaden, da regionerne ikke længere må give tilskud til Wonderful Copenhagen eller sidde med i Wonderful Copenhagens bestyrelse. Derudover har Københavns Kommune en rolle med at sikre de lokale og regionale interesser fx ift. at sikre markedsføringen af hovedstaden.  

I dag er samarbejdet mellem Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen primært struktureret omkring tidsbegrænsede projekttilskud på tværs af forskellige forvaltninger uden en større strategisk koordinering eller overblik. I 2022 finansierer Københavns Kommune i alt 10.264.500 kroner til Wonderful Copenhagen til forskellige projekter på turismeområdet. Det er Økonomiforvaltningen, der har ressort på turisme, mens Beskæftigeles- og Integrationsforvaltningen og Kultur og Fritidsforvaltningen har forskellige samarbejdsprojekter med Wonderful Copenhagen om bl.a. erhvervsturisme og gæsteservice.

De mange forskellige aftaler og indgange mellem København Kommune og Wonderful Copenhagen medfører, at Københavns Kommune ikke altid fremstår som en samlet og stærk aktør på turismeområdet, og at koordinering på tværs af indsatserne med Wonderful Copenhagen er begrænset. Projektstrukturen betyder også, at Københavns Kommune ikke har et samlet overblik over arbejdet i Wonderful Copenhagen. For Wonderful Copenhagen betyder den nuværende organisering en større usikkerhed omkring økonomien og deraf et behov for løbende at udvikle og ansøge om støtte til nye projekter.

Løsning

Økonomiforvaltningen foreslår sammen med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen at samle de forskellige projekttilskud til Wonderful Copenhagen på turismeområdet til én samlet bevilling til Wonderful Copenhagen til turismeudvikling gældende fra 2023.

En samlet bevilling på turismeområdet vil være med til at sikre mere synergi på tværs af kommunen og i samarbejdet med Wonderful Copenhagen og sikre, at Københavns Kommune får mest mulig værdi ud af midlerne til gavn for både erhvervet og borgerne. Det vil også betyde mere fleksibilitet ift. brugen af midlerne. Fx har det under Covid-19-krisen været svært at bruge midlerne på indsatser, der kunne afhjælpe situationen med begrænsede turister og konferencer i byen, da midlerne var fastlåst på forhånd gennem budgetaftalerne. Dette gælder fx projektet Legacy Lab, som har til formål at sikre mere værdi af videnskongresserne i byen, og hvor det var svært at bruge midlerne under Covid-19-krisen. De midler kunne fx være blevet brugt på markedsføringskampagner for nærmarkederne eller et analyse- og dataarbejde.

En samlet bevilling vil også give et bedre overblik i Københavns Kommune over finansieringen til Wonderful Copenhagen og vil forventeligt reducere behovet for, at Wonderful Copenhagen løbende vil skulle søge om nye projektmidler, da projekterne vil skulle dækkes af den årlige bevilling.

Det bemærkes, at en del af de nuværende midler til Wonderful Copenhagen udløber til og med 2023.

Københavns Kommunes tilskud til Wonderful Copenhagen ift. tiltrækning af megaevents indgår ikke i denne samlede bevilling (Eventures). Baggrunden for dette er bl.a. en anden organisering og et andet formål for eventområdet i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen undersøger mulighederne for at inkludere Eventures i en evt. samlet bevilling, når den nuværende kontrakt udløber i 2024.

Organisering

Tilskuddet samles i Økonomiforvaltningen som ressortforvaltningen på turisme. Det er vurderingen, at aftalen om en samlet bevilling skal understøttes af en årlig mål- og resultatplan (dvs. en samlet tilskudsaftale) med leverancer, som forankres i direktørstyregruppen for vækst og erhverv (Økonomiforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen) for at skabe ejerskab og koordinering på tværs af Københavns Kommune.

Mål – og resultatplanen vil operere under det politiske mandat, der er givet i Erhvervsstrategien og vil fungere ovenpå den basisfinansiering, som Erhvervsministeriet udmønter årligt til Wonderful Copenhagen. Derudover vil en mål- og resultatplan for 2023 tage udgangspunkt i indsatserne i genopretningsplanen for hovedstadens turisme, Comeback Copenhagen 2023, og arbejdet med at genoprette turismen i København, som er blevet igangsat. Det betyder, at allerede igangsatte indsatser vil blive videreført med mulighed for nødvendige justeringer indenfor de politiske ambitioner på turismeområdet i erhvervsstrategien. De aftalte aktiviteter, leverancer og mål i den årlige Mål- og resultatplan vil løbende blive fulgt op på i samarbejde med Wonderful Copenhagen.

De andre destinationsselskaber i landet kører også med faste bevillinger fra kommunerne fx finansieres Visit Aarhus af faste samlede bevillinger fra hhv. Aarhus Kommune, Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune.

Økonomi

Sagen har ingen merudgifter. De bevillingsmæssige omplaceringer, jf. bilag 1, håndteres i forbindelse med de tekniske ændringsforslag til budget 2023 (TÆF).

Videre proces

Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde en årlig mål- og resultatplan (dvs. en samlet tilskudsaftale) med leverancer på turismeområdet for 2023 med Wonderful Copenhagen.

 

Søren Hartmann Hede  / Nanna Westerby

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at de nuværende tilskudsprojekter til Wonderful Copenhagen på turismeområdet (Kongrespuljen, Udviklingspuljen til turisme, City of Congress, Bleisure, Legacy Lab, Greater Copenhagen Connected samt medlemskab af Cruise Network) samles i én samlet bevilling under Økonomiforvaltningen til Wonderful Copenhagen til turismeudvikling gældende fra 2023, jf. bilag 1. 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top