Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om kunstgræsbane på Nørrebro

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen at undersøge mulighederne for at ophæve fredningen af det område af Nørrebroparken, som en kunstgræsbane var planlagt til at ligge på med henblik på at anlægge en kunstgræsbane efterfølgende.

(Stillet af Venstre)

 

Motivering

I februar 2021 besluttede et flertal på 53 medlemmer af Borgerrepræsentationen at bevillige midler til etablering af en kunstgræsbane i Nørrebroparken. Nørrebroparken er fredet, så anlæg af en ny kunstgræsbane kræver en dispensation fra fredningsmyndighederne, hvilket Københavns Kommune fik i juli 2021. Ikke desto mindre er Borgerrepræsentationens beslutning nu desværre blev underkendt med en afgørelse af Miljø- og Fødevareklagenævnet på baggrund af en klage fra Danmarks Naturfredningsforening. Med andre ord kommer der altså ikke en fodboldbane til de mange børn og unge på Nørrebro, der mangler den så meget.

København har færre idrætsfaciliteter pr. indbygger end noget andet sted i landet, og endnu mere slemt står det til på Nørrebro, der suverænt er den mest befolkningstætte bydel i København. Fodboldklubben Nørrebro United har oplyst, at de er Danmarks tredje største fodboldklub for de 0-12 årige og har op mod 800 børn og unge på venteliste.

Da der tilbage i Budget 2018 blev afsat midler til en screening af Nørrebro for mulige placeringer af kunstgræsbaner, vurderede kultur- og fritidsforvaltningen, at Nørrebroparken vil være det mest egnede sted til placering af kunstgræsbaner. Forvaltningen er nu igen gået i gang med at screene for andre mulige placeringer, der givet vis er mindre hensigtsmæssige end Nørrebroparken, og forslagsstiller mener derfor også, at muligheden for at ophæve fredningen skal undersøges.

Beslutningen om en kunstgræsbane i Nørrebroparken var en politisk beslutning med et solidt flertal, og det skal netop være en politisk beslutning, hvad byens parker skal anvendes til.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Et forslag fra Det Konservative Folkeparti om at udvalgshenvise forslaget til Økonomiudvalget blev forkastet med 36 stemmer imod 14. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, V og D

Imod stemte: Ø, A, B, F og Å

 

Medlemsforslaget blev herefter forkastet med 37 stemmer imod 15. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, V, D og O

Imod stemte: Ø, A, B, F og Å

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende nye protokolbemærkning:

"Det Konservative Folkeparti anerkender det store og påtrængende behov for idrætsfaciliteter både på Nørrebro og generelt i København. Vi Konservative ønsker at arbejde konstruktivt og kreativt med løsninger for at skabe plads til flere idrætsanlæg, herunder boldbaner til byens børn og unge. Samtidig vil vi understrege, at fredninger er tænkt som langvarige løsninger, og at anmodningen om at frede Nørrebroparken kom fra en enig Borgerrepræsentation. En fredning bør kun ophæves, når tungtvejende grunde taler for dette, og efter et grundigt og tilbundsgående forarbejde. Det Konservative Folkeparti ønsker under alle omstændigheder, at Nørrebroparken bevares som parkområde med offentlig adgang, hvor forskellige rekreative interesser fortsat kan tilgodeses."

 

Enhedslisten afgav følgende nye protokolbemærkning, som SF tilsluttede sig:

”Nørrebro mangler i høj grad idrætsfaciliteter. Mange hundrede af børn står på venteliste til at komme i gang, og desværre oplever vi, hvordan børn og unge udelukkes fra det fællesskab idræt er. Enhedslisten kan imidlertid ikke støtte Venstres medlemsforslag. En affredningsproces både udskyder den nødvendige beslutning om anlæg af en - eller flere - nye baner samtidig med, at en affredning ikke kan sikre, at der kommer en ny bane.”

 

Socialdemokratiet afgav følgende nye protokolbemærkning, som Radikale Venstre og SF tilsluttede sig:

“I København har vi færrest idrætsfaciliteter per borger i Danmark. Og Nørrebro er det kvarter, hvor det står værst til. Derfor har vi arbejdet for at finde plads til en ny fodboldbane, så nogle af de 800 børn og unge, der i bydelen står i kø til at spille fodbold kan komme ind i et positivt foreningsfællesskab. Selv om fredningsnævnet i København havde givet grønt lys til at anlægge en fodboldbane i Nørrebroparken, så har klagenævnet i sidste ende nedlagt forbud mod banen efter en klage fra DN og Friluftsrådet. Løsningen på det er ikke at åbne et stort juridisk slagsmål om Nørrebroparken. Men i stedet at arbejde for alternativer. Selv om det bliver ekstremt svært i en tæt bydel”.

 

Alternativet afgav følgende nye protokolbemærkning:

”Alternativet mener, at man i den konfliktfyldte sag bør lave en borgersamling om pladsproblemet i samarbejde med Nørrebro Lokaludvalg. Da det handler om idræt, plads og rekreativitet i et område med mange indbyggere, er det på sin plads, at det er de nærtboende borgere, vi skal lytte til. Derudover, bør man kigge på et større område end Nørrebroparken til anlæg af en ny kunstgræsbane, da der ikke bør tages endnu et stykke græs fra parken. En ny kunstgræsbane kunne evt. tænkes ind i idéen om at lukke gader i København, som kan give ny plads bl.a. til idrætsanlæg.”

Til top