Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om Normstormerne og seksualundervisning

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen beslutter at pålægge Børne- og Ungdomsforvaltningen over for Børne- og Ungdomsudvalget at fremlægge forslag til at stoppe samarbejdet med Normstormerne

  2.  at Borgerrepræsentationen beslutter at pålægge Børne- og Ungdomsforvaltningen over for Børne- og Ungdomsudvalget at fremlægge forslag til, hvordan man kan sikre, at seksualundervisning og undervisning i kønsidentitet fremover sker på et objektivt grundlag og så vidt muligt af sundhedsfagligt- eller læreruddannet og ikke af politisk eller religiøst påvirkende foreninger m.v.

(Stillet af Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti)

 

Motivering

Med budgetaftalen for 2020 (A, B, F, V, Ø og Å) blev det besluttet at bevillige 7,1 mio. kr. til foreningen Normstormerne til at undervise i seksualundervisning og kønsidentitet i den københavnske folkeskole. Bevillingen løber fortsat.

 

Vi synes, at Normstormerne i deres tilkendegivelser er meget politiske og er med til at skabe en forvirring om køn og kønsidentitet, hvor store dele af befolkningen udnævnes som privilegerede og mistænkeliggøres.

 

Vi er betænkelige ved at give kønspolitiske foreninger adgang til at undervise vores børn i klasselokalerne, hvor der sædvanligvis formidles objektiv viden. Med Normstormerne får de ud fra deres kønspolitiske overbevisning adgang til uimodsagt at kommunikere og påvirke eleverne i tilsyneladende objektive sandheder. Det er væsentligt, at blot fordi man har en anden holdning end Normstormerne, at man så ikke lægges for had og opfattes som ikke-inkluderende.

 

Vi frygter, at Normstormerne er med til at skabe usikkerhed, kønsforvirring og polarisering hos elever, der først selv er ved at finde ud af deres egen identitet og seksualitet.

 

For os er det væsentligt, at man ikke mistænkeliggøres, blot fordi man er heteroseksuel eller har opfattelsen af, at der kun findes to biologiske køn.

 

Efter vores opfattelse skal folkeskolen være alment dannende, men ikke være politisk prægende.

 

Vi vil foretrække, at det er uddannede sundhedspersoner, der på objektivt grundlag forestår seksualundervisning og undervisning i kønsidentitet.

 

 


Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Socialdemokratiet fremsatte følgende nye ændringsforslag (ÆF1 og ÆF2) som erstatning til 1. at-punkt og 2. at-punkt:

 

ÆF1

”At Borgerrepræsentationen pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen overfor Børne- og Ungdomsudvalget at fremlægge en sag om status på Normstormernes overholdelse af indgåede aftaler med Københavns Kommune, og hvorvidt det er muligt at opsige aftalerne og støtten til Normstormerne på det foreliggende grundlag.”

 

ÆF2

”At Borgerrepræsentationen beslutter at pålægge Børne- og Ungdomsforvaltningen over for Børne- og Ungdomsudvalget at fremlægge forslag til, hvordan man kan sikre, at seksualundervisning og undervisning i kønsidentitet fremover varetages og af sundhedsfagligt- eller læreruddannet personale indenfor rammerne i folkeskolen.”

 

Det af Socialdemokratiet fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 37 stemmer imod 15. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A og V

Imod stemte: Ø, C, B, F, Å, D og O

 

Det af Socialdemokratiet fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 42 stemmer imod 10. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A

Imod stemte: Ø, C, B, F, V, Å, D og O

 

Medlemsforslaget blev herefter forkastet med 27 stemmer imod 15. 10 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C, V, D og O

Imod stemte: Ø, B, F og Å

Undlod at stemme: A

 

Radikale Venstre afgav følgende nye protokolbemærkning:

”Vi stemmer imod forslaget, da vi mener, at den bedste løsning er at igangsætte en proces, med inddragelse af fagaktører, for, hvordan undervisning om seksualitet, tolerance og kønsidentiteter fremover kan udbredes i øget grad og under mere stabile rammer. Efter anbefaling fra Skolelederforeningen bør der samtidig skabes mest mulig transparens om undervisningens indhold – uden at bureaukratisere det ofte velfungerende Åben Skole-format unødigt. Det sikres ikke med det aktuelle forslag. Arbejdet bør ske i forlængelse af dét notat, som Børne- og Ungdomsudvalget allerede har pålagt forvaltningen at udarbejde om mulighederne for at skabe mest mulig transparens om undervisningens indhold, og det vil vi se nærmere på.”

 

SF afgav følgende nye protokolbemærkning:

”Der er og skal fortsat være åbenhed og gennemsigtighed i, hvilke undervisningsmidler og undervisningsformer, der bruges i den københavnske folkeskole af eksterne undervisere, så f.eks. skolebestyrelse, forældre til en elev, skoleledelse og lærere altid kan få indsigt i, hvad der sker.

Det er vigtigt at sikre en bred og konstruktiv dialog om normer og om nødvendigheden af at tage hensyn til forskellige minoriteter og nye identiteter.”

 

Socialdemokratiet afgav følgende nye protokolbemærkning:

 ”Vi er lige nu i en tid, hvor forståelsen af krop, identitet, seksualitet og vores samvær med hinanden rykker sig med syvmileskridt. Det stiller store krav til undervisningen i folkeskolen. I Socialdemokratiet har vi derfor tidligere på året været med til at igangsætte et arbejde for, hvordan vi i fremtiden kan sikre en mere inkluderende undervisning om normer, krop og seksualitet i de københavnske folkeskoler. Vi mener, at det er relevant at se på, om fx lærere skal uddannes og efteruddannes til at kunne undervise inden for dette område.

I 2019 indgik Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Radikale, Alternativet og Venstre en budgetaftale for hele Københavns Kommune, hvor der bl.a. blev afsat midler til, at Normstormerne kunne lave Åben Skole-undervisningsforløb. Socialdemokratiet vil ikke opsige denne del af budgetaftalen i en debat i Borgerrepræsentationen uden en grundig undersøgelse. Sommerens debat viser at det er relevant at forvaltningen genbesøger de overordnede principper og kvalitetssikring af alle kommunens Åben Skole-tilbud, herunder også dem inden for seksualundervisningsfeltet. Samt mulighederne for at opsige aftaler som ikke lever op til de indgåede aftaler. Forvaltningens konklusioner skal derefter drøftes i budgetforligskredsen.”

 

Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet og SF afgav følgende nye protokolbemærkning:

"Børne- og Ungdomsforvaltningen bør arbejde for, at kvalifikationerne blandt lærerne kan nå et tilfredsstillende niveau og at seksualundervisningen- og tolerancearbejdet forbedres fremadrettet. Det er for vidtgående målrettet at bevæge sig ned af et spor, der kan foranledige et stop for bevillingerne til Normstormerne i 2023, men Børne- og Ungdomsforvaltningen bør afklare, om forholdene om Normstormernes bevillinger er bragt i orden - nu og fremadrettet".

Til top