Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Optagelse af internt lån til indkøb af nye køretøjer og materiel til arealpleje af udendørs idrætsanlæg

Se alle bilag

Der skal tages stilling til optagelse af internt lån til indkøb af nye køretøjer og materiel til pleje af græs- og kunstgræsbaner. Materiellet er nedslidt i sådan et omfang, at udskiftning er mere rentabelt end fortsat anvendelse med accelererende reparationsudgifter mv.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at der gives et internt lån til Kultur- og Fritidsudvalget på 12 mio. kr. i 2023 til indkøb af materiel til arealpleje af udendørs idrætsanlæg.

Det bemærkes, at tildelingen af de interne lån medfører at det udisponerede servicemåltal i 2023 reduceres med 12,0 mio. kr.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen står over for en større udskiftning af køretøjer og materiel, der anvendes til arealpleje af 2,1 km2 græsbaner og 55 kunstgræsbaner på udendørs idrætsanlæg. Udskiftningen er nødvendig som følge af almindelig nedslidning. Behovet for reparationer er nu vokset til et omfang, hvor der er udtalt risiko for, at den løbende arealpleje ikke kan udføres på grund af mangel på fungerende køretøjer og materiel.

Løsning

Interne lån kan optages i tilfælde, hvor et udvalg ikke kan finansiere en tillægsbevilling inden for egen ramme og skal godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Interne lån kan anvendes eksempelvis til finansiering af merforbrug overført fra tidligere år, håndtering af merforbrug i løbet af året eller til geninvesteringer inden for fx teknologi og digitalisering, hvor kriterierne for at få midlerne fra investeringspuljerne ikke er opfyldt, fordi effektiviseringen allerede er hentet, og der ikke kan opnås tilstrækkeligt store, nye effektiviseringer. Det kan også anvendes til grønne investeringer. Kultur- og Fritidsforvaltningens interne lån fremgår af bilag 1.

Et internt lån kan optages på anlæg, service eller overførsler, mens afdragene altid sker på service. Når lånet optages, kan forvaltningen enten selv anvise ledigt måltal eller angive i indstillingen, at der skal anvises måltal svarende til lånets størrelse. Såfremt der skal anvises måltal i forbindelse med indstillingen, kræver det, at der er ledigt måltal, og dette sikres ved at forvaltningen går i dialog med Økonomiforvaltningen. For indeværende år vil der eksempelvis løbende opstå ledigt servicemåltal i takt med forvaltningernes budgetændringer. For overslagsårene anvendes servicemåltal, der ellers ville indgå i de kommende politiske forhandlinger.

Renten på et internt lån er på nuværende tidspunkt 0,7 pct.

Teknik- og Miljøforvaltningen varetager indkøb af køretøjer og materiel på vegne af alle øvrige forvaltninger i Københavns Kommune. I 2021 udarbejdede Teknik- og Miljøforvaltningen et samlet overblik over kommunens køretøjer, som anbefales udskiftet med baggrund i en samlet vurdering af alder, afskrivning og kørselsdata. I dette overblik optræder alle køretøjer og materiel, som Kultur- og Fritidsforvaltningen nu står overfor at skulle udskifte.

For at opnå mest mulig effekt for indkøbsmidlerne samler Teknik- og Miljøforvaltningen alle indkøb af køretøjer i et samlet årligt udbud, der gennemføres i efteråret 2022, med henblik på levering af køretøjer og materiel medio 2023. I udbuddet indgår krav om valg af klimavenlige modeller i det omfang, hvor der findes klimavenlige alternativer til benzin- og dieseldrevne køretøjer på markedet. For at indgå i dette udbud skal bestilling afgives til Teknik- og Miljøforvaltningen inden den 30. juni 2022.

Udskiftningen af materiel foreslås finansieret via et internt lån på 12 mio. kr. på service i 2023. Lånet dækker:

  • Indkøb af 39 køretøjer og materiel, der omfatter traktorer, specialtilbehør til traktorer med en bred vifte af funktioner, mindre transportkøretøjer og mindre specialkøretøjer til arealpleje af græs- og kunstgræsbaner.

Det interne lån optages af Kultur- og Fritidsforvaltningen og afdrages med 2 mio. kr. om året over seks år.

Alene udskiftning af køretøjer og materiel forventes at medføre en samlet årlig CO2-reduktion på minimum 500 kg som følge af bedre motorteknologi. Beregningen er baseret på nøgletal fra producent af traktorer og Trafikstyrelsen. Den konkrete reduktion forventes dog at være større, da den også afhænger af traktorernes tilstand og antal kørte kilometer.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser som følge af optagelsen af det interne lån er opstillet i tabel 2.

Tabel 1. Forventede bevillingsmæssige konsekvenser

Udvalg

Bevilling

Indtægt

(I) /

Udgift

(U)

Beløb i 1.000 kr. (2022 p/l)

I alt

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

KFU

1060

U

12.000

-2.035

-2.035

-2.035

-2.035

-2.035

-2.035

-210

ØU

Finans-

poster

U

-12.000

2.035

2.035

2.035

2.035

2.035

2.035

210

I alt

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

Det bemærkes, at der er tale om servicemidler, hvorfor der kræves 12 mio. kr. i servicemåltal i 2023. Der skal anvises servicemåltal i forbindelse med denne indstilling. I de efterfølgende år frigives der servicemåltal i takt med afdrag på lånet.

Tabel 2. Forventet forløb af lån i afdragsperioden (1.000 kr.)

Forløb af lånet i afdragsperioden

2024

2025

2026

2027

2028

2029

I alt

Gæld ultimo året

10.035

8.056

6.063

4.056

2.035

0

0

Afdrag (inkl. renter) i året

2.035

2.035

2.035

2.035

2.035

2.035

12.210

Som alternativ til afdrag af det interne lån over seks år kan der fremlægges et budgetforslag til forhandlingerne om Budget 2023. Hvis budgetforslaget vedtages, kan det interne lån herefter afvikles med ét enkelt afdrag i 2023.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, igangsættes bestillingen af køretøjer og materiel hos Teknik- og Miljøforvaltningen, med henblik på deltagelse i samlet udbud for Københavns Kommune i efteråret 2022.

 

Søren Tegen Pedersen /Rikke Skovbølling Brandt

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der gives et internt lån til Kultur- og Fritidsudvalget på 12 mio. kr. i 2023 til indkøb af materiel til arealpleje af udendørs idrætsanlæg.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. juni 2022

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.

 

Facilitetschef Rikke Skovbølling Brandt og Økonomichef Annegrete Vallgårda deltog under punktets behandling.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget noterer sig, at tildelingen af de interne lån medfører at det udisponerede servicemåltal i 2023 reduceres med 12,0 mio. kr.

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top