Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Plan for bekæmpelse af hjemløshed i København

Se alle bilag

Den 26. november 2021 indgik regeringen og en række af Folketingets partier en aftale om bolig- og hjemløseområdet. Aftalen rummer bl.a. mulighed for, at kommunen kan søge om statslige tilskudsmidler til midlertidigt og varigt at nedsætte huslejen i almene familieboliger, så flere boliger bliver tilgængelige for hjemløsemålgruppen. For at få adgang til midlerne skal Københavns Kommune udarbejde en plan for bekæmpelse af hjemløshed, ligesom der skal indgås en aftale med BL - Danmarks Almene Boliger om anvisningsret til relevante almene boliger.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at godkende udkastet til Københavns Kommunes plan for bekæmpelse af hjemløshed,
 2. at godkende det med BL 1. kreds forhandlede bilag til Rammeaftale om udlejning 2019-2023,
 3. at godkende, at kompetencen til at opdatere planen for bekæmpelse af hjemløshed som følge af evt. senere krav og betingelser fra staten til indhold i planen delegeres til Socialudvalget.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

(Socialudvalget)

Problemstilling

Med aftalen ”Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed” af 26. november 2021 lægges der bl.a. op til at sikre flere billige boliger i de større byer. Aftalen afstedkommer en række konkrete lovændringer i både almenboligloven og serviceloven. Det er dog kun ændringerne i almenboligloven, der indtil nu er udarbejdet lovforslag på. De forventede ændringer i serviceloven ventes først lagt frem som lovforslag primo 2023. Endvidere ventes der i efteråret 2022 en permanentgørelse af de midlertidige, udvidede muligheder for anvendelse af udslusningsboliger efter almenboligloven og lov om frikommunenetværk, som udløber ved udgangen af 2022.

Den 23. februar 2022 fremsatte regeringen et lovforslag, som udmønter hovedparten af den del af aftaleteksten, der vedrører ændringer af almenboligloven. Lovforslaget forventes vedtaget inden sommer med ikrafttræden 1. juli 2022. Lovforslaget åbner mulighed for, at kommunen kan søge om statslige tilskudsmidler til midlertidigt og varigt at nedsætte huslejen, så flere almene boliger reelt bliver tilgængelige for hjemløsemålgruppen.

Det bemærkes, at Københavns Kommune i et høringssvar over for Indenrigs- og Boligministeriet har udtrykt tvivl om, hvorvidt det i lovforslaget forudsatte tilskud på 400.000 kr. pr. bolig til varig nedsættelse af huslejen i en københavnsk kontekst vil være tilstrækkeligt til, at de nye særligt billige boliger kan opnå en startleje på ca. 3.500 kr. som tilsigtet. 

I lovforslaget stilles der krav om, at kommunerne skal udarbejde en plan for bekæmpelse af hjemløshed, som forudsætning for at få del i de statslige tilskudsmidler. Af lovforslaget fremgår det, at planen skal indeholde en opgørelse over antallet af hjemløse og udviklingen heri, samt en plan for hvordan kommunen vil tilvejebringe et passende udbud af almene familieboliger til borgere i hjemløshed. De konkrete krav til planen er dog ikke fastlagt endnu. Derudover skal der være indgået en aftale med boligorganisationerne om kommunal anvisning til relevante familieboliger ift. størrelse, beliggenhed og huslejeniveau, der kan modtage tilskud efter ordningen i lovgivningen. Det forventes, at staten i løbet af sommeren 2022 vil udmelde specifikke krav til kommunernes hjemløseplaner, hvorefter der kan blive behov for at justere planen.

Arbejdet med planen er sket under inddragelse af BL, SAND, Frivilligrådet, Udsatterådet samt Teknik- og Miljøforvaltningen. Teknik- og Miljøudvalget forelægges planen til orientering d. 20. juni 2022.

Løsning

Med udgangspunkt i det udkast til en bekendtgørelse om de statslige tilskud, der i maj 2022 er sendt i høring, arbejdes der efter en forventning om, at ansøgning om tilskud til midlertidige huslejenedsættelser vil skulle indsendes i tredje kvartal af 2022. Ansøgninger om tilskud til permanent huslejenedsættelse ifm. nybyg forventes at kunne indsendes frem til og med november 2027.

Der er udarbejdet et forslag til kommunens plan for bekæmpelse af hjemløshed (bilag 1). Der er tale om et dokument, der dels skal vedlægges kommende ansøgninger til staten om tilskudsmidler, dels fungere som en ramme for arbejdet mod hjemløshed i København. Der er således ikke tale om en udtømmende plan for kommunens indsats mod hjemløshed, men om en ramme, hvorunder der vil blive udarbejdet mere detaljerede indsatser for hjemløseplanens enkelte spor. Disse indsatser vil løbende blive videreudviklet, efterhånden som der kommer erfaringer og ny viden til, ligesom det kan blive relevant at tilføje nye indsatser.

Planen indeholder en række overordnede data om udviklingen i målgruppen af hjemløse i kommunen. Den består derudover af syv hovedtemaer, der skitserer grundelementerne for bekæmpelse af hjemløshed i København:

 1. Kapacitet af betalbare almene boliger
 2. Kapacitet af servicelovstilbud (boformer)
 3. Bostøtte samt tilstedeværelse i de almene boligområder
 4. Sagsbehandling og ydelser til borgeren
 5. Pilotprojekt
 6. Inddragelse og samarbejde
 7. Økonomi.

I arbejdet med planen er der afholdt workshops med BL (Danmarks Almene Boliger) 1. kreds, SAND, Frivilligrådet og Udsatterådet. Her blev temaerne i planen mundtligt præsenteret, og deltagerne bidrog med input til de konkrete temaer og det kommende implementeringsarbejde. Herefter blev forslaget til planen udarbejdet. De involverede parter har således ikke set forslaget til hjemløseplanen i den nuværende form, før de afgav de vedlagte høringssvar. Socialforvaltningen har så vidt muligt forsøgt at indarbejde bidragene i forslaget. BL og rådene vil desuden blive inddraget løbende i perioden, hvor planen skal konkretiseres og implementeres. Frivillig- og Udsatterådets bemærkninger til rammen for planen kan ses i hhv. bilag 3 og 4.

Der er derudover etableret et ”Billig Bolig Forum” på borgmesterniveau på tværs af Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Socialforvaltningen, ligesom der er etableret et samarbejde på tværs af de tre forvaltninger under ledelse af relevante direktører, som arbejder med implementering af de forskellige elementer fra bolig- og hjemløseaftalen.

Sideløbende med udarbejdelsen af planen har der pågået forhandlinger med BL 1. kreds om et bilag til den gældende rammeaftale for udlejning og anvisning (bilag 2). Udlejningsaftalen regulerer andelen af boligsocial anvisning, fleksibel udlejning og almindelig ventelisteudlejning i områder med forskellige karakteristika og opstiller et katalog af fleksible udlejningskriterier, som boligorganisationerne – inden for de i aftalen fastlagte rammer – kan vælge til eller fra for hver enkelt boligafdeling. Det overordnede formål med udlejningsaftalen er at sikre en varieret og socialt bæredygtig beboersammensætning i de almene boligområder, samtidig med at der stilles boliger til rådighed for både kommunens boligsociale anvisning og for de øvrige boligsøgende på boligorganisationernes ventelister.

Det nye bilag til udlejningsaftalen skal benyttes til de kommende ansøgninger til staten om tilskudsmidler. Bilaget bekræfter over for staten, at parterne er enige om, at der eksisterer et solidt erfaringsgrundlag ift. bekæmpelsen af hjemløshed. Et erfaringsgrundlag, der sammen med parternes gældende rammeaftale om udlejning danner et tilstrækkeligt grundlag for at påbegynde arbejdet med de nye muligheder i den politiske aftale og den kommende lovgivning, herunder som grundlag for ansøgning om del i de statslige midler.

Den nuværende rammeaftale om udlejning og anvisning udløber i juli 2023, og parterne starter forhandlingerne om en ny aftale op i sommeren 2022. I den forbindelse har parterne forpligtet hinanden på at drøfte en række temaer, der skal bidrage til at målrette og styrke den nye rammeaftale i forhold til redskaberne i bolig- og hjemløseaftalen, herunder bostøtte og bedre udnyttelse af de boliger, der stilles til rådighed for boligsocial anvisning. Det er forventningen, at forhandlingerne om en ny udlejningsaftale vil være afsluttet ved udgangen af 2022.

Økonomi

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Initiativer, der kræver finansiering, ventes fremlagt i forbindelse med overførselssagen 2022-2023 samt forhandlingerne om budget 2024.

Videre proces

Efter sagens behandling i Socialudvalget skal planen godkendes i Økonomiudvalget den 16. august og Borgerrepræsentationen den 25. august. Det forventes, at planen første gang skal bruges til ansøgning om midler i det tidlige efterår 2022. Delegeres kompetencen til at opdatere planen for bekæmpelse af hjemløshed til Socialudvalget, vil eventuel fremtidig tilpasning af Københavns Kommunes hjemløseplan blive forelagt Socialudvalget. Dette kan blive relevant, når puljefrister og øvrige betingelser for ansøgning til staten er kendte. Når de forskellige indsatser under planens temaer konkretiseres yderligere, vil Socialudvalget blive forelagt en mere udbygget plan. Dette kan fx være i forbindelse med, at der gives en status på pilotprojektet i løbet af efteråret. Socialudvalget vil desuden blive orienteret, når lovforslag til servicelovsdelen af bolig- og hjemløseaftalen kommer i høring.

 

Mikkel Boje                                       / Anders Møller Jakobsen og Eva Stokbro Jensen

Oversigt over politisk behandling

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler:

 1. at godkende udkastet til Københavns Kommunes plan for bekæmpelse af hjemløshed,
 2. at godkende det med BL 1. kreds forhandlede bilag til Rammeaftale om udlejning 2019-2023,
 3. at godkende, at kompetencen til at opdatere planen for bekæmpelse af hjemløshed som følge af evt. senere krav og betingelser fra staten til indhold i planen delegeres til Socialudvalget.

 

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 22. juni 2022

 

Indstillingen blev anbefalet. 

 

Vicedirektør Anders Møller Jakobsen og kontorchef Eva Stokbro Jensen deltog under punktets behandling. 

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top