Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Udpegning af medlem til statens ekspropriationskommission i København Kommune

Se alle bilag
Efter anmodning fra Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne skal Borgerrepræsentationen udpege et medlem uden stemmeret til ekspropriationskommissioner i København

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Borgerrepræsentationen udpeger civilingeniør Caroline Gotved (Teknik- og Miljøforvaltningen) som medlem uden stemmeret af statens ekspropriationskommissioner i Københavns Kommune.

(Teknik- og Miljøforvaltningen)

Problemstilling

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne har med brev den 16. maj 2022 anmodet Københavns kommune om, i henhold til § 6 stk. 3 i ekspropriationsprocesloven, at udpege en repræsentant. Brevet er vedlagt som bilag. Vedkommende skal deltage uden stemmeret, men med taleret i kommissionens møder under behandling af infrastrukturprojekter, der realiseres i Københavns kommune i henhold til en anlægslov.

Løsning

I forarbejderne til ekspropriationsprocesloven forudsættes det, at den, der udpeges, har kendskab til forhold, der har betydning for ekspropriation i det område, det konkrete anlægsprojekt omfatter, herunder bl.a. kendskab til de planmæssige forhold i området.

Der er i forvejen udpeget en politiker fra Borgerrepræsentationen til statens ekspropriationer, der har stemmeret, og som medvirker i kommissionens møder. Det er i denne valgperiode Helle Stolberg Klausen (A). Udpegelsen af en repræsentant uden stemmeret vil i væsentlig grad have en rådgivende funktion, og det er derfor Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at udpege en embedsmand, der beskæftiger sig med godkendelse af fremmede bygherres infrastrukturprojekter. Aktuelt er der kommissioner for metro til Sydhavnen, for Nordhavnstunnelen og for vej til Lynetteholmen.

Det foreslås derfor, at civilingeniør Caroline Gotved fra Teknik og Miljøforvaltningen udpeges som medlem. Caroline Gotved arbejder i enheden, der bl.a. er myndighed for fremmede bygherres infrastrukturprojekter, og som blandt andet beskæftiger sig med godkendelse af stationspladserne på Metro til Sydhavnen.

Politisk handlerum

Kommissarius har oplyst, at kommunerne har forskellig praksis for udpegning af et § 6 stk. 3 medlem. Nogle kommuner vælger at udpege en politiker, mens andre udpeger en embedsmand. Københavns Kommunes nuværende repræsentant er embedsmand i Teknik- og Miljøforvaltningen og blev udpeget af Borgerrepræsentationen den 12. marts 2009.

Økonomi

Kommunens faste medlem med stemmeret i Ekspropriationskommissionen får udbetalt et mødehonorar svarende til de mødehonorarer, der udbetales til de statsligt udpegede medlemmer. Ved udpegning af en embedsmand udbetales der ikke honorar, da varetagelse af opgaven vil indgå som en del af vedkommendes arbejdsopgaver.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har foretaget udpegningen af et medlem uden stemmeret, meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen dette til Kommissarius, som herefter står for indkaldelse til ekspropriationsforretningerne.

 

Søren Wille

/ Peter Højer

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top